Zbirka skladna z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.

Naziv zbirke / Povzetek Upravljavec Inspire tematika
EuroGlobalMap
EuroGlobalMap za Slovenijo je del evropske zbirke topografskih podatkov ravni merila 1 : 1 000 000. ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Hidrografija
EuroBoundaryMap
Zbirka EuroBoundaryMap za Slovenijo je del evropske zbirke merila 1 : 100 000, ki homogeno pokriva 55 držav. ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Upravne enote
Zbirka upravnih aktov na področju graditve
V zbirki upravnih aktov s področja graditve se vodijo podatki o: - gradbenih dovoljenjih, - uporabnih dovoljenjih in - upravnih aktih, izdanih v inšpekcijskem postopku. ...     Preberi več >>
Ministrstvo za okolje in prostor
Vplivna območja kopalnih voda
Vplivna območja posameznih kopalnih voda so območja, kjer lahko izvajanje človekovih dejavnosti vpliva na kakovost kopalne vode in lahko predstavlja vir tveganja za zdravje kopalcev. Podatkovni niz prikazuje vplivna območja kopalnih voda po Uredbi o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list ...     Preberi več >>
Direkcija Republike Slovenije za vode Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote
Zbirka prostorskih aktov
V zbirki prostorskih aktov se vodijo in vzdržujejo podatki o pravnem stanju v prostoru na podlagi prostorskih aktov vključno s podatki, ki nastanejo v postopkih njihove priprave. Zbirka prostorskih aktov vsebuje tudi podatke o območjih prostorskih aktov ter podatke o namenski rabi prostora iz občin ...     Preberi več >>
Ministrstvo za okolje in prostor Namenska raba tal
Digitalni model geoida Slovenije (SLOAMG2000)
Podatkovni niz vsebuje podatke o SLOvenskem Absolutnem Modelu Geoida iz leta 2000 (SLOAMG2000). Gre za astrogravimetrični model, določen s kombinirano metodo. Izračunan je po metodi kolokacije najmanjših kvadratov in uporabo ?remove-restore? tehnike. Nanaša se na GRS80 elipsoid. Pri izračunu je u ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Referenčni koordinatni sistemi
Bioregije
Bioregije so regije pomembne za vrednotenje ekološkega stanja voda in določanje ekoloških tipov površinskih voda. Bioregija je območje s tipičnimi ekološkimi značilnostmi, na katerih najdemo značilne združbe. ...     Preberi več >>
Direkcija Republike Slovenije za vode Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote
Državna pregledna karta merila 1 : 750 000 - vektorska
Vektorska zbirka podatkov DPK 750V je objektno orientirana kartografska zbirka podatkov merila 1 : 750 000. Objekti so razdeljeni v osem objektnih skupin: matematični elementi, naselja in objekti, komunikacije, relief, hidrografija, pokritost tal, meje in ločnice, zemljepisna imena. Podatkovni niz se ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Hidrografija
Seznam zbirk podatkov o pravnih režimih
Seznam zbirk podatkov o pravnih režimih vsebuje podatke o posameznih zbirkah podatkov o pravnih režimih, ki so vključene v storitve prostorskega informacijskega sistema. Zbirke podatkov o pravnih režimih vodijo in vzdržujejo pristojni upravljavci zbirk podatkov. Upravljavci zbirk podatkov so obč ...     Preberi več >>
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Zavarovana območja
Geografska koordinatna mreža
Geografska koordinatna mreža je sistem hierarhičnih celic velikosti 100 m, 200 m, 500 m, 1 000 m, 2 500 m, 5 000 m in 10 000 m, namenjenih predvsem za diseminacijo statističnih podatkov. Celice so definirane tako v D48/GK kot tudi v D96/TM koordinatnem sistemu. Za določitev lokacije posameznih cel ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Geografska koordinatna mreža
Območja prostorskih aktov
Območja prostorskih aktov so: - območja državnih prostorskih aktov, - območja regionalnih prostorskih planov, - območja občinskih prostorskih planov in aktov, - območja podrobnih občinskih prostorskih izvedbenih aktov in - območja začasnih ukrepov za zavarovanje urejanja prostora. Območja p ...     Preberi več >>
Ministrstvo za okolje in prostor
Namenska raba prostora
Namenska raba prostora je s prostorskimi akti določena raba površin in objektov, ki ob upoštevanju pretežnosti in prepletanja dopustnih dejavnosti določa namen, za katerega se lahko te uporabljajo. Podatki o namenski rabi prostora so vodeni glede na vrsto občinskega prostorskega akta v ločenih ...     Preberi več >>
Ministrstvo za okolje in prostor Namenska raba tal
Ekološki tipi površinskih voda
Površinske vode se zaradi vrednotenja ekološkega stanja delijo v različne ekološke tipe površinskih voda, in sicer ekološke tipe vodotokov, ekološke tipe jezer in ekološke tipe obalnih voda. ...     Preberi več >>
Direkcija Republike Slovenije za vode Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote
EuroRegionalMap
EuroRegionalMap za Slovenijo je del evropske zbirke topografskih podatkov ravni merila 1 : 250 000. ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Zemljepisna imena
Državna pregledna karta merila 1 : 250 000 - vektorska
Vektorska zbirka podatkov DPK 250V je objektno orientirana kartografska zbirka podatkov merila 1 : 250 000. Objekti so razdeljeni v osem objektnih skupin: matematični elementi, naselja in objekti, komunikacije, relief, hidrografija, pokritost tal, meje in ločnice, zemljepisna imena. Podatkovni niz se ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Hidrografija
Državne karte
Državne karte so kartografsko obdelani topografski podatki, ki se vodijo v državnem prostorskem koordinatnem sistemu in so prikazani v državni kartografski projekciji. Državne karte se vodijo v digitalni obliki. Državne karte za ozemlje Republike Slovenije so: državna topografska karta v merilu ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Hidrografija
Državna pregledna karta merila 1 : 1 000 000 - vektorska
Vektorska zbirka podatkov DPK 1000V je objektno orientirana kartografska zbirka podatkov merila 1 : 1 000 000. Objekti so razdeljeni v osem objektnih skupin: matematični elementi, naselja in objekti, komunikacije, relief, hidrografija, pokritost tal, meje in ločnice, zemljepisna imena. Podatkovni niz ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Hidrografija
Hidroekoregije
Hidroekoregija je pokrajinsko območje celinskih voda, ki ga označujejo različni abiotski in biotski dejavniki in je odraz geoloških, geomorfoloških, hidrografskih, hidroloških in geografskih posebnosti območja, zaradi katerih se je izoblikovala določena vodna flora in favna. Hidroekoregije v Re ...     Preberi več >>
Direkcija Republike Slovenije za vode Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote
Pedološka karta
Pedološka karta Slovenije (neažurna) ...     Preberi več >>
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tla
Požarno ogroženi gozdovi
Zavod za gozdove Slovenije v skladu s 12. členom pravilnika o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 114/2009) v okviru izdelave gozdnogospodarskih načrtov opravi razvrstitev gozdov po stopnjah požarne ogroženosti v skladu z metodo iz Priloge 2 pravilnika. Za načrtovanje ukrepov varstva gozdov pred ...     Preberi več >>
Zavod za gozdove Slovenije Zavarovana območja
Podatki omrežja SIGNAL
Podatki omrežja SIGNAL so podatki opazovanj na stalnih GNSS postajah in popravki opazovanj na podlagi skupne obdelave opazovanj več referenčnih postaj v omrežju SIGNAL. SIGNAL (SlovenIja-Geodezija-NAvigacija-Lokacija) je državno omrežje stalnih postaj GNSS na območju Slovenije. Omrežje tvori 1 ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije
Zbirka podatkov daljinskega zaznavanja
V zbirki podatkov daljinskega zaznavanja se vodijo posnetki daljinskega zaznavanja, ortofoto in tehnični podatki o snemanjih. ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Ortofoto
Evidenca območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
Evidenca območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost je enotna državna evidenca območij v državi, kjer je kmetijska pridelava otežkočena zaradi naravnih ali drugih posebnih omejitev ...     Preberi več >>
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Namenska raba tal
Površine z ekološkim pomenom
Sloj vsebuje podatke o površinah z ekološkim pomenom (PEP) - praha, katerih vir so prijavljene površine kmetovalcev na zbirnih vlogah (ZV). Gre za površine, ki so v naravi v prahi 3 ali več let. V skladu z uredbo o neposrednih plačilih se v Sloveniji kot PEP štejejo (1) zemljišče v prahi, (2 ...     Preberi več >>
Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč
Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč je enotna državna evidenca o dejanski rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč. Poligon dejanske rabe je strnjena površina kmetijskega ali gozdnega zemljišča z isto vrsto dejanske rabe. Primarno je namenjena ugotavljanju dejanskega stanja rabe ze ...     Preberi več >>
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Pokrovnost tal
Sloj kmetijskih rastlin iz zbirnih vlog (KMRS)
Sloj KMRS_2019 vsebuje prijave kmetovalcev na zbirno vlogo (ZV) ...     Preberi več >>
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Pokrovnost tal
Identifikacijski sistem za zemljišča (Blok/GERK)
Identifikacijski sistem za zemljišča v Sloveniji je vzpostavljen za izvajanje ukrepov kmetijske politike. Sistem je vključen v Register kmetijskih gospodarstev (RKG) kot grafična nadgradnja seznama površin enega kmetijskega gospodarstva (KMG). Osnovna enota identifikacijskega sistema za prijavo km ...     Preberi več >>
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Pokrovnost tal
Evidenca melioracijskih sistemov in naprav (Katmesina)
Enotna državna evidenca o namakalnih in osuševalnih sistemih. Vodijo se podatki o zgrajenih osuševalnih in namakalnih sistemih, poleg tega pa so zbrani tudi podatki o planiranih in načrtovanih namakalnih sistemih. Gre tudi za zbirko dokumentacije o posameznih sistemih. ...     Preberi več >>
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Objekti in naprave za kmetijstvo in ribogojstvo
Državna pregledna karta merila 1 : 1 000 000
Državna pregledna karta merila 1 : 1 000 000 prikazuje območje celotne Slovenije na enem listu formata A4. Vsebinski sloji: matematični elementi, naselja in objekti, komunikacije, relief, hidrografija, pokritost tal, meje in ločnice, zemljepisna imena. Podatkovni niz se uporablja za "grobo" orienta ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Hidrografija
Aglomeracije za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode - 2019
Aglomeracija je območje poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena tako, da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo ali na končno mesto izpusta. Aglomeracije se določijo ...     Preberi več >>
Register naravnih vrednot (območja)
Seznam naravnih vrednot opredeljuje naravne vrednote v prostoru in je namenjen njihovemu varstvu. Podatki o prostorski razporeditvi naravnih vrednot v Sloveniji in z njimi povezani atributni podatki so namenjeni pripravi naravovarstvenih smernic za plane, programe, načrte, prostorske ali druge akte te ...     Preberi več >>
Agencija RS za okolje Zavarovana območja
Vodna zemljišča
Zemljišče, na katerem je celinska voda trajno ali občasno prisotna in se zato oblikujejo posebne hidrološke, geomorfološke in biološke razmere, ki določajo vodni in obvodni ekosistem, je vodno zemljišče celinskih voda. Vodno zemljišče tekočih voda obsega osnovno strugo tekočih voda, vklju ...     Preberi več >>
Natura 2000
Izpolnitev obveze iz 5. člena Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) in seznanitev javnosti z območji NATURA 2000. Podatkovni niz je del evidence območij, ki so pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti.Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, razgla ...     Preberi več >>
Agencija RS za okolje Zavarovana območja
Register zemljepisnih imen
Register zemljepisnih imen je osnovni državni geoinformacijski sloj. Vsebuje imena objektov, ki imajo neko časovno, zgodovinsko, etnološko ali družbeno uveljavljeno identiteto, kar pomeni, da so bolj ali manj trajna v okolju. V register so zajeta imena krajev (imena naseljenih krajev, njihovih delo ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Zemljepisna imena
Zavarovana območja (poligoni)
Izpolnitev 53. in 111. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - ZON-UPB2, 61/06 - ZDru-1, 32/08 - Odl. US, 8/10 - ZSKZ-B, 46/14, 21/18 - ZNOrg in 31/18) in seznanitev javnosti z zavarovanimi območji.Podatkovni niz zavarovanih območij narave se uporablja za izvajanje ukrepov ohr ...     Preberi več >>
Agencija RS za okolje Zavarovana območja
Državna pregledna karta merila 1 : 500 000 - vektorska
Vektorska zbirka podatkov DPK 500V je objektno orientirana kartografska zbirka podatkov merila 1 : 500 000. Objekti so razdeljeni v osem objektnih skupin: matematični elementi, naselja in objekti, komunikacije, relief, hidrografija, pokritost tal, meje in ločnice, zemljepisna imena. Podatkovni niz se ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Hidrografija
Državna pregledna karta merila 1 : 250 000
Državna pregledna karta merila 1 : 250 000 prikazuje območje celotne Slovenije na enem listu formata A0. Vsebinski sloji: matematični elementi, naselja in objekti, komunikacije, relief, hidrografija, pokritost tal, meje in ločnice, zemljepisna imena. Podatkovni niz se uporablja za "grobo" orientaci ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Hidrografija
Register nepremičnin
Register nepremičnin je javna večnamenska tehnična evidenca. V registru nepremični je zbranih veliko podatkov, ki se lahko interpretirajo in uporabijo za različne namene. Podatki lahko služijo kot prva informacija o dejanskem stanju v prostoru, kot osnova za statistične obdelave podatkov, planir ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Namenska raba tal
Kataster Varovalnih gozdov
Podatkovni niz prikazuje grafične in atributne podatke o varovalnih gozdovih., ki jih uporabnik prejme v izmenjevalnih datotekah. Kataster varovalnih gozdov je temeljna evidenca o varovanih gozdovih. v kataster varovanih gozdov se vpisujejo osnovni podatki varovanih gozdov kot so: Podatki katastra v ...     Preberi več >>
Zavod za gozdove Slovenije Zavarovana območja
Kataster Gozdnih rezervatov
Podatkovni niz prikazuje grafične in atributne podatke o gozdovih s posebnim namenom brez ukrepanja (gozdnih rezervatih), ki jih uporabnik prejme v izmenjevalni datoteki. Podatki katastra gozdnih rezervatov se vodijo v centralni bazi, ta pa se povezuje z drugimi evidencami, ki jih vodita Zavod za goz ...     Preberi več >>
Zavod za gozdove Slovenije Zavarovana območja
Ortofoto
Ortofoto je aerofotografija, ki je z upoštevanjem podatkov o reliefu in absolutne orientacije aerofotografij pretvorjena iz centralne v ortogonalno projekcijo. Pri tem so odstranjeni vplivi optike aerofotoaparata, njegovega nagiba in vpliv razgibanosti terena. Mersko so primerljivi z linijskimi kartam ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Ortofoto
Ekološko pomembna območja
Podatkovni niz prikazuje prostorsko razporeditev območij uvrščenih med ekološko pomembna območja v Sloveniji, ki so bila sprejeta z Uredbo o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, štev. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18). Ekološko pomembno območje je po Zakonu o ohranjanju narave območje ha ...     Preberi več >>
Agencija RS za okolje Zavarovana območja
Zbirka podatkov državnega prostorskega koordinatnega sistema
V zbirki podatkov državnega prostorskega koordinatnega sistema se vodijo podatki o državnih geodetskih točkah, državnem omrežju stalnih postaj za določanje položaja s tehnologijo globalnih navigacijskih satelitskih sistemov (v nadaljnjem besedilu: državno omrežje za globalno določanje položa ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Referenčni koordinatni sistemi
Državna pregledna karta merila 1 : 750 000
Državna pregledna karta merila 1 : 750 000 prikazuje območje celotne Slovenije na enem listu formata A3. Vsebinski sloji: matematični elementi, naselja in objekti, komunikacije, relief, hidrografija, pokritost tal, meje in ločnice, zemljepisna imena. Karta se uporablja za "grobo" orientacijo v pros ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Hidrografija
Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca, v kateri se evidentirajo objekti gospodarske javne infrastrukture in omrežne priključne točke javnega komunikacijskega omrežja. Za posamezen objekt gospodarske javne infrastrukture se vodijo podatki o vrsti in tipu objekta, njegovi lokac ...     Preberi več >>
Komunalne in javne storitve
Državne geodetske točke
Državne geodetske točke so povezane v geodetske mreže in kot take zagotavljajo referenčno osnovo oziroma geodetski datum. Z državnimi geodetskimi točkami, povezanimi v geodetsko mrežo, in z geodetsko izmero ter obdelavo meritev, s katero se določijo podatki (koordinate) o državnih geodetskih t ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Referenčni koordinatni sistemi
Evidenca državne meje
Podatkovni niz vsebuje atributne podatke o mejnih točkah. Te so na mejah z Italijo, Avstrijo in Madžarsko označene (fizično na terenu - mejniki) in neoznačene (lomne točke). Na meji s Hrvaško mejne točke na terenu niso označene. Vse te mejne točke definirajo državno mejo Republike Slovenije. ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Upravne enote
Evidenca trga nepremičnin
Evidenca trga nepremičnin (ETN) je večnamenska, javna zbirka podatkov o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih z nepremičninami. Evidenco vodi in vzdržuje Urad za množično vrednotenje nepremičnin na Geodetski upravi republike Slovenije. Vzpostavljena je bila v začetku leta 2007. Is ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije
Evidenca o državnih cestah
Evidenca obsega evidenco osi državnih cest in križišč, tehnične podatke o državnih cestah in objektih na njih ter evidenco prometnih podatkov. Evidenco o državnih cestah vodi in vzdržuje Direkcija RS za infrastrukturo. Osnova evidence je grafični sloj osi državnih cest z atributnimi podatki ...     Preberi več >>
Direkcija RS za infrastrukturo Prometna omrežja
Varstveni režimi kulturne dediščine (eVrd)
Podatki v sloju eVRD so sestavljeni iz podatkov o varstvenih režimih kulturne dediščine in podatkov registra nepremične kulturne dediščine. Podatki o varstvenih režimih so podrobneje opisani in pojasnjeni v Priročniku pravnih režimov varstva, ki jih je treba upoštevati pri prostorskem načrto ...     Preberi več >>
Kataster stavb
Kataster stavb je temeljna evidenca podatkov o stavbah. Kataster stavb je sestavljen iz zadnjih vpisanih podatkov o stavbah in delih stavb ter iz zbirke listin in podatkov, ki omogočajo historični pregled sprememb. V zbirki listin so elaborati in druge listine, na podlagi katerih so bili opravljeni p ...     Preberi več >>
Stavbe
Zbirka topografskih podatkov (DTM)
Zbirka Topografskih Podatkov se vodi v obliki Državnega Topografskega Modela (DTM), ki vsebuje grafične in atributne topografske podatke o objektih, ki ustrezajo natančnosti merila 1 : 5 000. V DTM se zajemajo topografski podatki za območje Slovenije, ki so skladni s smernicami INSPIRE. Del DTM s ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Pokrovnost tal
Državna topografska karta merila 1 : 50 000 - vektorska
Kratek opis: Državna topografska karta merila 1: 50 000 - vektorska (DTK 50V) je objektno orientirana kartografska zbirka podatkov. Objekti so razdeljeni v osem objektnih skupin: - matematični elementi - naselja in objekti - komunikacije - relief - hidrografija - pokritost tal - meje in ločnice - ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Hidrografija
Ciklično aerofotografiranje Slovenije
Aerofotografije so produkt fotografiranja, ki se izvaja iz zraka (letalo, helikopter), poleg aerofotografij so rezultati aerofotografiranja tudi elementi zunanje orientacije za vsako posamezno aerofotografijo, ki so lahko končni izdelki ali vhodni podatki za nadaljnjo obdelavo. Pri cikličnem aerofoto ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Ortofoto
Opozorilna karta poplav
Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07) v 5. členu opredeljuje oceno poplavne nevarnosti kot podlago za določitev poplavnih ...     Preberi več >>
Direkcija Republike Slovenije za vode Območja nevarnosti naravnih nesreč
Integralna karta poplavne nevarnosti (IKPN)
Območja poplavne nevarnosti se določajo predvsem na podlagi opozorilne karte poplav, prednostno za območja, kjer lahko pride do pomembnejše ogroženosti. Določitev območij se izvaja z metodami modeliranja in analiziranja, ki morajo ustrezati priznanemu stanju znanosti na podlagi hidroloških, geo ...     Preberi več >>
Direkcija Republike Slovenije za vode Območja nevarnosti naravnih nesreč
Vodovarstvena območja
Vodovarstveno območje je območje, na katerem zaradi zavarovanja vodnega telesa, ki se uporablja za odvzem ali je namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo pred onesnaževanjem ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na zdravstveno ustreznost voda ali na njeno količino, velja vodovarstv ...     Preberi več >>
Direkcija Republike Slovenije za vode Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote
Integralna karta globin (IKG100)
Osnovni namen podatkovnega sloja je opredelitev pogojev in omejitev za izvajanje posegov v prostor in dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Podatki so namenjeni tudi načrtovanju ukrepov zmanjševanja poplavne ogroženosti, načrtovanju prostorskih ureditev in posegov v prostor ter obveš ...     Preberi več >>
Direkcija Republike Slovenije za vode Območja nevarnosti naravnih nesreč
Vodna telesa podzemnih voda
Vodno telo je enota načrtovanja upravljanja voda, kot to določa Okvirna direktiva o vodah (2000/60/ES). Vodna telesa in njihova prispevna območja sestavljajo vodna območja. Vodno telo je pomemben in razpoznaven del voda, ki se ga določi zaradi spremljanja stanja voda ter ohranitve in doseganja cil ...     Preberi več >>
Direkcija Republike Slovenije za vode Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote
Območne enote Direkcije RS za vode
Za učinkovitejše izvajanje nalog je Direkcija RS za vode regionalno organizirana, tvorijo jo glavna enota v Ljubljani in osem sektorjev območij za povodja Mure, Drave, zgornje, srednje in spodnje Save ter povodji Soče in jadranskih rek z morjem. Območja sovpadajo z delitvijo območja Slovenije na ...     Preberi več >>
Direkcija Republike Slovenije za vode Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote
Povodje Donave in povodje Jadranskega morja
Povodji Donave in Jadranskega morja v Republiki Sloveniji sta teritorialni podlagi upravljanja z vodami in sta ob upoštevanju hidrografskih značilnosti, enotnosti in povezanosti vodnega režima določeni kot taki za zagotavljanje celovitega upravljanja z vodami. Povodje je območje, s katerega vse ce ...     Preberi več >>
Direkcija Republike Slovenije za vode Hidrografija
Hidrografska območja
Hidrografska območja, urejena v štirinivojski hierarhični sistem (HGO1, HGO2, HGO3 in HGO4) glede na velikost prispevnih površin. Na prvi, najvišji ravni je območje Slovenije razdeljeno na šest glavnih hidrografskih območij: 1. porečje Save; 2. porečje Kolpe; 3. porečje Drave; 4. porečje Mu ...     Preberi več >>
Direkcija Republike Slovenije za vode Hidrografija
Integralna karta razredov poplavne nevarnosti (IKRPN)
Območja poplavne nevarnosti se na podlagi meril, ki razvrščajo moč poplavnega toka pri enaki verjetnosti nastanka dogodka, razvrstijo v razrede poplavne nevarnosti, pri čemer je odločujoče tisto merilo, ki izkazuje največji razred nevarnosti. Ploskovni prostorski objekti predstavljajo obsege ...     Preberi več >>
Direkcija Republike Slovenije za vode Območja nevarnosti naravnih nesreč
Vodna telesa površinskih voda
Vodno telo je enota načrtovanja upravljanja voda, kot to določa Okvirna direktiva o vodah (2000/60/ES). Vodna telesa in njihova prispevna območja sestavljajo vodna območja. Vodno telo je pomemben in razpoznaven del voda, ki se ga določi zaradi spremljanja stanja voda ter ohranitve in doseganja cil ...     Preberi več >>
Direkcija Republike Slovenije za vode Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote
Referenčni odseki
Podatkovna zbirka Referenčni odseki zajema odseke vodotokov in obale jezer, ki so pomembni za določitev za tip površinske vode značilnih referenčnih razmer, kot to določa Uredba o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (Uradni list RS, št. 67/16). Referenčni ...     Preberi več >>
Direkcija Republike Slovenije za vode Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote
Kopalne vode
Podatkovni niz prikazuje kopalne vode po Uredbi o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, št. 25/08). Kopalne vode so določene na podlagi kriterijev iz Pravilnika o podrobnejših kriterijih za ugotavljanje kopalnih voda (Uradni list RS, št. 39/08). Z navedenima predpisoma je v slovenski ...     Preberi več >>
Direkcija Republike Slovenije za vode Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote
Vodna območja
Vodno območje je temeljna enota upravljanja z vodami v skladu z EU Okvirno direktivo o vodah (2000/60/ES) in Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in spr.) (angl. River Basin District - RBD). Vodno območje je s predpisom določeno območje, ki obsega eno ali več sosednih povodij, skupaj s prip ...     Preberi več >>
Direkcija Republike Slovenije za vode Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote
Prispevna območja kopalnih voda
Prispevno območje kopalne vode je območje, s katerega vse celinske vode odtekajo preko potokov, rek ali jezer v kopalno vodo in se določi na podlagi hidrografskih razvodnic. Podatkovni niz prikazuje prispevna območja kopalnih voda po Uredbi o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, š ...     Preberi več >>
Direkcija Republike Slovenije za vode Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote
Prispevna območja vodnih teles površinskih voda
Prispevno območje vodnih teles vodotokov je območje, s katerega vse površinske vode odtekajo v posamezno vodno telo površinskih voda (vodotok, jezero ali morje). ...     Preberi več >>
Direkcija Republike Slovenije za vode Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote
Porečja Save, Drave, Mure ter povodji Soče in jadranskih rek
Porečja Save, Drave, Mure ter povodji Soče in jadranskih rek v Republiki Sloveniji so teritorialne podlage upravljanja z vodami in v Republiki Sloveniji skupaj tvorijo povodji Donave in Jadranskega morja. Povodje je območje, s katerega vse celinske vode odtekajo preko potokov, rek ali jezer v reko, ...     Preberi več >>
Direkcija Republike Slovenije za vode Hidrografija
Zemljiški kataster
Zemljiški kataster je temeljna evidenca podatkov o zemljiščih. Zemljiški kataster je sestavljen iz zadnjih vpisanih podatkov o zemljiščih ter iz zbirke listin in podatkov, ki omogočajo historični pregled sprememb. V zbirki listin so elaborati in druge listine, na podlagi katerih so bili opravlj ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Katastrske parcele
Odseki dolvodno in gorvodno od referenčnih odsekov
Podatkovna zbirka zajema vodotoke gorvodno in odseke vodotokov dolvodno od referenčnih odsekov vodotokov in oziroma jezer, kakor jih določa Uredba o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (Uradni list RS, št. 67/16). Referenčni odseki so odseki vodotokov in obale ...     Preberi več >>
Direkcija Republike Slovenije za vode Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote
Register prostorskih enot
Register prostorskih enot je integrirana podatkovna baza z lokacijskimi in opisnimi podatki o naslovih in prostorskih enotah (prostorski okoliši, naselja, občine, poštni okoliši, upravne enote, statistične regije, šolski okoliši, ožji deli občin (mestne četrti, krajevne skupnosti, vaške čet ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Upravne enote
Zbirka vrednotenja nepremičnin
Zbirka vrednotenja nepremičnin je javna zbirka podatkov o modelih vrednotenja nepremičnin. Model vrednotenja opredeljuje vpliv lastnosti nepremičnin na vrednost nepremičnin. ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije
Digitalni model višin
Digitalni model višin je opis reliefa v obliki modela, kjer so podane višine reliefa za vsako vozlišče kvadratne mreže. Model se vodi kot Digitalni model reliefa Slovenije in Digitalni model višin z velikostjo gridne celice 5 x 5 m (DMV5). Digitalni model reliefa Slovenije je bil izdelan iz razn ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Digitalni model višin
Državna topografska karta merila 1 : 50 000
Ozemlje Republike Slovenije pokriva 58 listov državne topografske karte merila 1 : 50 000 (DTK 50). Na voljo so rastrske slike listov DTK 50 in sicer je za vsak list poleg združenega barvnega sloja še 8 geolociranih rastrskih slojev: - naselja, komunikacije, imena - obrobe cest in skalovje - ceste g ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Hidrografija