Naziv zbirke / Povzetek Upravljavec Inspire tematika
INSPIRE ortofoto WMS
WMS storitev za INSPIRE ortofoto / OI.OrthoimageCoverage ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Ortofoto
INSPIRE stavbe WFS
WFS storitev za INSPIRE stavbe / Building ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Stavbe
INSPIRE letališča WFS
WFS storitev za INSPIRE letališča / AerodromeArea, RunwayArea, ApronArea ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Prometna omrežja
Javno dostopna storitev WFS GURS
Javno dostopne WFS (Web Feature Services) storitve so namenjnen uporabnikom z poznavanjem OGC spletnih storitev. Omogočajo prenos brezplačnih javnih informacij naslednjih podatkovnih virov Geodetske uprave RS: - Državna meja RS kot je objavljena na portalu e-prostor, - Statistične regije (Podatki ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije
INSPIRE katastrske parcele WFS
WFS storitev za INSPIRE katastrske parcele / CadastralParcel ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Katastrske parcele
Javno dostopna storitev WMS GURS
Javno dostopne WMS (Web Map Services) omogočajo vpogled v naslednje brezplačne podatke: - Državna pregledna karta 1:1M (DPK 1000) - Državna pregledna karta 1: 0,75M (DPK 750) - Državna pregledna karta 1: 0,5M (DPK 500) - Državna pregledna karta 1: 0,25M (DPK 250) - Državna topografska karta 1: 5 ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije
Zemljiški kataster - javna spletna storitev WFS
Javna spletna storitev Web Feature Service (WFS) omogoča dostop do podatkov zbirke Zemljiški kataster, ki je temeljna evidenca podatkov o zemljiščih. ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Katastrske parcele
Zbirka podatkov daljinskega zaznavanja - javna spletna storitev WMS
Javna spletna storitev Web Map Service (WMS) omogoča dostop do podatkov zbirke Zbirka podatkov daljinskega zaznavanja. V zbirki podatkov daljinskega zaznavanja se vodijo posnetki daljinskega zaznavanja, ortofoto in tehnični podatki o snemanjih. ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Ortofoto
EGIP geotermična karta (MapServer)
Podzemni geotermični pogoji se ne glede na lego vodonosnikov prikazujejo s primernimi geotermičnimi kartami. Te karte predstavljo linije pričakovanih temperatur v globinah in so izvedena iz kart prostorske porazdelitve pričakovaih temperatur v globinah (Geotermična karta), ki je izdelana s podatki ...     Preberi več >>
Geološki zavod Slovenije Geologija
ELF naslovi WMS
WMS storitev prikaza hišnih številk za ELF katastrsko karto, merilo prikaza < 1:2.000 ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Naslovi
INSPIRE - Natura 2000 - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
Agencija Republike Slovenije za okolje Zavarovana območja
INSPIRE - Register naravnih vrednot (območja) - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
Agencija Republike Slovenije za okolje Zavarovana območja
Sloj kmetijskih rastlin iz zbirnih vlog (KMRS) - WMS storitev
WMS storitev nad podatki zbirke Sloj kmetijskih rastlin iz zbirnih vlog (KMRS) ...     Preberi več >>
INSPIRE - Varstveni režimi kulturne dediščine (eVrd) - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
Ministrstvo za kulturo Zavarovana območja
INSPIRE geografska imena WFS
WFS storitev za INSPIRE zemljepisna imena / GeographicalName ...     Preberi več >>
INSPIRE pristaniška območja WFS
WFS storitev za INSPIRE pristaniška območja / PortArea ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Prometna omrežja
Geotermične karte - spletne storitve
Karta predstavlja izračunane gostote (površinskega) toplotnega toka (GTT) v mW/m2 s topografsko korekcijo. Izdelana je s podatki iz 119 vrtin iz izmerjenih temperatur v dostopnih vrtinah in merjene toplotne prevodnosti kamnin na jedrovanih vzorcih iz istih vrtin. Na potek izolinij GTT vplivajo števi ...     Preberi več >>
Geološki zavod Slovenije Geologija
Identifikacijski sistem za zemljišča (Blok/GERK) - WMS storitev
WMS storitev nad podatki zbirke Identifikacijski sistem za zemljišča (Blok/GERK) ...     Preberi več >>
eENVplus Geologija - omrežne storitve
Preberi več >>
Geological Survey of Slovenia
Občutljiva območja zaradi kopalnih voda - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
INSPIRE vodovodno omrežje WMS
WMS storitev za INSPIRE vodovodno omrežje / US.WaterNetwork ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Komunalne in javne storitve
INSPIRE naslovi WFS
WFS storitev za INSPIRE naslove / Address, AddressAreaName, ThoroughfareName ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Naslovi
Mineral deposits and resources WFS service
Mineral deposits and resources INSPIRE compliant WFS services for Minerals4EU ...     Preberi več >>
Geološki zavod Slovenije Energetski viri
Natura 2000 - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
Zavarovana območja
INSPIRE administrativne enote WMS
WMS storitev za INSPIRE administrativne enote / AU.AdministrativeUnit ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Upravne enote
Hidrogeološka karta 1:250.000 (IAH) - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
Zavarovana območja (poligoni) - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
ELF naslovi WFS
WFS storitev za ELF naslove vključuje objekte Address, AddressAreaName, AdminUnitName, PostalDescriptor, ThoroughfareName ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Naslovi
INSPIRE elektroenergetsko omrežje WMS
WMS storitev za INSPIRE elektroenergetsko omrežje / US.ElectricityNetwork ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Komunalne in javne storitve
PanGeo stabilnost tal
Product by the Pangeo project: http://www.pangeoproject.eu/ PanGeo provides information about the stability of the ground on which we live, work and play. Ground instability, or "geohazards", affect us all. They can be dangerous and costly, yet information on these phenomena can be difficult if not imp ...     Preberi več >>
Geološki zavod Slovenije Geologija
Prispevne površine občutljivih območij zaradi evtrofikacije - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
Ekološko pomembna območja - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
Povprečna letna višina korigiranih padavin 1971 - 2000 - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
ELF Ortofoto WMS storitev
Spletna WMS storitev za prikaza ortofoto načrta iz izvorne resolucije 0,5m za celotno območe Slovenije. Izvedba za potrebe projekta ELF, dostop v okviru projekta je omejen. ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Ortofoto
INSPIRE letališča WMS
WMS storitev za INSPIRE letališča / TN.AirTransportNetwork.AerodromeArea, TN.AirTransportNetwork.ApronArea, TN.AirTransportNetwork.RunwayArea ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Prometna omrežja
INSPIRE površine pokrovnosti tal WMS
WMS storitev za INSPIRE površine pokrovnosti tal / LC.LandCoverSurfaces ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Pokrovnost tal
INSPIRE vodovodno omrežje WFS
WFS storitev za INSPIRE vodovodno omrežje / WaterPipe ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Komunalne in javne storitve
INSPIRE železnice WMS
WMS storitev za INSPIRE železnice / TN.RailTransportNetwork.RailwayLink ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Prometna omrežja
INSPIRE kanalizacijsko omrežje WMS
WMS storitev za INSPIRE kanalizacijsko omrežje / US.SewerNetwork ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Komunalne in javne storitve
INSPIRE telekomunikacijsko omrežje WFS
WFS storitev za INSPIRE telekomunikacijsko omrežje / TelecommunicationsCable ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Komunalne in javne storitve
INSPIRE toplotno omrežje WFS
WFS storitev za INSPIRE toplotno omrežje / ThermalPipe ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Komunalne in javne storitve
INSPIRE železnice WFS
WFS storitev za INSPIRE železnice / RailwayLink ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Prometna omrežja
Povprečna letna temperatura zraka 1971- 2000 - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
INSPIRE pristaniška območja WMS
WMS storitev za INSPIRE pristaniška območja / TN.WaterTransportNetwork.PortArea ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Prometna omrežja
Površine z ekološkim pomenom - WMS storitev
WMS storitev nad podatki zbirke Površine z ekološkim pomenom ...     Preberi več >>
Posredovanje podatkov omrežja SIGNAL
Dvofrekvenčni sprejemniki GNSS z antenami na lokacijah stalnih postaj 24 ur na dan sprejemajo in beležijo signale, oddane s satelitov sistemov GPS in GLONASS. Podatki se preko svetovnega spleta prenašajo v center Službe za GPS. Tu so obdelani s programsko opremo, ki med drugim tvori podatkovne toko ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije
INSPIRE elektroenergetsko omrežje WFS
WFS storitev za INSPIRE elektroenergetsko omrežje / ElectricityCable ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Komunalne in javne storitve
INSPIRE cestni odseki WMS
WMS storitev za INSPIRE cestne odseke / TN.RoadTransportNetwork.RoadLink ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Prometna omrežja
INSPIRE geografska imena WMS
WMS storitev za INSPIRE geografska imena / GN.GeographicalNames ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Zemljepisna imena
GURS - javni spletni kartografski servisi (WMS) - vektorski podatki
Javni spletni servisi omogočajo dostop do prosto dostopnih podatkov iz zbirk podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije (http://www.gu.gov.si/). ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije
Karta potresne nevarnosti - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
INSPIRE komunalne in javne storitve WFS
WFS storitev za INSPIRE komunalne in javne storitve / UtilityNetwork, UtilityLink ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Komunalne in javne storitve
INSPIRE - Namenska raba prostora - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
Ministrstvo za okolje in prostor Namenska raba tal
INSPIRE cestni odseki WFS
WFS storitev za INSPIRE cestne odseke / RoadLink ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Prometna omrežja
Evidenca državne meje - javna spletna storitev WFS
Javna spletna storitev Web Feature Service (WFS) omogoča dostop do podatkov zbirke Evidenca državne meje, ki vsebuje podatke o državni meji Republike Slovenije. ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Upravne enote
INSPIRE naslovi WMS
WMS storitev za INSPIRE naslove / AD.Address ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Naslovi
1GE GeoZS 1M površinska geologija - WFS storitve
Vsebinsko usklajena geološka karta Slovenije je nastala s poenostavitvijo geološke karte Slovenije v merilu 1:250.000 (Buser, 2009†). S. Buser je karto izdelal na podlagi Osnovne geološke karte Slovenije v merilu 1:100.000 in terenske reambulacije. V svoji osnovi je karta litostratigrafska. Prelom ...     Preberi več >>
ELF Administrativne enote WFS
WFS spletna storitev za dostop do podatkov Slovenije o administrativnih enotah iz Registra prostorskih enot in vsebuje naslednje objekte: država (NUTS1), statistična regija (NUTS3), upravna enota (LAU1), lokalna skupnost (LAU2). Storitev je je narejena za potrebe ELF projekta po INSPIRE in ELF specif ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Upravne enote
MOP - javni spletni kartografski servisi Web Map Service (WMS)
Javni spletni servisi omogočajo dostop do prosto dostopnih podatkov iz zbirk podatkov prostorskega informacijskega sistema (http://www.pis.gov.si/) v upravljanju Ministrstva za okolje in prostor (http://www.mop.gov.si/). ...     Preberi več >>
Ministrstvo za okolje in prostor
1GE GeoZS 1M površinska geologija - WMS storitve
Vsebinsko usklajena geološka karta Slovenije je nastala s poenostavitvijo geološke karte Slovenije v merilu 1:250.000 (Buser, 2009†). S. Buser je karto izdelal na podlagi Osnovne geološke karte Slovenije v merilu 1:100.000 in terenske reambulacije. V svoji osnovi je karta litostratigrafska. Prelom ...     Preberi več >>
Geološki zavod Slovenije Geologija
INSPIRE - Vodna telesa podzemnih voda - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
Direkcija Republike Slovenije za vode Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote
INSPIRE katastrske parcele WMS
WMS storitev za INSPIRE katastrske parcele / CP.CadastralParcel ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Katastrske parcele
Pregledovalnik kart
Vpogledovalnik geodetskih podatkov oziroma t.i. pregledovalnik kart, omogoča uporabniku vpogled preko svetovnega spleta v podatke, katere Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov določa brezplačen vpogled. Ažurnost podatkov je zagotovljena s prikazovanjem le-teh neposredno iz distribucijsk ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije
INSPIRE - Pokrovnost tal v Sloveniji po CORINE 2012 - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
Agencija Republike Slovenije za okolje Pokrovnost tal
INSPIRE - Vodna območja - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
Direkcija Republike Slovenije za vode Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote
INSPIRE - Naslovi - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Naslovi
PREG - vpogled v podatke o nepremičninah za registrirane uporabnike
Vpogled za registrirane uporabnike je namenjen pravnim osebam ter fizičnim osebam, registriranim za opravljanje dejavnosti. Prav tako je namenjen vsem osebam, ki imajo s strani države podeljeno licenco (sodni cenilci, detektivi, nepremičninski agenti, ipd.). Registrirani uporabniki imajo na voljo v ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije
Merilna mesta na območjih kopalnih voda - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
INSPIRE - Ekološko pomembna območja - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
Agencija Republike Slovenije za okolje Zavarovana območja
MOP - javni spletni servisi Web Feature Service (WFS)
Javni spletni servisi omogočajo dostop do prosto dostopnih podatkov iz zbirk podatkov prostorskega informacijskega sistema v upravljanju Ministrstva za okolje in prostor ...     Preberi več >>
Ministrstvo za okolje in prostor
INSPIRE toplotno omrežje WMS
WMS storitev za INSPIRE toplotno omrežje / US.ThermalNetwork ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Komunalne in javne storitve
INSPIRE kanalizacijsko omrežje WFS
WFS storitev za INSPIRE kanalizacijsko omrežje / SewerPipe ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Komunalne in javne storitve
Zbirka topografskih podatkov - WMTS
Spletna kartografska storitev, ki vrača predpripravljene kartografske prikaze z vnaprej določenimi stili, v vnaprej določenem koordinatnem sistemu. ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Stavbe
INSPIRE stavbe WMS
WMS storitev za INSPIRE stavbe / BU.Building ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Stavbe
Register naravnih vrednot (območja) - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
Javni vpogled v podatke o nepremičninah
Javni vpogled v podatke o nepremičninah je enostaven vpogled v podatke zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin, registra prostorskih enot in zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture. Na podlagi identifikatorja nepremičnine (za parcelo: šifra katastrske občine in šte ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije
GURS - javni spletni kartografski servisi (WMS) - rastrski podatki
Javni spletni servisi omogočajo dostop do prosto dostopnih podatkov iz zbirk podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije (http://www.gu.gov.si/). ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije
Hidrološki monitoring podzemnih voda (meritve gladine podzemne vode) - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
Merilna mesta za meritve kakovosti zunanjega zraka in padavin - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
Merilna mesta za kakovost površinskih voda - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
Državna mreža potresnih opazovalnic - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
INSPIRE telekomunikacijsko omrežje WMS
WMS storitev za INSPIRE telekomunikacijsko omrežje / US.TelecommunicationsNetwork ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Komunalne in javne storitve
Mineral deposits and resources WMS service
Mineral deposits and resources INSPIRE compliant WMS services for Minerals4EU ...     Preberi več >>
GURS - javni spletni servisi Web Feature Service (WFS)
Javni spletni servisi omogočajo on-line prevzem prosto dostopnih podatkov iz zbirk podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije. Na voljo so sloji Katastrske občine iz zemljiškega katastra in iz Registra prostorskih enot sloji Naselja, Občine, Statistične regije, Upravne enote in Območne geode ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Upravne enote
INSPIRE - Vodna podobmočja - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
Direkcija Republike Slovenije za vode Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote
Register prostorskih enot - javna spletna storitev WFS
Javna spletna storitev Web Feature Service (WFS) omogoča dostop do podatkov zbirke Register prostorskih enot, ki vsebuje podatke o prostorskih enotah, ulicah in hišnih številkah v Republiki Sloveniji. ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Upravne enote
Pokrovnost tal v Sloveniji po CORINE 2012 - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
Hidrološke meritve na površinskih vodah - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
Merilna mesta za kakovost podzemnih voda - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
INSPIRE administrativne enote WFS
WFS storitev za INSPIRE administrativne enote / AdministrativeUnit ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Upravne enote
INSPIRE - Vodna telesa površinskih voda - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
Direkcija Republike Slovenije za vode Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote
INSPIRE - Kataster gozdnih rezervatov - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
Zavarovana območja
INSPIRE - Požarno ogroženi gozdovi - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
Zavod za gozdove Slovenije Zavarovana območja
INSPIRE - Kataster varovalnih gozdov - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
Zavod za gozdove Slovenije Zavarovana območja