Pregledovalnik gesel INSPIRE

Pregledovalnik gesel INSPIRE obsega seznam gesel s spletnega mesta INSPIRE (Feature Concept Dictionary in Glossary na dan 18.11.2010) s prevodi v slovenščino.
Datum zadnje posodobitve 1. 2. 2011.

  Geslo v angleščini Geslo v slovenščini Definicija v slovenščini Datum veljavnosti Datum veljavnosti
Inspire geo-portalgeoportal INSPIREInternet ali enakovredna različica, ki omogoča dostop do storitev iz člena 11(1).01. 03. 20112011-03-01
interoperabilitymedopravilnostMožnost povezovanja zbirk prostorskih podatkov in vzajemnega delovanja storitev brez ponavljajočih se ročnih posegov na način, ki da skladen rezultat in okrepi dodano vrednost zbirk podatkov in storitev.01. 03. 20112011-03-01
metadatametapodatkiInformacije, ki opisujejo zbirke prostorskih podatkov in storitve v zvezi s prostorskimi podatki ter omogočajo njihovo iskanje, popis in uporabo.01. 03. 20112011-03-01
public authorityjavni organ(a) vlada ali druga javna uprava na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, vključno z javnimi svetovalnimi organi; (b) fizična ali pravna oseba, ki izvaja naloge javne uprave v skladu z nacionalno zakonodajo, vključno s posebnimi dolžnostmi, dejavnostmi ali storitvami v zvezi z okoljem; in (c) fizična ali pravna oseba, ki izvaja javne naloge ali funkcije ali zagotavlja javne storitve v zvezi z okoljem, pod nadzorom organa ali osebe iz odstavkov (a) ali (b). Države članice lahko določijo, da v primeru, kadar organi ali institucije opravljajo sodno ali zakonodajno funkcijo, leti za namene te direktive ne štejejo za javne organe.01. 03. 20112011-03-01
spatial dataprostorski podatkiPodatki, ki se neposredno ali posredno nanašajo na posamezno lokacijo ali geografsko območje.01. 03. 20112011-03-01
spatial data servicesstoritve v zvezi s prostorskimi podatkiDejavnosti, ki se lahko z uporabo računalnika opravljajo v zvezi s prostorskimi podatki iz zbirk prostorskih podatkov ali v zvezi s povezanimi metapodatki.01. 03. 20112011-03-01
third partytretja osebaVsako fizična ali pravna oseba, ki ni javni organ.01. 03. 20112011-03-01
geologygeologijaGeologija je določena v skladu s sestavo in strukturo. Vključuje živo skalo, vodonosnike in geomorfologijo.01. 03. 20112011-03-01
BuildingsstavbeProstorska lega stavb.01. 03. 20112011-03-01
utility and governmental serviceskomunalne in javne storitveVključuje komunalne naprave kot so kanalizacija, ravnanje z odpadki, oskrba z energijo in preskrba z vodo, upravne in socialne vladne službe kot so javne uprave, sedeži civilne zaščite, šole in bolnišnice.01. 03. 20112011-03-01
Production and industrial facilitiesproizvodni in industrijski objekti in napraveObmočja za industrijsko proizvodnjo, vključno z obrati, ki jih zajema Direktiva Sveta 96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (1) ter objekti in napravami za odvzem vode, rudniki, skladišči.01. 03. 20112011-03-01
Agricultural and aquaculture facilitiesobjekti in naprave za kmetijstvo in ribogojstvoKmetijska oprema ter proizvodni objekti in naprave (vključno z namakalnimi sistemi, rastlinjaki in hlevi).01. 03. 20112011-03-01
Area management/restriction/regulation zones and reporting unitsobmočja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enoteObmočja, ki se upravljajo, urejajo ali uporabljajo za poročanje na mednarodni, evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Vključujejo odlagališča odpadkov, zaprta območja okrog virov pitne vode, cone, občutljive na nitrate, urejene plovne poti po morju ali velikih celinskih vodah, območja za odlaganje odpadkov, cone z omejitvijo hrupa, območja, kjer je potrebno dovoljenje za iskanje rud in rudarjenje, predele povodij, ustrezne poročevalske enote in območja upravljanja obalnih con.01. 03. 20112011-03-01
meteorological geographical featuresmeteorološke značilnostiVremenske razmere in njihova merjenja; padavine, temperatura, izhlapevanje, hitrost in smer vetra.01. 03. 20112011-03-01
sea regionsmorske regijeFizikalne razmere morij in slanih vodnih teles, razdeljenih v regije in podregije s skupnimi značilnostmi.01. 03. 20112011-03-01
bio-geographical regionsbiogeografske regijeObmočja z relativno homogenimi ekološkimi razmerami s skupnimi značilnostmi.01. 03. 20112011-03-01
habitats and biotopeshabitati in biotopiGeografska območja, za katera so značilne posebne ekološke razmere, procesi, struktura in funkcije, ki fizično omogočajo organizmom, da tam živijo. Vključujejo kopenska in vodna območja, ki se razlikujejo po geografskih, abiotskih in biotskih značilnostih.01. 03. 20112011-03-01
addressesnasloviLokacija nepremičnin, ki temelji na identifikatorjih naslova, običajno z imenom ulice, hišno številko, poštno številko.01. 03. 20112011-03-01
character stringniz znakovZaloga vrednosti metapodatkovnih elementov, ki je dana kot niz znakov, obravnavanih kot enota.01. 03. 20112011-03-01
free textpoljubno besediloZaloga vrednosti metapodatkovnih elementov, izraženo v enem ali več naravnih jezikih.01. 03. 20112011-03-01
lineageporekloZgodovina zbirke podatkov in njen življenjski cikel od zbiranja in pridobivanja prek sestavljanja in izpeljevanja do njene sedanje oblike v skladu s standardom EN ISO 19101.01. 03. 20112011-03-01
metadata elementmetapodatkovni elementLočena enota metapodatkov v skladu s standardom EN ISO 19115.01. 03. 20112011-03-01
namespaceimenski prostorZbirka imen, ki jih opredeljuje sklic URI (Uniform Resource Identifier) in se uporabljajo v dokumentih XML (Extensible Markup Language) kot imena elementov in imena atributov.01. 03. 20112011-03-01
qualitykakovostCelota značilnosti in lastnosti izdelka, ki se nanašajo na njegovo sposobnost, da zadovolji izražene ali vsebovane zahteve v skladu s standardom EN ISO 19101.01. 03. 20112011-03-01
resourcevirInformacijski vir, ki se neposredno ali posredno nanaša na posamezno lokacijo ali geografsko območje.01. 03. 20112011-03-01
spatial data set seriesskupina zbirk prostorskih podatkovZbirka zbirk prostorskih podatkov, ki imajo enako specifikacijo izdelka.01. 03. 20112011-03-01
metadata element - resource abstractpovzetek viraTo je kratek opisni povzetek vsebine vira.01. 03. 20112011-03-01
metadata element - resource typevrsta viraTo je vrsta vira, ki ga opisujejo metapodatki.01. 03. 20112011-03-01
metadata element - resource locatorinternetni naslov viraInternetni naslov vira opredeljuje povezavo ali povezave do vira in/ali povezavo do dodatnih podatkov o viru.01. 03. 20112011-03-01
metadata element - unique resource identifierenolična označba viraVrednost, ki enolično določa vir.01. 03. 20112011-03-01
metadata element - coupled resourcepovezani virČe je vir storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ta metapodatkovni element določa, kadar je to ustrezno, ciljno zbirko ali zbirke prostorskih podatkov ali storitve z njihovim sklicem URI (Unique Resource Identifier).01. 03. 20112011-03-01
metadata element - resource languagejezik viraJezik ali jeziki, ki se uporabljajo v viru.01. 03. 20112011-03-01
metadata element - topic categorykategorija temeKategorija teme je sistem razvrščanja visoke ravni, ki pripomore k razvrščanju in iskanju virov prostorskih podatkov po temi.01. 03. 20112011-03-01
metadata element - temporal referencečasovno sklicevanjeTa metapodatkovni element obravnava zahtevo za vsebovanje informacij o časovni dimenziji podatkov, kot je določeno v členu 8(2)(d) Direktive 2007/2/ES. Navede se vsaj eden od metapodatkovnih elementov, navedenih v točkah od 5.1 do 5.4.01. 03. 20112011-03-01
metadata element - limitations on public accessomejitev javnega dostopaKadar države članice omejijo javni dostop do zbirk prostorskih podatkov ali storitev v zvezi s prostorskimi podatki v skladu s členom 13 Direktive 2007/2/ES, ta metapodatkovni element zagotavlja podatke o omejitvah in razlogih zanje.01. 03. 20112011-03-01
metadata element - metadata point of contactmetapodatkovna točka za stikeTo je opis organizacije, ki je odgovorna za vzpostavljanje in vzdrževanje metapodatkov.01. 03. 20112011-03-01
metadata element - metadata datemetapodatkovni datumDatum, ki opredeljuje, kdaj je bil metapodatkovni zapis ustvarjen ali posodobljen.01. 03. 20112011-03-01
metadata element - metadata languagemetapodatkovni jezikTo je jezik, v katerem so metapodatkovni elementi izraženi.01. 03. 20112011-03-01
discovery service (discovery)storitev iskanja (discovery)Storitve, ki omogočajo iskanje zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki na podlagi vsebine ustreznih metapodatkov ter prikazovanje vsebine metapodatkov.01. 03. 20112011-03-01
view service (view)storitev pregledovanja (view)Storitev, ki omogoča vsaj prikazovanje, krmarjenje, povečanje in pomanjšanje, panoramski pregled ali prekritje vidnih zbirk prostorskih podatkov ter prikazovanje napotkov in ustreznih vsebin metapodatkov.01. 03. 20112011-03-01
download service (download)storitev prenosa (download)Storitev, ki omogoča prenos izvodov zbirk ali delov zbirk prostorskih podatkov, ter kadar je izvedljivo, neposredni dostop do podatkov.01. 03. 20112011-03-01
external object identifierzunanji identifikator objektaEnolični identifikator objekta, ki ga objavi pristojni organ in ki zunanjim aplikacijam omogoča sklicevanje na prostorski objekt.01. 03. 20112011-03-01
identifieridentifikatorV skladu s standardom EN ISO 19135 jezikovno neodvisno zaporedje znakov, ki lahko enolično in trajno določa tisto, na kar se nanaša.01. 03. 20112011-03-01
object referencingobjektno referenciranjeZagotavljanje prostorskega obsega objekta s sklicevanjem na obstoječi prostorski objekt ali zbirko prostorskih objektov.01. 03. 20112011-03-01
registerregisterV skladu s standardom EN ISO 19135 nabor datotek, ki vsebujejo identifikatorje, dodeljene postavkam z opisi povezanih postavk.01. 03. 20112011-03-01
spatial object typetip prostorskega objektaRazvrstitev prostorskih objektov.01. 03. 20112011-03-01
linear elementlinijski elementEnorazsežni objekt, ki se uporablja kot os za linearno referenciranje.01. 03. 20112011-03-01
river basinpovodjeObmočje kopnega, s katerega se ves površinski odtok vode skozi potoke, reke in tudi jezera izliva v morje skozi eno samo rečno ustje, estuarij ali delto.01. 03. 20112011-03-01
groundwaterpodzemna vodaVsa voda pod zemeljskim površjem v zasičenem območju in v neposrednem stiku s tlemi ali podtaljem.01. 03. 20112011-03-01
heavily modified water bodymočno preoblikovano vodno teloTelo površinske vode, ki ga je določila država članica v skladu z določbami iz Priloge II k vodni direktivi in katerega značilnosti so znatno spremenjene zaradi fizičnih sprememb, ki jih je povzročilo človekovo delovanje.01. 03. 20112011-03-01
aquifervodonosnikKamninski sloj ali sloje ali druge geološke plasti pod zemeljsko površino, ki so dovolj porozne ali prepustne, da omogočajo pomemben tok podzemne vode ali odvzem pomembnih količin podzemne vode.01. 03. 20112011-03-01
datumdatumParameter ali nabor parametrov, ki v skladu s standardom EN ISO 19111 določajo položaj izhodišča, merilo in orientacijo koordinatnega sistema.01. 03. 20112011-03-01
addressable objectnaslovljiv objektProstorski objekt, ki mu je smiselno dodeliti naslov.01. 03. 20112011-03-01
deep water routeglobokomorska potPot na točno določenem območju znotraj opredeljenih meja, kjer je bilo morsko dno natančno izmerjeno in ki zagotavlja, da potopljene prepreke ne presežejo najmanjše dovoljene globine.01. 03. 20112011-03-01
navaid equipmentoprema za pomoč pri navigacijiFizična oprema za pomoč pri navigaciji, ki je na zemeljskem površju, npr. Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR), Distance Measuring Equipment (DME), lokalizator in Tactical Air Navigation Beacon (TACAN), ki omogočajo varno vodenje zračnega prometa po obstoječih zračnih poteh.01. 03. 20112011-03-01
railway yardranžirna postajaObmočje, ki ga sekajo številni vzporedni, medsebojno povezani železniški tiri (navadno več kot dva) in ki se uporablja za zaustavljanje vlakov zaradi natovarjanja ali raztovarjanja tovora brez oviranja prometa na glavni železniški progi.01. 03. 20112011-03-01
Access Restrictionomejitev dostopaOmejitev dostopa do elementa prometa.01. 03. 20112011-03-01
Restriction For Vehiclesomejitev za vozilaOmejitev za vozila na elementu prometa.01. 03. 20112011-03-01
Thoroughfare Nameime prometniceKomponenta naslova, ki ponazarja ime prehoda ali poti od ene lokacije do druge. 01. 03. 20112011-03-01
NUTS regionregija NUTSStatistična teritorialna enota, določena v okviru Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003. 01. 03. 20112011-03-01
Cadastral Zoningdelitev na katastrske enoteVmesna območja, ki se uporabljajo za razdelitev državnega ozemlja na katastrske parcele.01. 03. 20112011-03-01
Transport Nodeprometno vozliščeTočkovni prostorski objekt, ki se uporablja za povezljivost.01. 03. 20112011-03-01
Road Surface Categorykategorija cestne površineNavedba stanja površine pripadajočega cestnega elementa. Navaja, ali je cesta asfaltirana ali ne. 01. 03. 20112011-03-01
Road Widthširina cesteŠirina ceste, merjena kot srednja vrednost. 01. 03. 20112011-03-01
Vehicle Traffic AreavoziščePovršina, ki ponazarja del ceste, ki se uporablja za običajen promet vozil.01. 03. 20112011-03-01
Railway Useuporaba železniceTrenutna uporaba železnice. 01. 03. 20112011-03-01
Railway Yard Areaobmočje ranžirne postajePloskovni prostorski objekt, ki se uporablja za ponazoritev topografskih meja ranžirne postaje. 01. 03. 20112011-03-01
Road Nameime cesteIme ceste, ki ji ga je dodelil pristojni organ. 01. 03. 20112011-03-01
Railway Areaobmočje železnicePovršina, ki jo zaseda železniški tir, vključno z balastom.01. 03. 20112011-03-01
Railway Typetip železniceTip železniškega prevoza, za katerega je bila proga načrtovana.01. 03. 20112011-03-01
Fairway Areaobmočje plovne potiDel plovne poti, po kateri se največ pluje.01. 03. 20112011-03-01
Ferry Useuporaba trajektaTip prevoza, ki se izvaja na trajektni povezavi.01. 03. 20112011-03-01
Restriction for Water Vehiclesomejitev za plovilaOmejitev za plovila na elementu vodnega prometa.01. 03. 20112011-03-01
Element Lengthdolžina elementaFizična dolžina elementa.01. 03. 20112011-03-01
Element Widthširina elementaFizična širina elementa.01. 03. 20112011-03-01
Instrument Approach Procedureinstrumentni priletNiz vnaprej določenih manevrov glede na letalske instrumente z določeno zaščito pred ovirami iz točke začetnega prileta, ali po potrebi od začetka točno določene poti prihoda do točke, iz katere je mogoče opraviti pristanek, in nato, če pristanek ni bil opravljen, do položaja, kjer veljajo merila za čakanje ali merila za višino ovir na poti prileta.01. 03. 20112011-03-01
Nominal Track Gaugenazivna tirna širinaNazivna razdalja med dvema zunanjima tirnicama železniškega tira. 01. 03. 20112011-03-01
Railway Station Codeoznaka železniške postajeEnolična oznaka, dodeljena železniški postaji.01. 03. 20112011-03-01
Drainage Basinprispevno območjeObmočje s skupnim izlivom površinskih voda. 01. 03. 20112011-03-01
FordbrodPlitvi del vodotoka, ki se lahko prečka s prometnimi sredstvi. 01. 03. 20112011-03-01
Hydro Nodehidrografsko vozliščeVozlišče v hidrografski mreži.01. 03. 20112011-03-01
Hydro Objecthidrografski objektOsnova identitete hidrografskih objektov (vključno z umetnimi) v stvarnem svetu.01. 03. 20112011-03-01
Ocean Regionoceansko območjeEno od treh velikih območij svetovnega oceana s pripadajočimi podobmočji in obrobnimi območji ter lastnimi hidrološkimi značilnostmi. 01. 03. 20112011-03-01
RapidsbrziceDel vodotoka s pospešenim pretokom, vendar brez preloma na dnu struge, ki bi omogočil nastanek slapa. 01. 03. 20112011-03-01
River BasinpovodjeObmočje kopnega, s katerega se ves površinski odtok vode skozi potoke, reke in tudi jezera izliva v morje skozi eno samo rečno ustje, estuarij ali delto. 01. 03. 20112011-03-01
WetlandmokriščeSlabo odtočno ali občasno poplavljeno območje, kjer je zemljišče nasičeno z vodo in kjer uspevajo rastline. 01. 03. 20112011-03-01
WFD Coastal Waterobalno morje po vodni direktiviPovršinska voda na kopenski strani črte, ki je v vsaki svoji točki oddaljena eno navtično miljo na morsko stran od najbližje točke temeljne črte, od katere se meri širina teritorialnega morja; kadar je primerno, se razteza do zunanje meje somornic. 01. 03. 20112011-03-01
WFD Ground Water Bodytelo podzemne vode po vodni direktiviRazločen volumen podzemne vode v vodonosniku ali vodonosnikih.01. 03. 20112011-03-01
WFD Lakejezero po vodni direktiviTelo stoječe celinske površinske vode. 01. 03. 20112011-03-01
WFD Riverreka po vodni direktiviTelo celinske vode, ki večji del teče po površini, del njenega toka pa lahko teče tudi pod zemljo.01. 03. 20112011-03-01
WFD River or Lakereka ali jezero po vodni direktiviAbstraktni razred, ki vsebuje skupne atribute za reko ali jezero po vodni direktivi. 01. 03. 20112011-03-01
WFD Surface Water Bodytelo površinske vode po vodni direktiviLočen in pomemben sestavni del površinske vode. 01. 03. 20112011-03-01
WFD Transitional Watersomornica po vodni direktiviTelesa površinske vode v bližini rečnih ustij, ki so zaradi bližine obalnih voda delno slana, vendar nanje znatno vplivajo tokovi sladke vode. 01. 03. 20112011-03-01
WFD Water Bodyvodno telo po vodni direktiviAbstraktni razred, ki ponazarja telo površinske vode ali telo podzemne vode po vodni direktivi. 01. 03. 20112011-03-01
geographical grid systemgeografska koordinatna mrežaUsklajena večločljivostna mreža s skupno točko izvora in standardizirano lokacijo ter velikostjo mrežnih celic.01. 03. 20112011-03-01
infrastructure for spatial informationinfrastruktura za prostorske informacijeMetapodatki, zbirke prostorskih podatkov in storitve v zvezi s prostorskimi podatki; omrežne storitve in tehnologije; dogovore o souporabi, dostopu in uporabi; mehanizme, procese in postopke za usklajevanje in spremljanje, ki se vzpostavijo, delujejo ali so na voljo v skladu s to direktivo.01. 03. 20112011-03-01
spatial objectprostorski objektAbstraktna predstavitev pojava iz resničnega sveta, povezana s posamezno lokacijo ali geografskim območjem.01. 03. 20112011-03-01
Coordinate reference systemsreferenčni koordinatni sistemiSistemi za izključno navajanje prostorskih informacij v prostoru v obliki niza koordinat (x, y, z) in/ali širine in dolžine ter višine, ki temeljijo na horizontalnem in vertikalnem geodetskem podatku.01. 03. 20112011-03-01
elevationdigitalni model višinDigitalni model višin za kopensko, zaledenelo in oceansko površino. Vključuje nadmorske višine, batimetrijo in obalne mreže.01. 03. 20112011-03-01
Land coverpokrovnost talFizični in biološki pojavi na zemeljski površini, vključno z umetnimi površinami, kmetijskimi območji, gozdovi, (pol-) naravnimi območji, mokrišči, vodnimi telesi.01. 03. 20112011-03-01
OrthoimageryortofotoGeolocirani slikovni podatki zemeljske površine iz satelita ali senzorjev v zraku.01. 03. 20112011-03-01
Statistical unitsstatistični okolišEnote za širjenje ali uporabo statističnih podatkov.01. 03. 20112011-03-01
SoiltlaTla in sloji prsti pod površjem, določeni po debelini, teksturi, zgradbi in vsebnosti delcev in organskih snovi, kamnitosti, eroziji, po potrebi povprečni nagib in predvidene zmogljivosti vodnih zalog.01. 03. 20112011-03-01
land usenamenska raba talOzemlje, opredeljeno glede na svojo sedanjo in v prihodnje načrtovano funkcionalno razsežnost ali socialnoekonomski namen (npr. stanovanjski, industrijski, trgovinski, kmetijski, gozdni, rekreacijski).01. 03. 20112011-03-01
Human health and safetyzdravje in varnost prebivalstvaGeografska razporeditev pogostih patoloških pojavov (alergije, rakasta obolenja, obolenja dihalnih poti itd.), podatki o učinkih na zdravje (biološki označevalci, zmanjšana rodnost, epidemije) ali počutje ljudi (utrujenost, stres itd.), povezanih neposredno (onesnaženost zraka, kemikalije, tanjšanje ozonskega plašča, hrup itd.) ali posredno (hrana, genetsko spremenjeni organizmi itd.) s kakovostjo okolja.01. 03. 20112011-03-01
environmental monitoring facilitiesnaprave in objekti za monitoring okoljaNahajanje in delovanje naprav in objektov za spremljanje okolja vključuje opazovanje in merjenje emisij, stanja okolja in drugih parametrov ekosistema (biološka raznolikost, ekološki pogoji vegetacije itd.) s strani javnih organov ali v njihovem imenu.01. 03. 20112011-03-01
Population distribution — demographyporazdelitev prebivalstva - demografski podatkiGeografska porazdelitev ljudi, vključno z značilnostmi populacije in ravnmi aktivnosti, razvrščenih po koordinatah, regiji, upravni enoti ali drugi analitični enoti.01. 03. 20112011-03-01
Natural risk zonesobmočja nevarnosti naravnih nesrečRanljiva območja, opredeljena glede na naravna tveganja (vsi atmosferski, hidrološki, seizmični, vulkanski pojavi in požari, ki zaradi svoje lokacije, resnosti in pogostosti lahko resno ogrozijo družbo), npr. poplave, zemeljski plazovi in pogrezanje tal, snežni plazovi, gozdni požari, potresi, vulkanski izbruhi.01. 03. 20112011-03-01
Atmospheric conditionsozračjeFizikalne razmere v atmosferi. Vključujejo prostorske podatke, ki temeljijo na merjenjih, vzorcih ali na kombinaciji leteh, in merilne lokacije.01. 03. 20112011-03-01
Oceanographic geographical featuresoceanogeografske značilnostiFizikalne razmere oceanov (tokovi, slanost, višina valov itd.).01. 03. 20112011-03-01
Species distributionporazdelitev vrstGeografska porazdelitev pojavljanja živalskih in rastlinskih vrst, razvrščenih po koordinatah, regiji, upravni enoti ali drugi analitični enoti.01. 03. 20112011-03-01
energy resourcesenergetski viriEnergetski viri, vključno z ogljikovodiki, vodno energijo, bioenergijo, soncem, vetrom itd., kjer je to ustrezno vključno s podatki o globini/višini glede velikosti vira.01. 03. 20112011-03-01
mineral resourcesmineralni viriMineralni viri, vključno s kovinskimi rudami, industrijskimi mineralnimi surovinami itd. kjer je ustrezno, vključno s podatki o globini/višini glede velikosti vira.01. 03. 20112011-03-01
Administrative unitsupravne enoteUpravne enote za lokalno, regionalno in nacionalno upravo, ki razdeljujejo območja, na katerih države članice imajo in/ali izvajajo jurisdikcijo, ločene z upravnimi mejami.01. 03. 20112011-03-01
Protected siteszavarovana območjaPodročje, ki se določi ali upravlja v okviru mednarodnega prava in prava držav članic in Skupnosti z namenom, da se dosežejo posebni cilji ohranjanja.01. 03. 20112011-03-01
Geographical Nameszemljepisna imenaImena območij, regij, krajev, velemest, predmestij, mest ali zaselkov ali kateri koli geografski ali topografski pojav javnega ali zgodovinskega pomena.01. 03. 20112011-03-01
cadastral parcelskatastrske parcelePodročja, ki jih opredeljujejo zemljiški kataster ali enakovredni registri.01. 03. 20112011-03-01
Transport networksprometna omrežjaCestna, železniška, zračna in vodna prometna omrežja ter z njimi povezana infrastruktura. Vključuje povezave med različnimi omrežji. Vključuje tudi vseevropsko prometno omrežje, kakor je določeno v Odločbi št. 1692/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 1996 o smernicah Skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (1), in prihodnje preglede te odločbe.01. 03. 20112011-03-01
hydrographyhidrografijaHidrografski elementi, ki vključujejo morska območja ter vsa druga vodna telesa in z njimi povezane dele, vključno s povodji in porečji. Po potrebi v skladu z opredelitvami v Direktivi 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (2) in v obliki omrežij.01. 03. 20112011-03-01
Habitat (Habitats and Biotopes)01. 03. 20112011-03-01
Bio-geographic Regions (Bio-geographic Regions)01. 03. 20112011-03-01
metadata element - resource titlenaslov viraTo je značilno in velikokrat enolično ime, pod katerim je vir poznan.01. 03. 20112011-03-01
metadata element - spatial data service typevrsta storitve v zvezi s prostorskimi podatkiTo je razvrstitev, ki pomaga pri iskanju storitev v zvezi z dostopnimi prostorskimi podatki. Posebna storitev se razvrsti v samo eno kategorijo.01. 03. 20112011-03-01
metadata element - geographic bounding boxgeografski prostorski obsegTo je obseg vira v geografskem prostoru, podan kot mejni pravokotnik.01. 03. 20112011-03-01
metadata element - lineageporekloTo so podatki o zgodovini postopka in/ali splošni kakovosti zbirke prostorskih podatkov. Kadar je to primerno, lahko vsebuje tudi podatke o tem, ali je bila zbirka podatkov preverjena in ali je bila zagotovljena kakovost, ali je to uradna različica (če jih obstaja več) in ali ima pravno veljavo.01. 03. 20112011-03-01
metadata element - spatial resolutionprostorska ločljivostProstorska ločljivost se nanaša na stopnjo podrobnosti v zbirki podatkov. Izrazi se kot razdalja, ki jo velikost mrežne celice v zbirki podatkov predstavlja v naravi (običajno pri podatkih v mreži in izdelkih, ki temeljijo na podobah) ali v merilu, ki določa razmerje med enako razdaljo v zbirki in v resničnem svetu (običajno za karte ali izdelke, ki temeljijo na kartah).01. 03. 20112011-03-01
metadata element - conditions for access and usepogoji, ki veljajo za dostop in uporaboTa metapodatkovni element določa pogoje za dostop do zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki in njihovo uporabo, ter kadar je to ustrezno, ustrezne pristojbine, kot je zahtevano v členu 5(2)(b) in členu 11(2)(f) Direktive 2007/2/EC.01. 03. 20112011-03-01
metadata element - responsible organisationorganizacije, pristojne za vzpostavitev, upravljanje, vzdrževanje in razširjanje zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatkiZa namene člena 5(2)(d) in člena 11(2)(g) Direktive 2007/2/ES se zagotovita naslednja dva metapodatkovna elementa: 9.1 Odgovorna organizacija; 9.2 Vloga odgovorne organizacije.01. 03. 20112011-03-01
transformation service (transformation)storitev preoblikovanja (transformation)Storitev, ki omogoča spreminjanje zbirk prostorskih podatkov z namenom doseganja medopravilnosti.01. 03. 20112011-03-01
invoke spatial data service (invoke)storitev priklica storitve v zvezi s prostorskimi podatki (invoke)Storitev, ki omogoča opredeljevanje vhodnih in izhodnih podatkov, ki jih pričakuje storitev v zvezi s prostorom, in potek dela ali verige storitve z združevanjem več storitev. Omogoča tudi opredeljevanje zunanjega spletnega vmesnika storitve poteka dela ali verige storitev.01. 03. 20112011-03-01
life-cycle information informacije o življenjskem cikluNabor lastnosti prostorskega objekta, ki opisujejo časovne značilnosti različice prostorskega objekta ali spremembe med različicami.01. 03. 20112011-03-01
linear referencinglinearno referenciranjeNavedba podatkov o lokaciji glede na enorazsežni objekt kot meritve vzdolž (lahko tudi odmaknjeno od) tega elementa.01. 03. 20112011-03-01
sub-basinporečjeObmočje kopnega, s katerega ves površinski odtok teče skozi vrsto potokov, rek in lahko tudi jezer v določeno točko vodotoka (običajno v jezero ali sotočje rek).01. 03. 20112011-03-01
artificial water bodyumetno vodno teloTelo površinske vode, ki ga je ustvaril človek.01. 03. 20112011-03-01
coordinate reference systemkoordinatni referenčni sistemKoordinatni sistem, ki je v skladu s standardom EN ISO 19111 s stvarnim svetom povezan prek datuma. Ta opredelitev vključuje koordinatne sisteme, ki temeljijo na geodetskih ali kartezijskih koordinatah, in koordinatne sisteme, ki temeljijo na kartografskih projekcijah.01. 03. 20112011-03-01
coordinate systemkoordinatni sistemNabor matematičnih pravil, ki v skladu s standardom EN ISO 19111 določajo, kako se koordinate pripisujejo točkam.01. 03. 20112011-03-01
grid pointmrežna točkaTočka, ki je na presečišču dveh ali več krivulj v mreži.01. 03. 20112011-03-01
gridmrežaOmrežje, sestavljeno iz dveh ali več nizov krivulj, kjer se pripadniki vsakega niza algoritmično sekajo s pripadniki drugega niza.01. 03. 20112011-03-01
map projectionkartografska projekcijaV skladu s standardom EN ISO 19111 bijektivna preslikava (ena-proti-ena) koordinat z geodetskega koordinatnega sistema na ravnino na podlagi istega datuma.01. 03. 20112011-03-01
compound coordinate reference systemsestavljeni koordinatni referenčni sistemKoordinatni referenčni sistem, ki za opis položaja v skladu s standardom EN ISO 19111 uporablja dva različna neodvisna koordinatna referenčna sistema, enega za horizontalno in enega za vertikalno komponento.01. 03. 20112011-03-01
geodetic coordinate systemgeodetski koordinatni sistemKoordinatni sistem, v katerem se položaj v skladu s standardom EN ISO 19111 določa z geodetsko širino, geodetsko dolžino in (v primeru trirazsežnega koordinatnega sistema) elipsoidno višino.01. 03. 20112011-03-01
grid cellmrežna celicaCelica, ki jo razmejujejo mrežne krivulje.01. 03. 20112011-03-01
aerodrome reference pointreferenčna točka aerodromaDoločeni geografski položaj letališča, ki je blizu začetnega ali načrtovanega geometrijskega središča aerodroma in navadno ostaja tam, kjer je bila izvirno določena.01. 03. 20112011-03-01
airport/heliportletališče/heliportTočno določeno območje na kopnem ali vodi (vključno z zgradbami, napeljavami in opremo), ki je delno ali v celoti namenjeno za prihode in odhode zrakoplovov/helikopterjev in za njihovo gibanje na tleh.01. 03. 20112011-03-01
inter-modal connectionintermodalna povezavaPovezava med dvema elementoma v različnih prometnih omrežjih, ki uporabljajo različne načine prevoza in tako omogočajo prestopanje prevažanega medija (ljudi, blago itd.) z enega na drug način prevoza.01. 03. 20112011-03-01
significant pointpomembna točkaDoločena geografska lokacija, ki se uporablja za opredelitev poti službe zračnega prometa (Air Traffic Service, ATS), pot leta zrakoplova ali druge navigacijske namene/namene ATS.01. 03. 20112011-03-01
WatercoursevodotokNaravni ali umetni tok vode. 01. 03. 20112011-03-01
LocksplavnicaOgrajen prostor z dvema ali več zapornicami, ki se uporablja za dvigovanje ali spuščanje plovil, ko ta prečkajo splavnice z različnimi višinami gladin. 01. 03. 20112011-03-01
SluicezapornicaRazbremenilni ali namakalni kanal, opremljen z vratci za reguliranje pretoka vode. 01. 03. 20112011-03-01
PipecevCev za prenos trdnih snovi, tekočin ali plinov. 01. 03. 20112011-03-01
NetworkomrežjeOmrežje je zbirka elementov omrežja. 01. 03. 20112011-03-01
Condition Of Facilitystanje objektaStanje elementa prometnega omrežja v smislu njegove dokončanosti in uporabe.01. 03. 20112011-03-01
Maintenance Authorityvzdrževalni organOrgan, pristojen za vzdrževanje elementa prometa.01. 03. 20112011-03-01
Owner Authoritylastniški organOrgan, ki je lastnik elementa prometa.01. 03. 20112011-03-01
Transport Propertylastnost prometaReferenca na lastnost, ki se nanaša na omrežje. Lastnost lahko velja za celoten element omrežja, na katerega se nanaša; pri linijskih prostorskih objektih je lahko opisana z linearnim referenciranjem.01. 03. 20112011-03-01
Number Of Lanesštevilo pasovŠtevilo pasov cestnega elementa. 01. 03. 20112011-03-01
Speed Limitomejitev hitrostiOmejitev hitrosti za vozila na cesti. 01. 03. 20112011-03-01
Railway Station Nodevozlišče železniške postajeŽelezniško vozlišče, ki ponazarja lokacijo železniške postaje vzdolž železniškega omrežja.01. 03. 20112011-03-01
Named Placekraj z imenomKatera koli entiteta iz stvarnega sveta, ki ima eno ali več lastnih imen.01. 03. 20112011-03-01
Administrative unitupravna enotaUpravna enota za lokalno, regionalno in nacionalno upravo, kjer država članica ima in/ali izvaja svojo jurisdikcijo.01. 03. 20112011-03-01
Administrative boundaryupravna mejaRazmejitvena črta med upravnimi enotami.01. 03. 20112011-03-01
Species Distribution (Species Distribution)01. 03. 20112011-03-01
AddressnaslovOznaka nespremenljive lokacije nepremičnine z uporabo strukturirane zloženke iz zemljepisnih imen in identifikatorjev.01. 03. 20112011-03-01
Address Area Nameime naslovnega območjaKomponenta naslova, ki ponazarja ime geografskega območja ali kraja, ki zaradi dodeljevanja naslova združuje več naslovljivih objektov in ni upravna enota.01. 03. 20112011-03-01
Address Componentkomponenta naslovaIdentifikator ali zemljepisno ime določenega geografskega območja, lokacije ali drugega prostorskega objekta, ki določa obseg naslova.01. 03. 20112011-03-01
Administrative Unit Nameime upravne enoteKomponenta naslova, ki ponazarja ime upravne enote za lokalno, regionalno in nacionalno upravo, kjer država članica ima in/ali izvaja svojo jurisdikcijo.01. 03. 20112011-03-01
Postal Descriptorpoštni deskriptorKomponenta naslova, ki za poštne namene ponazarja identifikacijo razčlenitev naslovov in poštnih dostavnih točk v državi, regiji ali mestu. 01. 03. 20112011-03-01
CondominiumkondominijUpravno območje, ki je ustanovljeno neodvisno od nacionalne administrativne razdelitve ozemlja in s katerim upravljata dve ali več držav. 01. 03. 20112011-03-01
Basic Property Unitosnovna zemljiška nepremičninska enotaOsnovna enota lastnine, ki je evidentirana v zemljiških knjigah, katastrih nepremičnin ali enakovrednih registrih. Opredeljena je z enoličnimi lastninskimi pravicami in homogenimi stvarnimi pravicami na nepremičninah in je sestavljena iz ene ali več sosednjih ali geografsko ločenih parcel.01. 03. 20112011-03-01
Cadastral Boundarykatastrska mejaDel obrisa katastrske parcele. Eno katastrsko parcelo si lahko delita dve sosednji katastrski parceli.01. 03. 20112011-03-01
Cadastral Parcelkatastrska parcelaObmočja, ki jih opredeljujejo zemljiški kataster ali enakovredni registri.01. 03. 20112011-03-01
Protected Sitezavarovano območjePodročje, ki se določi ali upravlja v okviru mednarodnega prava in prava držav članic in Unije z namenom, da se dosežejo posebni cilji ohranjanja. 01. 03. 20112011-03-01
RoadcestaZbirka zaporedij cestnih odsekov in/ali posameznih cestnih odsekov, za katere je značilen eden ali več tematskih identifikatorjev in/ali lastnosti. 01. 03. 20112011-03-01
Road Areacestni svetPovršina, ki se razteza do meje ceste, vključno s prometnimi površinami in drugimi deli ceste. 01. 03. 20112011-03-01
Road Service Areacestno počivališčePovršina, priključena na cesto in namenjena ponujanju različnih cestnih storitev. 01. 03. 20112011-03-01
Railway Nodeželezniško vozliščeTočkovni prostorski objekt, ki ponazarja pomembno točko vzdolž železniškega omrežja ali presečišče železniških tirov, ki se uporablja za opisovanje njegove povezljivosti.01. 03. 20112011-03-01
Railway Station Areaobmočje železniške postajePloskovni prostorski objekt, ki ponazarja topografske meje objektov na železniških postajah (zgradbe, ranžirne postaje, napeljavo in opremo), namenjene opravljanju dejavnosti železniških postaj. 01. 03. 20112011-03-01
Railway Yard Nodevozlišče ranžirne postajeŽelezniško vozlišče, ki je na območju ranžirne postaje. 01. 03. 20112011-03-01
Port Areapristaniško območjePloskovni prostorski objekt, ki ponazarja fizične meje vseh objektov, ki so del kopenske cone morskega ali celinskega pristanišča. 01. 03. 20112011-03-01
Port Nodepristaniško vozliščeTočkovni prostorski objekt, ki poenostavljeno ponazarja morsko ali celinsko pristanišče, ki se nahaja blizu obrežja vodnega telesa, kjer je pristanišče.01. 03. 20112011-03-01
Aerodrome Areaobmočje aerodromaDoločeno območje na kopnem ali vodi (vključno z zgradbami, napeljavami in opremo), ki je delno ali v celoti namenjeno za prihode in odhode zrakoplovov in/ali helikopterjev in za njihovo gibanje na tleh.01. 03. 20112011-03-01
Aerodrome Nodevozlišče aerodromaVozlišče na referenčni točki aerodroma na letališču/heliportu, ki se uporablja za njegovo poenostavljeno ponazarjanje.01. 03. 20112011-03-01
Air Nodezračno vozliščeVozlišče, ki se pojavi v zračnem omrežju.01. 03. 20112011-03-01
Air Routezračna potDoločena pot od konca vzleta in začetnega vzpenjanja do začetka prileta in pristajanja, namenjena usmerjanju prometa, ki je potrebno zaradi zagotavljanja službe zračnega prometa.01. 03. 20112011-03-01
Airspace Areaobmočje zračnega prostoraDoločen obseg zračnega prostora, ki je opisan kot horizontalna projekcija z vertikalnimi mejami.01. 03. 20112011-03-01
Designated Pointdoločena točkaGeografska lokacija, ki ni označena s krajem radio-navigacijskega sredstva in se uporablja za določanje poti ATS, poti leta zrakoplova ali za druge navigacijske namene ali namene ATS.01. 03. 20112011-03-01
Runway Areaobmočje vzletno-pristajalne stezeTočno določeno pravokotno območje na kopenskem aerodromu/heliportu, pripravljeno za pristajanje in vzletanje zrakoplovov.01. 03. 20112011-03-01
Standard Instrument Departurestandardni instrumentalni odhodTočno določena pot odhoda po pravilih instrumentalnega letenja (instrument flight rule, IFR), ki povezuje aerodrom ali posamezno vzletno-pristajalno stezo aerodroma z določeno pomembno točko, ki se navadno nahaja na točno določeni ATS poti, kjer se začne 01. 03. 20112011-03-01
Marker Postoznačevalni stebričekOznačevalec oddaljenosti, postavljen vzdolž poti v prometnem omrežju, večinoma v rednih presledkih, ki označuje razdaljo od začetka poti ali druge referenčne točke do točke, kjer je označevalec.01. 03. 20112011-03-01
Transport Networkprometno omrežjeZbirka elementov omrežja, ki pripada enemu načinu prevoza.01. 03. 20112011-03-01
Transport Objectprometni objektOsnova identitete objektov prometnega omrežja v stvarnem svetu.01. 03. 20112011-03-01
Transport Pointprometna točkaTočkovni prostorski objekt (ni vozlišče), ki ponazarja položaj elementa prometnega omrežja.01. 03. 20112011-03-01
Vertical Positionnavpični položajVertikalna raven glede na druge elemente prometnega omrežja.01. 03. 20112011-03-01
E-roadevropska potZbirka zaporedij cestnih odsekov in/ali posameznih cestnih odsekov, označena s številko evropske poti, ki ponazarja pot, ki je del mednarodnega omrežja evropskih poti. 01. 03. 20112011-03-01
Road Service Typetip cestnega počivališčaOpis tipa cestnega počivališča in razpoložljivih storitev. 01. 03. 20112011-03-01
Design Speedračunska hitrostNavedba največje hitrosti, za katero je bila železniška proga načrtovana.01. 03. 20112011-03-01
Number of Tracksštevilo tirovŠtevilo tirov za železniškem odseku. 01. 03. 20112011-03-01
Railway Electrificationelektrifikacija železniceNavedba, ali ima železnica električnim sistem za napajanje vozil, ki se po njej premikajo. 01. 03. 20112011-03-01
Beaconnavigacijska oznakaIzpostavljen, posebej zgrajen objekt, ki je dobro vidno znamenje na fiksni lokaciji, kot pomoč pri navigaciji ali hidrografskih meritvah.01. 03. 20112011-03-01
BuoybojaPlavajoči objekt, pritrjen na dno na posebnem mestu (označenem na karti), kot pomoč pri navigaciji ali drugih posebnih vrstah uporabe.01. 03. 20112011-03-01
CEMT Classrazred CEMTRazvrstitev notranje plovne poti po sistemu CEMT (Evropska konferenca ministrov za promet).01. 03. 20112011-03-01
Condition of Water Facilitystanje vodnega objektaStanje elementa omrežja vodnega prometa v smislu njegove dokončanosti in uporabe.01. 03. 20112011-03-01
Inland Waterwaynotranja plovna potPlovna pot, ki je opredeljena v notranjih celinskih vodah. 01. 03. 20112011-03-01
Marine Waterwaypomorska plovna potPlovna pot, ki je opredeljena v morskih vodah.01. 03. 20112011-03-01
Traffic Separation Schemeshema ločene plovbeShema, ki naj bi zmanjšala nevarnost trčenja na prezasičenih in/ali stekajočih se območjih, tako da ločuje promet, ki se premika protismerno ali skoraj protismerno. 01. 03. 20112011-03-01
Traffic Separation Scheme Areaobmočje sheme ločene plovbePloskovni prostorski objekt, ki je sestavni del sheme ločene plovbe. 01. 03. 20112011-03-01
Traffic Separation Scheme Crossingpovezava sheme ločene plovbeTočno določeno območje, kjer se plovne poti križajo.01. 03. 20112011-03-01
Traffic Separation Scheme Lanepot sheme ločene plovbeObmočje s točno določenimi mejami, kjer poteka enosmerni promet.01. 03. 20112011-03-01
Traffic Separation Scheme Roundaboutkrožišče sheme ločene plovbeShema ločene plovbe, v kateri se promet premika v nasprotni smeri urinega kazalca okoli določene točke ali cone.01. 03. 20112011-03-01
Traffic Separation Scheme Separatorseparator sheme ločene plovbeCona, ki ločuje poti, po katerih ladje plujejo protismerno ali skoraj protismerno, ali ki ločuje plovne poti, namenjene posebnim razredom ladij, ki plujejo v isti smeri.01. 03. 20112011-03-01
Aerodrome Categorykategorija aerodromaKategorija aerodroma glede na področje uporabe in pomembnost služb zračnega prometa, ki se ponujajo od aerodroma in do njega.01. 03. 20112011-03-01
Aerodrome Typetip aerodromaOznaka za tip aerodroma.01. 03. 20112011-03-01
Apron Areaobmočje ploščadiTočno določeno območje kopenskega aerodroma/heliporta, namenjeno vkrcavanju ali izkrcavanju potnikov, nakladanju ali razkladanju pošte ali tovora, polnjenju z gorivom, parkiranju ali vzdrževanju.01. 03. 20112011-03-01
Condition of Air Facilitystanje zračnega objektaStanje zračnega elementa prometnega omrežja v smislu njegove dokončanosti in uporabe.01. 03. 20112011-03-01
Field Elevationnadmorska višina letališčaNadmorska višina aerodroma kot vertikalna razdalja med najvišjo točko pristajalnega območja aerodroma in srednjo višino morske gladine.01. 03. 20112011-03-01
Lower Altitude Limitspodnja meja nadmorske višineNadmorska višina, ki določa spodnjo mejo objekta v omrežju zračnega prometa.01. 03. 20112011-03-01
Navaidpomoč pri navigacijiEden ali več sistemov za pomoč pri navigaciji, ki zagotavljajo storitve navigacijske službe.01. 03. 20112011-03-01
Runway Centreline Pointtočka središčnice vzletno-pristajalne stezeOperativno pomemben položaj na središčnici v smeri vzletno-pristajalne steze.01. 03. 20112011-03-01
Standard Instrument Arrivalstandardni instrumentalni prihodTočno določena pot prihoda po pravilih instrumentalnega letenja (instrument flight rule, IFR), ki pomembno točko, navadno pot ATS, povezuje s točko, od katere se lahko začne objavljeni postopek instrumentalnega prileta.01. 03. 20112011-03-01
Surface Compositionsestava površineSestava površine na aerodromu/heliportu.01. 03. 20112011-03-01
Taxiway Areaobmočje vozne stezeTočno določena pot na kopenskem aerodromu/heliportu, namenjena vožnji zrakoplovov/helikopterjev po letaliških manevrskih površinah in povezovanju enega dela aerodroma z drugim.01. 03. 20112011-03-01
Touch Down Lift Offobmočje pristanka in vzletaUtrjeno območje, na katerem helikopter lahko pristane ali vzleti.01. 03. 20112011-03-01
Upper Altitude Limitzgornja meja nadmorske višineNadmorska višina, ki določa zgornjo mejo objekta v omrežju zračnega prometa.01. 03. 20112011-03-01
Use Restrictionomejitve uporabeOmejitve uporabe objekta zračnega omrežja.01. 03. 20112011-03-01
Network Areaobmočje omrežjaDvorazsežni element v omrežju. 01. 03. 20112011-03-01
Grade Separated Crossingizvennivojsko križanjeIndikator, ki ponazarja, kateri od dveh ali več elementov, ki se sekajo, leži spodaj ali zgoraj, in se uporablja, če višinskih koordinat ni ali te niso zanesljive. 01. 03. 20112011-03-01
Network Connectionpovezava omrežjaPonazarja logično povezavo med dvema ali več elementi omrežja v različnih omrežjih. 01. 03. 20112011-03-01
Network Elementelement omrežjaAbstraktni osnovni tip, ki ponazarja element v omrežju. Vsak element v omrežju zagotavlja določeno funkcijo, ki je v interesu omrežja. 01. 03. 20112011-03-01
Network Propertylastnosto omrežjaAbstraktni osnovni tip, ki ponazarja pojave ob elementu omrežja ali vzdolž njega. Ta osnovni tip zagotavlja splošne lastnosti za povezovanje pojavov v zvezi v omrežjem (lastnosti omrežja) z elementi omrežja. 01. 03. 20112011-03-01
NodevozliščePonazarja pomemben položaj v mreži, ki je vedno na začetku ali koncu odseka. 01. 03. 20112011-03-01
Cross Referencenavzkrižna referencaReferenca med dve elementoma v istem omrežju. 01. 03. 20112011-03-01
Generalised Linkgeneralizirani odsekAbstraktni osnovni tip, ki ponazarja linijski element omrežja, ki se lahko pri linearnem referenciranju uporabi kot cilj. 01. 03. 20112011-03-01
CrossingprehodUmetni objekt, ki omogoča pretok vode nad oviro ali pod njo. 01. 03. 20112011-03-01
Dam or weirjezStalna ovira, postavljena čez vodotok, ki se uporablja za zajezitev vode ali nadzor njenega pretoka. 01. 03. 20112011-03-01
EmbankmentnasipUmetni podolgovati objekt iz zemljine ali drugega materiala.01. 03. 20112011-03-01
FallsslapZ višine padajoči del vodotoka.01. 03. 20112011-03-01
Fluvial pointtočka vodnega tokaHidrografska pomembna točka, ki vpliva na tok vode.01. 03. 20112011-03-01
Hydro Point of Interesthidrografska pomembna točkaLokacija v naravi, kjer se voda pojavi, izgine ali spremeni svoj tok. 01. 03. 20112011-03-01
Hydro-Power PlanthidroelektrarnaObjekt, ki proizvaja električno energijo iz premikajoče se vode. 01. 03. 20112011-03-01
Inundated Landpoplavljeno območjeObmočje, ki je občasno prekrito z vodo, vendar ne zaradi plimovanja. 01. 03. 20112011-03-01
Land-Water boundarymeja kopnegaČrta, kjer se kopno stika z vodnim telesom. 01. 03. 20112011-03-01
Man-made objectumetni objektGrajeni objekt, ki leži v vodnem telesu in ima eno od naslednjih funkcij: - zadržuje vodo; - uravnava količino vode; - spreminja smer toka vode; - omogoča križanje vodotokov.01. 03. 20112011-03-01
PumpingStationčrpalna postajaNaprava za prenos trdnih snovi, tekočin ali plinov s pritiskom ali sesanjem. 01. 03. 20112011-03-01
ShoreobalaOzek pas zemeljskega površja v neposrednem stiku z vodo, vključno z območjem med zgornjo in spodnjo višino vode. 01. 03. 20112011-03-01
Shoreline constructionobalna konstrukcijaGrajena struktura, ki ne spreminja položaja na meji z vodnim telesom. 01. 03. 20112011-03-01
Standing waterstoječa vodaVodno telo, ki ga obkroža kopno. 01. 03. 20112011-03-01
Surface waterpovršinska vodaVsako znano celinsko vodno telo. 01. 03. 20112011-03-01
Watercourse Linkodsek vodotokaSegment vodotoka v hidrografski mreži. 01. 03. 20112011-03-01
Watercourse Separated Crossingizvennivojsko križanje vodotokaElement v hidrografski mreži, ki ponazarja nestično križanje odsekov vodotoka na različnih ravneh.01. 03. 20112011-03-01
Transport Areaobmočje prometaPovršina, ki ponazarja prostorski obseg elementa prometnega omrežja.01. 03. 20112011-03-01
Transport Linkprometni odsekLinijski prostorski objekt, ki opisuje geometrijo in povezljivost prometnega omrežja med dvema točkama v omrežju.01. 03. 20112011-03-01
Road Linkcestni odsekLinijski prostorski objekt, ki opisuje geometrijo in povezljivost cestnega omrežja med dvema točkama v omrežju. Cestni odseki so lahko steze, kolesarske poti, ceste z enojnim voziščem, ceste z več vozišči in celo navidezne prečnice čez trge, prek katerih poteka promet.01. 03. 20112011-03-01
Cableway Linkžičnični odsekLinijski prostorski objekt, ki opisuje geometrijo in povezljivost žičničnega omrežja med dvema točkama v omrežju žičničnega prometa. 01. 03. 20112011-03-01
Railway Lineželezniška progaZbirka zaporedij železniških odsekov in/ali posameznih železniških odsekov, za katere je značilen eden ali več tematskih identifikatorjev in/ali lastnosti. 01. 03. 20112011-03-01
Railway Linkželezniški odsekLinijski prostorski objekt, ki opisuje geometrijo in povezljivost železniške mreže med dvema točkama v mreži. 01. 03. 20112011-03-01
Ferry Crossingtrajektna povezavaPosebna plovna pot, ki naj bi olajšala prevoz potnikov, vozil ali drugega tovora prek vodnega telesa in ki se navadno uporablja za povezovanje dveh ali več vozlišč kopenskega prometnega omrežja.01. 03. 20112011-03-01
Water Nodevodno vozliščeTočkovni prostorski objekt, ki ponazarja povezljivost med dvema različnima odsekoma plovnih poti ali med odsekom plovne poti in odsekom vodotoka v omrežju vodnega prometa. 01. 03. 20112011-03-01
Waterwayplovna potZbirka zaporedij vodnih odsekov in/ali posameznih odsekov plovnih poti in/ali odsekov vodotokov (po potrebi), za katere je značilen eden ali več tematskih identifikatorjev in/ali lastnosti, ki tvorijo plovne poti na vodnih telesih (oceani, morja, reke, jezera, kanali ali prekopi). 01. 03. 20112011-03-01
Waterway Linkodsek plovne potiLinijski prostorski objekt, ki opisuje geometrijo in povezljivost omrežja vodnega prometa med dvema zaporednima vozliščema plovne poti ali vodotoka. Ponazarja linijski odsek na vodnem telesu, ki se uporablja za ladijski prevoz.01. 03. 20112011-03-01
Waterway Nodevozlišče plovne potiTočkovni prostorski objekt, ki ponazarja povezljivost med dvema različnima odsekoma plovnih poti ali med odsekom plovne poti in odsekom vodotoka v omrežju vodnega prometa.01. 03. 20112011-03-01
Transport Link Sequencezaporedje prometnih odsekovLinijski prostorski objekt, sestavljen iz urejene zbirke prometnih odsekov, ki ponazarja neprekinjeno nerazvejano pot v omrežju. Element ima določen začetek in konec, vsak položaj v zaporedju prometnih odsekov je določljiv z enim samim parametrom, npr. dolžino. Opisuje element prometnega omrežja, za katerega je značilen eden ali več tematskih identifikatorjev in/ali lastnosti.01. 03. 20112011-03-01
Transport Link Setnabor prometnih odsekovZbirka zaporedij prometnih odsekov in/ali posameznih prometnih odsekov, ki ima v prometnem omrežju posebno funkcijo ali pomen.01. 03. 20112011-03-01
Road Link Sequencezaporedje cestnih odsekovLinijski prostorski objekt, sestavljen iz urejene zbirke cestnih odsekov, ki ponazarja neprekinjeno nerazvejano pot v cestnem omrežju. Element ima določen začetek in konec, vsak položaj v zaporedju cestnih odsekov je določljiv z enim samim parametrom, npr. dolžino. Opisuje element cestnega omrežja, za katerega je značilen eden ali več tematskih identifikatorjev in/ali lastnosti. 01. 03. 20112011-03-01
Railway Link Sequencezaporedje železniških odsekovLinijski prostorski objekt, sestavljen iz urejene zbirke železniških odsekov, ki ponazarja neprekinjeno nerazvejano pot v železniškem omrežju. Element ima določen začetek in konec, vsak položaj v zaporedju železniških odsekov je določljiv z enim samim parametrom, npr. dolžino. Opisuje element železniškega omrežja, za katerega je značilen eden ali več tematskih identifikatorjev in/ali lastnosti.01. 03. 20112011-03-01
Cableway Link Setnabor žičničnih odsekovZbirka zaporedij žičničnih odsekov in/ali posameznih žičničnih odsekov, ki ima v omrežju žičničnega prometa posebno funkcijo ali pomen. 01. 03. 20112011-03-01
Water Link Sequencezaporedje vodnih odsekovLinijski prostorski objekt, sestavljen iz urejene zbirke odsekov plovnih poti ali vodotokov (če je to potrebno), ki ponazarja neprekinjeno nerazvejano pot v vodnem omrežju.01. 03. 20112011-03-01
Water Traffic Flow Directionsmer pretoka vodnega prometaKaže smer pretoka vodnega prometa glede na smer vektorja odseka vodnega prometa.01. 03. 20112011-03-01
Air Linkzračni odsekLinijski prostorski objekt, ki opisuje geometrijo in povezljivost zračnega omrežja med dvema točkama v omrežju.01. 03. 20112011-03-01
Air Link Sequencezaporedje zračnih odsekovLinijski prostorski objekt, sestavljen iz urejene zbirke zračnih odsekov, ki ponazarja neprekinjeno nerazvejano pot v zračnem omrežju.01. 03. 20112011-03-01
Procedure Linkpostopkovni odsekNiz vnaprej določenih manevrov z določeno zaščito pred ovirami.01. 03. 20112011-03-01
LinkodsekUkrivljeni element omrežja, ki povezuje dva položaja in ponazarja homogeno pot v omrežju. Povezani odseki so lahko ponazorjeni kot vozlišča. 01. 03. 20112011-03-01
Link Sequencezaporedje odsekovElement omrežja, ki ponazarja neprekinjeno nerazvejano pot v omrežju. Element ima določen začetek in konec, vsak položaj v zaporedju odsekov pa se lahko določi z enim samim parametrom, npr. z dolžino. 01. 03. 20112011-03-01
Link Setnabor odsekovZbirka zaporedij odsekov in/ali posameznih odsekov, ki ima posebno funkcijo ali pomen v omrežju. 01. 03. 20112011-03-01
Watercourse Link Sequencezaporedje odsekov vodotokaZaporedje odsekov vodotoka, ki ponazarja nerazvejano pot skozi hidrografsko mrežo.01. 03. 20112011-03-01
foreshoreDel obale ali plaže med najnižjo in zgornjo višino vode med običajnim valovanjem morja.01. 03. 20112011-03-01
Form Of Wayoblika cesteRazvrstitev na podlagi fizičnih lastnosti cestnega odseka.01. 03. 20112011-03-01
Functional Road Classkategorija cesteRazvrstitev na podlagi pomembnosti vloge, ki jo ima cesta v cestnem omrežju. 01. 03. 20112011-03-01
Traffic Flow Directionsmer toka prometaKaže smer pretoka prometa glede na smer vektorja prometne povezave.01. 03. 20112011-03-01
geodetic datumgeodetski datumDatum, ki v skladu s standardom EN ISO 19111 opisuje razmerje med koordinatnim sistemom in Zemljo.01. 03. 20112011-03-01
Road Nodecestno vozliščeTočkovni prostorski objekt, ki ponazarja povezljivost med dvema cestnima odsekoma ali pomemben prostorski objekt, npr. bencinsko črpalko ali krožišče.01. 03. 20112011-03-01
Cableway Nodežičnično vozliščeTočkovni prostorski objekt, ki ponazarja povezljivost med dvema zaporednima žičničnima odsekoma. 01. 03. 20112011-03-01
Cableway Link Sequencezaporedje žičničnih odsekovUrejena zbirka žičničnih odsekov, za katere je značilen eden ali več tematskih identifikatorjev in/ali lastnosti. 01. 03. 20112011-03-01
Air Route Linkodsek zračne potiDel poti, kot ga določata dve zaporedni pomembni točki, ki se navadno preleti brez vmesnega postanka.01. 03. 20112011-03-01
protected sitezavarovano območjePodročje, ki se določi ali upravlja v okviru mednarodnega prava in prava držav članic in Unije z namenom, da se dosežejo posebni cilji ohranjanja. 01. 03. 20112011-03-01
actor01. 03. 20112011-03-01
application data01. 03. 20112011-03-01
application schema01. 03. 20112011-03-01
class01. 03. 20112011-03-01
codelist01. 03. 20112011-03-01
conceptual model01. 03. 20112011-03-01
conceptual schema01. 03. 20112011-03-01
conceptual schema language01. 03. 20112011-03-01
coverage01. 03. 20112011-03-01
data harmonisation01. 03. 20112011-03-01
data interoperability component01. 03. 20112011-03-01
data interoperability process01. 03. 20112011-03-01
data product01. 03. 20112011-03-01
data product specification01. 03. 20112011-03-01
data set01. 03. 20112011-03-01
data set series01. 03. 20112011-03-01
data specification01. 03. 20112011-03-01
enumeration01. 03. 20112011-03-01
ESDI01. 03. 20112011-03-01
feature concept01. 03. 20112011-03-01
feature concept dictionary01. 03. 20112011-03-01
feature-related concepts01. 03. 20112011-03-01
gazetteer01. 03. 20112011-03-01
general feature model01. 03. 20112011-03-01
geographic identifier01. 03. 20112011-03-01
harmonised data product specifications01. 03. 20112011-03-01
homologous spatial objects01. 03. 20112011-03-01
INSPIRE application schema01. 03. 20112011-03-01
INSPIRE data specification01. 03. 20112011-03-01
internal object identifier01. 03. 20112011-03-01
interoperable spatial data01. 03. 20112011-03-01
level of detail01. 03. 20112011-03-01
life-cycle rules 01. 03. 20112011-03-01
linear reference system01. 03. 20112011-03-01
linguistic text01. 03. 20112011-03-01
multicultural01. 03. 20112011-03-01
multilingual01. 03. 20112011-03-01
multiple representation01. 03. 20112011-03-01
object01. 03. 20112011-03-01
ontology01. 03. 20112011-03-01
profile01. 03. 20112011-03-01
reference data01. 03. 20112011-03-01
reference model01. 03. 20112011-03-01
registry01. 03. 20112011-03-01
resolution01. 03. 20112011-03-01
scale01. 03. 20112011-03-01
spatial data set01. 03. 20112011-03-01
spatial reference system01. 03. 20112011-03-01
spatial schema01. 03. 20112011-03-01
temporal reference system01. 03. 20112011-03-01
temporal schema01. 03. 20112011-03-01
thematic identifier01. 03. 20112011-03-01
theme01. 03. 20112011-03-01
transformation01. 03. 20112011-03-01
unique object identifier01. 03. 20112011-03-01
unit01. 03. 20112011-03-01
universe of discourse01. 03. 20112011-03-01
use case01. 03. 20112011-03-01
version 01. 03. 20112011-03-01
postal address01. 03. 20112011-03-01
dynamic segmentation01. 03. 20112011-03-01
static segmentation01. 03. 20112011-03-01
glacier01. 03. 20112011-03-01
snowfield01. 03. 20112011-03-01
riverbank01. 03. 20112011-03-01
fictitious01. 03. 20112011-03-01
cross section (watercourse)01. 03. 20112011-03-01
discharge rate01. 03. 20112011-03-01
flow direction01. 03. 20112011-03-01
large river01. 03. 20112011-03-01
large lake01. 03. 20112011-03-01
main river01. 03. 20112011-03-01
main lake01. 03. 20112011-03-01
dike/levee01. 03. 20112011-03-01
sluice gate01. 03. 20112011-03-01
culvert01. 03. 20112011-03-01
aqueduct01. 03. 20112011-03-01
bridge01. 03. 20112011-03-01
cistern01. 03. 20112011-03-01
tank01. 03. 20112011-03-01
well01. 03. 20112011-03-01
natural watercourse01. 03. 20112011-03-01
man made watercourse01. 03. 20112011-03-01
heavily modified01. 03. 20112011-03-01
bifurcation01. 03. 20112011-03-01
vanishing point01. 03. 20112011-03-01
confluence01. 03. 20112011-03-01
river basin district01. 03. 20112011-03-01
spring01. 03. 20112011-03-01
Natura 200001. 03. 20112011-03-01
EuroRoadS01. 03. 20112011-03-01
Eurocontrol01. 03. 20112011-03-01
metadata element - keyword01. 03. 20112011-03-01
metadata element - conformity01. 03. 20112011-03-01
other service (service)01. 03. 20112011-03-01
spatial data services - classification01. 03. 20112011-03-01
property01. 03. 20112011-03-01
cadastral gap01. 03. 20112011-03-01
topological gap01. 03. 20112011-03-01
cadastral overlap01. 03. 20112011-03-01
topological overlap01. 03. 20112011-03-01
Geographical grid systems01. 03. 20112011-03-01
Gazetteer01. 03. 20112011-03-01
Location Instance01. 03. 20112011-03-01
Species Aggregation Unit (Species Distribution)01. 03. 20112011-03-01
Responsible Agency (Protected Sites)01. 03. 20112011-03-01
Location Type01. 03. 20112011-03-01
endonym01. 03. 20112011-03-01
exonym01. 03. 20112011-03-01
wharf01. 03. 20112011-03-01
dam01. 03. 20112011-03-01
protected area01. 03. 20112011-03-01
entity01. 03. 20112011-03-01
feature01. 03. 20112011-03-01
feature catalogue01. 03. 20112011-03-01