Sestanek stalnega odbora za INSPIRE

Dne 9. decembra 2011 je bil v Bruslju osmi sestanek stalnega odbora za INSPIRE, ki ga je organizirala Evropska komisija.

Na sestanku so predstavniki Evropske komisije članom stalnega odbora predstavili napredek pri izdelavi podatkovnih specifikaciji za prilogi II in III ter dokument o oblikovanju ekspertne skupine za posodabljanje priporočil in izvedbenih pravil INSPIRE. 

Podatkovne specifikacije:

Vanda Nunes de Lima iz Joint Research Centra (JRC) je v uvodu predstavila delo na podatkovnih specifikacijah za teme iz prilog II in III. Oktobra se je končala javna razprava, med katero so prejeli 6212 komentarjev  na vse teme iz aneksov, vendar se je veliko pripomb ponavljalo. Skupen imenovalec vsem pripombam pa je, da so podatkovne specifikacije preveč zapletene in da vsebujejo zahteve, ki presegajo zakonski okvir INSPIRE (17 držav je poročalo v 64 poročilih o testiranju podatkovnih opisov).
 
Dne 6. in 7. decembra 2011 je JRC v Ispri organiziral delavnico, na kateri so predstavili prejete pripombe. Veliko prejetih pripomb, ki se nanašajo na poenostavitev in izločitev področja, ki je izven obsega direktive, je že bilo in še bodo upoštevane. Nadaljnji postopek je predviden v naslednjih rokih:
  • do 20. februaja 2012 bo izdelan dokument za podatkovne specifikacije v2.9, do 23. aprila pa v3.0;
  • sledila bo priprava izhodišč za izvedbeno pravilo, ki bo jeseni posredovano državam članicam v obravnavo in predvidoma 20. oktobra naj bi to izvedbeno pravilo obravnaval tudi stalni odbor za INSPIRE.
Francija je nasprotovala tako kompleksnemu obsegu in opozarjala na potrebo po praktičnih rezultatih. Tudi Stefan Jensen iz Evropske okoljske agencije je predlagal usmeritev k izdelkom in praktičnim rešitvam.

Storitve za prostorske podatke:

V nadaljevanju so bili predstavljeni rezultati za spletne storitve – Spatial Data Services (SDS) in omrežne storitve – Netword Services (NS), ki so bile razvite na podlagi 7. in 16. člena direktive INSPIRE. Nadaljuje se priprava Izvedbenih pravil za omrežne in spletne storitve (IR NS&SDS), ki naj bi bila končani do konca leta 2012. Rok je bil na predlog predstavnikov nacionalnih točk za stike, podan na INSPIRE konferenci, podaljšan do 2013. Prvi odziv na različico v1 je pričakovan do 15.2.2012, nato načrtujejo delavnico na to temo predvidoma marca 2012, odzive na verzijo v2 do maja 2012. Naslednje srečanje in obravnava gradiva bo predvidoma junija 2012 na INSPIRE konferenci in nato zaključek v3 do oktobra ali novembra 2012.
 
Bodoče vloge in naloge za »IOC Task Force« še niso povsem dokončno določili. Nadaljuje se razprava o »Invoke storitvah«, - storitvah za priklic drugih storitev. Izdelali so tudi »updated services model« in dopolnili arhitekturo INSPIRE, na kateri so poskušali razdeliti in urediti medsebojne odnose med NS in SDS. Člani stalnega odbora INSPIRE smo se večinoma strinjali z bojaznijo, da bo težko izdelati ustrezna priporočila in tehnična navodila (Technical Guidelines - TG) v predvidenem časovnem okvirju.

Standardi:

OGC ni bil prepoznan kot uradni standard s strani komisije, zato so se pojavljala vprašanja, kakšen je njegov vpliv v dosedanjih tehničnih dokumentih (praviloma se navaja v tehničnih dokumentih zato to naj ne bi bil problem). Predlagana je bila tudi združitev vseh izvedbenih pravil za storitve na podlagi INSPIRE v enoten dokument.
 
PSI (»Public Sector Information«) direktiva, ki je v obravnavi in spreminjanju, predlaga metapodatke v standardu ki je povsem skladen z ISO, medtem ko ima INSPIRE metapodatke v obliki, ki so več kot ISO ali malo drugačni.

Geoportal:

geoportal imageKomisija in JRC sta poročala o stanju Geoportala (nova različica odprta od 9.11.2011) in omrežnih storitev, ki so bile razvite doslej. JRC je nalogo oddal v izvajanje za 26 mesecev. Trenutno sta na EU portalu razviti samo storitvi iskanja in vpogleda. V zadnji četrtini leta 2012 nameravajo razpisati še storitve prenosa in transformacije.


Spreminjanje veljavnih izvedbenih pravil:

V popoldanskem delu zasedanja je Komisija predstavila predlog za dopolnitve in vzdrževanje že sprejetih izvedbenih pravil. Komisija bo finančno pokrila sekretariat in logistiko, medtem ko bodo ostali stroški na breme držav članic. Razpis za eksperte bodo izvedli do 24. 2.  oziroma izbrali do marca 2012.
 
Udeležence je zanimalo, kako naj se izbere eksperte v »INSPIRE pool of expert«. Komisija je odgovorila, da naj bi vsaka država članica predlagala posamezne strokovnjake, ki bi pripravljali spremembe. 

Razno:

Francija je vprašala, zakaj ima dvajsetkrat več indikatorjev kot ostale države v letnem poročilu M&R. Ugotovljeno je bilo, da je o tem smiselno opraviti razpravo do naslednjega poročanja (15. maj 2012). Naslednji predlog pa se je nanašal na »data sharing regulation« in kako ga udejanjati v državah članicah. (17. člen). Na ta vprašanja naj bi odgovoril naslednja delavnica – t.i. »legal workshop«.

Rezultati in sprejetje konkretne obveznosti:
  • Seznanili smo se z zadnjimi rezultati tako na področju podatkovnih specifikaciji, kot tudi glede dokumenta o vzdrževanju in dopolnjevanju INSPIRE gradiv.
  • Slovenija se je pridružila pripombam Danske, Francije in Švedske ter vrste drugih držav, da morajo biti podatkovne specifikacije v naslednji različici manj zapletene in da morajo biti izločene vse tiste vsebine, ki presegajo okvir INSPIRE direktive.
Pripravil: Tomaž Petek