Poročilo o udeležbi na sestanku ISA2 delovne skupine za prostorske rešitve.

Dne 4.4.2017 v Ispri na sedežu JRC

Dne 4.4.2017 je v Ispri na sedežu skupnega raziskovalnega središča Evropske skupnosti - JRC potekal prvi sestanek delovne skupine ISA2 programa za prostorske rešitve (ISA2 Working Group Spatial Solutions). Delovna skupina je bila ustanovljena na pobudo ISA2 odbora z namenom izvajanja svetovalne vloge in nudenja pomoči pri definiranju prioritet pri ISA2 aktivnostih, ki se nanašajo na uporabo prostorskih podatkov in zagotavljanja njihove medopravilnosti z namenom podpreti elektronsko poslovanje s prostorskimi podatki v okviru pan evropske e-uprave.

Po predstavitvi udeležencev in potrditvi dnevnega reda je bil predstavljen program interoperabilnih rešitev za evropsko javno upravo-  ISA2. V okviru novega programa ISA2 za obdobje 2016 – 2020 je za izvajanje nalog namenjenih 131 mio EUR. Med 17 aktivnostmi v okviru ISA2 programa je kot Aktivnosti številka 10, opredeljena evropska interoperabilnost pri uporabi prostorskih podatkov -  ELISE (European Location Interoperability Solutions for E-government).

V nadaljevanju sestanka so sledile predstavitve rezultatov Lokacijskega okvirja Evropske skupnosti- EULF izdelanega v preteklem ISA programu ter skupne referenčne platforme za INSPIRE ki je poimenovana Are3nain okviru katere je bil razvit tudi Re3gistry. JRC je zainteresiran za povratne informacije o uporabnosti in koristih, ki jih uporabnikom prinese uporaba priporočil in standardov glede PID-ov, GeoDCAT, in RDF pri implementaciji INSPIRE Itd.. V ta namen bo podjetje PWC izvedlo serijo intervjujev in webminarjev.
Skupina Gartner je izdelala analizo vpliva geografskih informaciji na gospodarsko rast v Evropi in njihov vpliv na skupni Evropski digitalni trg. Ugotavljali so povezanost lokacijskih (prostorskih) podatkov in javnih storitev e-uprave v okviru tako imenovane 'Lokacijske intelegence' (sledenje, pametne stavbe in mesta, senzorji in daljinsko zaznavanje ter ERM in CRM jedrnih sistemov na IT področju). 
Predstavljen je bil dokument z naslovom Blueprint, ki vsebuje priporočila in primere dobrih praks na področju uporabe prostorskih podatkov tako na strateški ravni kot na področju integracije z e-upravo, standardizaciji in medopravilnosti kot tudi na področju povrnitve vloženih stroškov v investicijo in učinkovitega upravljanja in partnerstva pri uporabi prostorskih podatkov.
Predstavniki JRC so na sestanku podrobneje predstavili številna priporočila in priročnike, ki so v okviru EULF nastali na naslednjih področjih:
o   Priporočila za zagotavljanje zasebnosti pri uporabi prostorskih podatkov (Location privacy),
o   Priporočila o vlogi prostorskih podatkov v različnih EU politikah (Location data and EU policy)
o   Priporočila za izvedbo javnih naročil s katerimi se naroča tehnološke rešitve s prostorskimi podatki (Public procurment for Geospatial Technology)
o   Priporočila za oblikovanje lokacijskih storitev na področju e-uprave (Design of reusable Location enabled  E-gov solutions)
o   Priporočila glede uporabljene architekture in standardov na področju E-Uprave.
o   Primeri dobrih praks na področju uporabe prostorskih podatkov (good practices).
 
Primer konkretnega projekta je tudi pilotni projekt EU Gazetter, ki ima za cilj vzpostavitev evropskega slovarja geografskih imen, administrativnih enot in podatkov o naslovih. Podatki v EU Gazetterju naj bi bili povezani z nacionalnimi registri, vsebina podatkov pa bo dostopna kot odprti podatki brez omejitev (Creative Commons licenca). Pri zasnovi EU Gazetterja nameravajo uporabiti izkušnje in rešitve Evropskega portala podatkov in ELF projekta ki je vzpostavil GeoLocator. Odločili se bodo najverjetneje za implementacijo tako imenovanega 'federated modela'. Predstavljene so bile tudi aktivnosti, ki jih v okviru izvajanja EULF izvaja JRC kot pilotne projekte na področju prometa (transport), pomorstva (marine) ter energetike (energy).
V popoldanskem delu sestanka so predstavniki JRC predstavili tudi trenutne aktivnosti ki se izvajajo okviru Are3na in sicer pripravljajo študijo o prostorskih podatkih na svetovnem spletu, ki temelji na primerih dobre prakse opisanih v dokumentu z naslovom 'Data on the web best practices'.
Predstavljen je bil tudi dokument ki govori o rešitvah, ki so zgrajene tako da promovirajo ponovno uporabo prostorskih podatkov. (Description of reusable location information solutions). 
Na spletni strani ISA2 delovne skupine za prostorske rešitve (ISA2 WG Spatial Solutions) so na voljo naslednje ppt predstavitve s sestanka:
1.            ISA2 Action 10. ELISE overview of the current activities, (ISA2-doc04.pdf)
2.            EULF Blueprint and Guidelines overview, moving  into ELISE location guidance, (ISA2-doc05.pdf)
3.            EULF Gazetteer feasibility study and follow-up ELISE pilot definition (ISA2-doc06.pdf)
4.            ISA2 Action 1.17 A Reusable INSPIRE Reference Platform (ARE3NA) on-going developments. (ISA2-doc07.pdf)
V razpravi je večina udeležencev izrazila pričakovanja, da se aktivnosti na e-upravi in implementaciji INSPIRE ne smejo podvajati in da bodo vsaj na ravni EU harmonizirane, kar danes ni vedno tako. Prav tako je prevladalo mnenje, da je potrebno od splošnih priporočil in navodil storiti korak naprej v praktično implementacijo izmenjave podatkov in zagotavljanja tehnične in vsebinske medopravilnosti.

Udeleženci so si izmenjali tudi informacije o predvidenih aktivnostih v letu 2017 in programu dela za leto 2018. (zbiranje predlogov na program dela 2018 bo potekalo do sredine avgusta 2017) odziv na poslan poziv bodo zbirali nekje do junija, V skladu s sprejetim programom dela za naslednje leto so predvidene naslednje naloge v ELISE aktivnostih:
-       Podpora boljši povezanosti in uporabi prostorskih in statističnih podatkov v obliki priporočil in pilotnih projektov,
-       Pilotni projekt priprave priporočil za vzpostavitev ekonomije lokacijskih podatkov (Location Data Economy),
-       Izdelava študije izvedljivosti za odprto kartografijo Evrope (Open EU Mapping,
-       Nadaljevanje razvoja Re3gistry in uvajanje INSPIRE v prakso,
-       Izvedba pilotnega projekta 'EU Gazetteer',
-       Izvajanje in nadaljevanje pilotnega projekta o učinkoviti rabi energije v stavbah,
-       Podpora varnosti v cestnem prometu z izmenjavo rezultatov pilotnega projekta na temo prometa (transporta),
-       Vzpostavitev baze znanja z namenom izgradnje kapacitet (Geo Knowledge Base Service), vključno s področjem IkT in ponovne uporabe prostorskih podatkov,
-       Izdelava pregleda primerov dobrih praks o poslovnih modelih in upravljanju posameznih prostorskih platform v Evropi
o   Vključevanje interneta stvari (internet of things) na področje prostorskih podatkov
o   Priložnosti za lokacijsko inteligenco (Location Intelligence)
o   Vpliv INSPIRE in sodobnih tehnologij na prihodnost nacionalnih in pan evropskih infrastruktur za prostorske podatke,
o   Sodelovanje deležnikov iz javnega in zasebnega sektorja na področju Digitalne platforme za prostorske podatke,
o   Upravljanje
-       Študija aplikaciji, ki uporabljajo lokacijske storitve in njihova uporabnost na področju digitalne javne uprave ter priprava pilotnega projekta, ki bo vsebovala:
o   Opis trenutnega stanja lokacijskih storitev in aplikaciji ter obstoječe tehnologije
o   Možnosti nadaljnjih korakov in razvoja na področju lokacijskih storitev in aplikaciji za uporabo prostorskih podatkov,
o   Pripravo pilotnih projektov (na primer uporaba servisa za Gzetter s pomočjo API jev)
o   Študija tako imenovane 'blockchain' tehnologije v lokacijsko podprti digitalni platformi
 
-       Osvežitev in dopolnitev EULF strateškega dokumenta o viziji za vključevanje prostorskih podatkov v družbi in digitalnem gospodarstvu, kjer bo opisana:
o   Vloga dopolnjenega EIF interoperabilnostnega okvirja ter akcijskega načrta e-uprave,
o   Priložnosti Enotnega digitalnega trga za izmenjavo in ponovno uporabo prostorskih podatkov,
o   Vpliv novih tehnologij in digitalnih platform
o   Priložnosti lokacijske inteligence v velikih merilih
o   Podpora boljši uporabnosti in povezljivosti geodetskih in statističnih podatkov
o   Razvoj novih modelov upravljanja in organiziranosti
o   Razvoj INSPIRE po letu 2020
-       Vključitev dodatnih pobud in predlogov podanih s strani držav članic v delovni program ISA2 skupine.
 
Zapisal: Tomaž Petek, Geodetska uprava RS,