DOPOLNJENA TEHNIČNA NAVODILA ZA METAPODATKE

Pripravljena je nova različica Tehničnih navodil za pripravo metapodatkov INSPIRE.

4. decembra 2008 je bila v Evropskem uradnem listu objavljena Uredba komisije (ES) št. 1205/2008 z dne 3. decembra 2008 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede metapodatkov (IP za metapodatke). Ta uredba določa zahteve za vzpostavitev in vzdrževanje metapodatkov za zbirke podatkov, nize zbirk podatkov ter storitve za prostorske podatke, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III direktive INSPIRE. Uredba določa vsebino in število metapodatkovnih elementov, njihovo števnost ter zaloge vrednosti za nekatere od njih. Te metapodatkovne elemente imenujemo tudi metapodatki za iskanje (discovery metadata).

Uredba Komisije (EU) št. 1089/2010 z dne 23. novembra 2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki (IP za medopravilnost) z dopolnitvami določa šest dodatnih metapodatkovnih elementov za medopravilnost, prav tako pa tudi nekatere specifične zahteve za metapodatke za iskanje. Dodatni metapodatkovni elementi se imenujejo tudi metapodatki za ocenjevanje in uporabo (evaluation and use metadata).

Namen dokumenta »Tehnična navodila za metapodatke« je določiti, kako izvesti zahteve IP za metapodatke z uporabo standardov EN ISO 19115 in EN ISO 10119. Priloga B tehničnih navodil pa zagotavlja pregled dodatnih metapodatkovnih elementov in dodatnih zahtev, ki jih določajo IP za medopravilnost. Prav tako ta priloga določa kazalce na podatkovne specifikacije, ki vsebujejo napotke in priporočila za njihovo izvedbo.

Časovnica za zagotavljanje metapodatkov za iskanje je drugačna od časovnice za metapodatke za medopravilnost. Direktiva INSPIRE določa, da morajo biti metapodatki za iskanje izdelani v dveh letih po sprejemu IP o metapodatkih (3. december 2010) za zbirke podatkov in storitve, povezane s prilogama I in II ter v roku 5 let (3. december 2013) za zbirke podatkov in storitve iz priloge III. Metapodatki za medopravilnost pa morajo biti zagotovljeni v roku dveh let po uveljavitvi IP za medopravilnost (konec leta 2012 za prilogo I, jesen 2015 za prilogi II in III) za nove in močno predelane podatkovne zbirke ter 7 let za obstoječe zbirke (konec leta 2017 ter jesen 2020). Roki za izdelavo metapodatkovnih opisov so predstavljeni v spodnji sliki.Spremembe v novi različici dokumenta so:
-          Za lažje razumevanje so popravljeni nekateri deli besedila;
-          Dodani so primeri dobre prakse;
-          Dodana so priporočila za vključitev elementa skladnost (conformity) tudi za omrežne storitve;
-          Dodana je preglednica metapodatkovnih elementov za ocenjevanje in uporabo, kot so določeni v IP za medopravilnost.


Iz dopolnjenih tehničnih navodil izhaja, da bi morali informacijski sistemi za metapodatke omogočati dodajanje metapodatkovnih elementov za medopravilnost za nove podatke, vzpostavljene skladno z zahtevami INSPIRE, že konec leta 2012. Vsekakor pa bo treba v letu 2017 zagotoviti vse podatkovne zbirke, povezane s prilogo I direktive INSPIRE, v obliki in vsebini, skladni z zahtevami INSPIRE. Kar pomeni, da morajo biti dodani ustrezni metapodatki, saj so ena od  teh zahtev tudi metapodatkovni elementi za medopravilnost (za ocenjevanje in uporabo) za zbirke podatkov in z njimi povezane storitve. Dopolnjena tehnična navodila so dostopna >>>tukaj<<< .

Pripravila: Irena Ažman