• Aplikacija LIDAR

  Ministrstvo za okolje in prostor je vsem zagotovilo brezplačen in javen dostop do podatkov snemanj LIDAR*. Pokrito je območje vse Slovenije. Podatki o reliefu so zbrani lasersko in so izjemno natančni.

 • Javni pregledovalnik grafičnih podatkov MKGP

  Omogoča pregled podatkov o zemljiščih v uporabi kmetijskih gospodarstev (GERK), evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (RABA) ter nekaterih drugih podatkov: ortofoto in drugi podatki GURS (karte, REZI, RPE, DKN, DMR), vinogradniški podatki, gozdarski podatki, kontrolni sloji za ukrepe kmetijske politike, čebelja paša, hidromelioracije, pedološka karta.

 • Register nepremične kulturne dediščine

  Register nepremične kulturne dediščine (RKD) je uradna zbirka podatkov o nepremični kulturni dediščini na območju Republike Slovenije. Z vpisom v register dobi vsaka enota evidenčno številko dediščine (EŠD), ki jo uporabljamo v upravnih in strokovnih postopkih varstva kulturne dediščine. V register nepremične kulturne dediščine vpisujemo vso nepremično kulturno dediščino ne glede na vrsto, tip, obseg, lastništvo ali varstveni status enote.

 • Javni vpogled v nepremičnine

  Javni vpogled v podatke o nepremičninah je enostaven vpogled v podatke zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin, registra prostorskih enot in zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture. Javni vpogled v evidenco trga nepremičnin pa omogoča vpogled v sklenjene kupoprodajne pravne posle z nepremičninami.

 • Pregledovalnik podatkov o gozdovih

  Portal omogoča javno in celovito pregledovanje podatkov o gozdovih ter iskanje po vseh glavnih gozdarskih vsebinah.

 • Aplikacija STAGE

  STAGE, interaktivna kartografska aplikacija za prikazovanje statističnih podatkov v prostoru.

 • Osnovna geološka karta Slovenije

  Geološka karta v merilu 1:100.000 je temeljni dokument in osnova za razumevanje geološke zgradbe ozemlja R Slovenije. Opisuje litološke značilnosti kamnin, njihove medsebojne odnose, starost in druge pomembne geološke pojave.

 • Pregledovalnik prostorskega informacijskega sistema

  Pregledovalnik je javna storitev, ki je namenjena vpogledu v prostorske podatke o državnih in občinskih prostorskih aktih, upravnih aktih s področja graditve objektov ter o omejitvah v prostoru.

icon
Vse kar se zgodi, se zgodi nekje v prostoru.