Naziv zbirke / Povzetek Upravljavec Inspire tematika
MOP - javni spletni servisi Web Feature Service (WFS)
Javni spletni servisi omogočajo dostop do prosto dostopnih podatkov iz zbirk podatkov prostorskega informacijskega sistema v upravljanju Ministrstva za okolje in prostor ...     Preberi več >>
Ministrstvo za okolje in prostor
INSPIRE - Natura 2000 - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
Agencija Republike Slovenije za okolje Zavarovana območja
INSPIRE - Vodna telesa površinskih voda - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
Direkcija Republike Slovenije za vode Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote
INSPIRE - Pokrovnost tal v Sloveniji po CORINE 2012 - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
Agencija Republike Slovenije za okolje Pokrovnost tal
INSPIRE - Ekološko pomembna območja - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
Agencija Republike Slovenije za okolje Zavarovana območja
INSPIRE - Register naravnih vrednot (območja) - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
Agencija Republike Slovenije za okolje Zavarovana območja
INSPIRE - Vodna območja - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
Direkcija Republike Slovenije za vode Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote
INSPIRE - Požarno ogroženi gozdovi - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
Zavod za gozdove Slovenije Zavarovana območja
Javni vpogled v podatke o nepremičninah
Javni vpogled v podatke o nepremičninah je enostaven vpogled v podatke zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin, registra prostorskih enot in zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture. Na podlagi identifikatorja nepremičnine (za parcelo: šifra katastrske občine in šte ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije
Zbirka podatkov daljinskega zaznavanja - javna spletna storitev WMS
Javna spletna storitev Web Map Service (WMS) omogoča dostop do podatkov zbirke Zbirka podatkov daljinskega zaznavanja. V zbirki podatkov daljinskega zaznavanja se vodijo posnetki daljinskega zaznavanja, ortofoto in tehnični podatki o snemanjih. ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Ortofoto
PREG - vpogled v podatke o nepremičninah za registrirane uporabnike
Vpogled za registrirane uporabnike je namenjen pravnim osebam ter fizičnim osebam, registriranim za opravljanje dejavnosti. Prav tako je namenjen vsem osebam, ki imajo s strani države podeljeno licenco (sodni cenilci, detektivi, nepremičninski agenti, ipd.). Registrirani uporabniki imajo na voljo v ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije
Javno dostopna storitev WFS GURS
Javno dostopne WFS (Web Feature Services) storitve so namenjnen uporabnikom z poznavanjem OGC spletnih storitev. Omogočajo prenos brezplačnih javnih informacij naslednjih podatkovnih virov Geodetske uprave RS: - Državna meja RS kot je objavljena na portalu e-prostor, - Statistične regije (Podatki ...     Preberi več >>
Posredovanje podatkov omrežja SIGNAL
Dvofrekvenčni sprejemniki GNSS z antenami na lokacijah stalnih postaj 24 ur na dan sprejemajo in beležijo signale, oddane s satelitov sistemov GPS in GLONASS. Podatki se preko svetovnega spleta prenašajo v center Službe za GPS. Tu so obdelani s programsko opremo, ki med drugim tvori podatkovne toko ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije
INSPIRE - Vodna podobmočja - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
INSPIRE - Naslovi - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Naslovi
INSPIRE - Kataster gozdnih rezervatov - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
INSPIRE - Kataster varovalnih gozdov - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
ELF Administrativne enote WFS
WFS spletna storitev za dostop do podatkov Slovenije o administrativnih enotah iz Registra prostorskih enot in vsebuje naslednje objekte: država (NUTS1), statistična regija (NUTS3), upravna enota (LAU1), lokalna skupnost (LAU2). Storitev je je narejena za potrebe ELF projekta po INSPIRE in ELF specif ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Upravne enote
INSPIRE - Namenska raba prostora - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
Ministrstvo za okolje in prostor Namenska raba tal
MOP - javni spletni kartografski servisi Web Map Service (WMS)
Javni spletni servisi omogočajo dostop do prosto dostopnih podatkov iz zbirk podatkov prostorskega informacijskega sistema (http://www.pis.gov.si/) v upravljanju Ministrstva za okolje in prostor (http://www.mop.gov.si/). ...     Preberi več >>
INSPIRE - Varstveni režimi kulturne dediščine (eVrd) - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
Ministrstvo za kulturo Zavarovana območja
ELF naslovi WMS
WMS storitev prikaza hišnih številk za ELF katastrsko karto, merilo prikaza < 1:2.000 ...     Preberi več >>
Pregledovalnik kart
Vpogledovalnik geodetskih podatkov oziroma t.i. pregledovalnik kart, omogoča uporabniku vpogled preko svetovnega spleta v podatke, katere Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov določa brezplačen vpogled. Ažurnost podatkov je zagotovljena s prikazovanjem le-teh neposredno iz distribucijsk ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije
ELF naslovi WFS
WFS storitev za ELF naslove vključuje objekte Address, AddressAreaName, AdminUnitName, PostalDescriptor, ThoroughfareName ...     Preberi več >>
ELF Ortofoto WMS storitev
Spletna WMS storitev za prikaza ortofoto načrta iz izvorne resolucije 0,5m za celotno območe Slovenije. Izvedba za potrebe projekta ELF, dostop v okviru projekta je omejen. ...     Preberi več >>
EuroGeoNames
Spletna kartografska storitev EuroGeoNames za Slovenijo je del evropske zbirke zemljepisnih imen. ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Zemljepisna imena
GURS - javni spletni kartografski servisi (WMS) - rastrski podatki
Javni spletni servisi omogočajo dostop do prosto dostopnih podatkov iz zbirk podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije (http://www.gu.gov.si/). ...     Preberi več >>
Zbirka topografskih podatkov - WMTS
Spletna kartografska storitev, ki vrača predpripravljene kartografske prikaze z vnaprej določenimi stili, v vnaprej določenem koordinatnem sistemu. ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Prometna omrežja
INSPIRE telekomunikacijsko omrežje WMS
WMS storitev za INSPIRE telekomunikacijsko omrežje / US.TelecommunicationsNetwork ...     Preberi več >>
INSPIRE letališča WMS
WMS storitev za INSPIRE letališča / TN.AirTransportNetwork.AerodromeArea, TN.AirTransportNetwork.ApronArea, TN.AirTransportNetwork.RunwayArea ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Prometna omrežja
INSPIRE kanalizacijsko omrežje WMS
WMS storitev za INSPIRE kanalizacijsko omrežje / US.SewerNetwork ...     Preberi več >>
INSPIRE toplotno omrežje WMS
WMS storitev za INSPIRE toplotno omrežje / US.ThermalNetwork ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Komunalne in javne storitve
INSPIRE cestni odseki WMS
WMS storitev za INSPIRE cestne odseke / TN.RoadTransportNetwork.RoadLink ...     Preberi več >>
INSPIRE površine pokrovnosti tal WMS
WMS storitev za INSPIRE površine pokrovnosti tal / LC.LandCoverSurfaces ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Pokrovnost tal
INSPIRE elektroenergetsko omrežje WMS
WMS storitev za INSPIRE elektroenergetsko omrežje / US.ElectricityNetwork ...     Preberi več >>
INSPIRE vodovodno omrežje WMS
WMS storitev za INSPIRE vodovodno omrežje / US.WaterNetwork ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Komunalne in javne storitve
INSPIRE pristaniška območja WMS
WMS storitev za INSPIRE pristaniška območja / TN.WaterTransportNetwork.PortArea ...     Preberi več >>
INSPIRE katastrske parcele WMS
WMS storitev za INSPIRE katastrske parcele / CP.CadastralParcel ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Katastrske parcele
INSPIRE železnice WMS
WMS storitev za INSPIRE železnice / TN.RailTransportNetwork.RailwayLink ...     Preberi več >>
INSPIRE administrativne enote WMS
WMS storitev za INSPIRE administrativne enote / AU.AdministrativeUnit ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Upravne enote
INSPIRE ortofoto WMS
WMS storitev za INSPIRE ortofoto / OI.OrthoimageCoverage ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Ortofoto
INSPIRE stavbe WMS
WMS storitev za INSPIRE stavbe / BU.Building ...     Preberi več >>
Sloj kmetijskih rastlin iz zbirnih vlog (KMRS) - WMS storitev
WMS storitev nad podatki zbirke Sloj kmetijskih rastlin iz zbirnih vlog (KMRS) ...     Preberi več >>
Površine z ekološkim pomenom - WMS storitev
WMS storitev nad podatki zbirke Površine z ekološkim pomenom ...     Preberi več >>
INSPIRE komunalne in javne storitve WFS
WFS storitev za INSPIRE komunalne in javne storitve / UtilityNetwork, UtilityLink ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Komunalne in javne storitve
INSPIRE kanalizacijsko omrežje WFS
WFS storitev za INSPIRE kanalizacijsko omrežje / SewerPipe ...     Preberi več >>
INSPIRE vodovodno omrežje WFS
WFS storitev za INSPIRE vodovodno omrežje / WaterPipe ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Komunalne in javne storitve
INSPIRE geografska imena WMS
WMS storitev za INSPIRE geografska imena / GN.GeographicalNames ...     Preberi več >>
INSPIRE telekomunikacijsko omrežje WFS
WFS storitev za INSPIRE telekomunikacijsko omrežje / TelecommunicationsCable ...     Preberi več >>
INSPIRE elektroenergetsko omrežje WFS
WFS storitev za INSPIRE elektroenergetsko omrežje / ElectricityCable ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Komunalne in javne storitve
INSPIRE toplotno omrežje WFS
WFS storitev za INSPIRE toplotno omrežje / ThermalPipe ...     Preberi več >>
INSPIRE letališča WFS
WFS storitev za INSPIRE letališča / AerodromeArea, RunwayArea, ApronArea ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Prometna omrežja
INSPIRE pristaniška območja WFS
WFS storitev za INSPIRE pristaniška območja / PortArea ...     Preberi več >>
INSPIRE cestni odseki WFS
WFS storitev za INSPIRE cestne odseke / RoadLink ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Prometna omrežja
INSPIRE naslovi WFS
WFS storitev za INSPIRE naslove / Address, AddressAreaName, ThoroughfareName ...     Preberi več >>
INSPIRE naslovi WMS
WMS storitev za INSPIRE naslove / AD.Address ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Naslovi
INSPIRE železnice WFS
WFS storitev za INSPIRE železnice / RailwayLink ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Prometna omrežja
INSPIRE katastrske parcele WFS
WFS storitev za INSPIRE katastrske parcele / CadastralParcel ...     Preberi več >>
INSPIRE geografska imena WFS
WFS storitev za INSPIRE zemljepisna imena / GeographicalName ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Zemljepisna imena
INSPIRE stavbe WFS
WFS storitev za INSPIRE stavbe / Building ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Stavbe
Javno dostopna storitev WMS GURS
Javno dostopne WMS (Web Map Services) omogočajo vpogled v naslednje brezplačne podatke: - Državna pregledna karta 1:1M (DPK 1000) - Državna pregledna karta 1: 0,75M (DPK 750) - Državna pregledna karta 1: 0,5M (DPK 500) - Državna pregledna karta 1: 0,25M (DPK 250) - Državna topografska karta 1: 5 ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije
INSPIRE - Vodna telesa podzemnih voda - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
GURS - javni spletni kartografski servisi (WMS) - vektorski podatki
Javni spletni servisi omogočajo dostop do prosto dostopnih podatkov iz zbirk podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije (http://www.gu.gov.si/). ...     Preberi več >>
Identifikacijski sistem za zemljišča (Blok/GERK) - WMS storitev
WMS storitev nad podatki zbirke Identifikacijski sistem za zemljišča (Blok/GERK) ...     Preberi več >>
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Pokrovnost tal
EGIP geotermična karta (MapServer)
Podzemni geotermični pogoji se ne glede na lego vodonosnikov prikazujejo s primernimi geotermičnimi kartami. Te karte predstavljo linije pričakovanih temperatur v globinah in so izvedena iz kart prostorske porazdelitve pričakovaih temperatur v globinah (Geotermična karta), ki je izdelana s podatki ...     Preberi več >>
Geološki zavod Slovenije Geologija
Geotermične karte - spletne storitve
Karta predstavlja izračunane gostote (površinskega) toplotnega toka (GTT) v mW/m2 s topografsko korekcijo. Izdelana je s podatki iz 119 vrtin iz izmerjenih temperatur v dostopnih vrtinah in merjene toplotne prevodnosti kamnin na jedrovanih vzorcih iz istih vrtin. Na potek izolinij GTT vplivajo števi ...     Preberi več >>
Geološki zavod Slovenije Geologija
Mineral deposits and resources WFS service
Mineral deposits and resources INSPIRE compliant WFS services for Minerals4EU ...     Preberi več >>
PanGeo stabilnost tal
Karta stabilnosti tal ...     Preberi več >>
Geološki zavod Slovenije Geologija
1GE GeoZS 1M površinska geologija - spletne storitve
Vsebinsko usklajena geološka karta Slovenije je nastala s poenostavitvijo geološke karte Slovenije v merilu 1:250.000 (Buser, 2009†). S. Buser je karto izdelal na podlagi Osnovne geološke karte Slovenije v merilu 1:100.000 in terenske reambulacije. V svoji osnovi je karta litostratigrafska. Prelom ...     Preberi več >>
Geološki zavod Slovenije Geologija
Evidenca državne meje - javna spletna storitev WFS
Javna spletna storitev Web Feature Service (WFS) omogoča dostop do podatkov zbirke Evidenca državne meje, ki vsebuje podatke o državni meji Republike Slovenije. ...     Preberi več >>
Zemljiški kataster - javna spletna storitev WFS
Javna spletna storitev Web Feature Service (WFS) omogoča dostop do podatkov zbirke Zemljiški kataster, ki je temeljna evidenca podatkov o zemljiščih. ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Katastrske parcele
GURS - javni spletni servisi Web Feature Service (WFS)
Javni spletni servisi omogočajo on-line prevzem prosto dostopnih podatkov iz zbirk podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije. Na voljo so sloji Katastrske občine iz zemljiškega katastra in iz Registra prostorskih enot sloji Naselja, Občine, Statistične regije, Upravne enote in Območne geode ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Upravne enote
Register prostorskih enot - javna spletna storitev WFS
Javna spletna storitev Web Feature Service (WFS) omogoča dostop do podatkov zbirke Register prostorskih enot, ki vsebuje podatke o prostorskih enotah, ulicah in hišnih številkah v Republiki Sloveniji. ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Naslovi
INSPIRE administrativne enote WFS
WFS storitev za INSPIRE administrativne enote / AdministrativeUnit ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Upravne enote
Natura 2000 - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
Agencija Republike Slovenije za okolje Zavarovana območja
eENVplus Surface Geology - web services
The pilot aplication service for calculating landslide susceptibility map and map of flood prone area.The harmonized geological map of Slovenia is a simplified version of the 1:250,000 scale Geological Map of Slovenia (Buser, 2009), which was compiled using the Basic Geological Map of Slovenia at a sca ...     Preberi več >>
Geological Survey of Slovenia Geologija