Naziv zbirke / Povzetek Upravljavec Inspire tematika
INSPIRE ortofoto WMS
WMS storitev za INSPIRE ortofoto / OI.OrthoimageCoverage ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Ortofoto
Javno dostopna storitev WMS GURS
Javno dostopne WMS (Web Map Services) omogočajo vpogled v naslednje brezplačne podatke: - Državna pregledna karta 1:1M (DPK 1000) - Državna pregledna karta 1: 0,75M (DPK 750) - Državna pregledna karta 1: 0,5M (DPK 500) - Državna pregledna karta 1: 0,25M (DPK 250) - Državna topografska karta 1: 5 ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije
Zbirka podatkov daljinskega zaznavanja - javna spletna storitev WMS
Javna spletna storitev Web Map Service (WMS) omogoča dostop do podatkov zbirke Zbirka podatkov daljinskega zaznavanja. V zbirki podatkov daljinskega zaznavanja se vodijo posnetki daljinskega zaznavanja, ortofoto in tehnični podatki o snemanjih. ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Ortofoto
EGIP geotermična karta (MapServer)
Podzemni geotermični pogoji se ne glede na lego vodonosnikov prikazujejo s primernimi geotermičnimi kartami. Te karte predstavljo linije pričakovanih temperatur v globinah in so izvedena iz kart prostorske porazdelitve pričakovaih temperatur v globinah (Geotermična karta), ki je izdelana s podatki ...     Preberi več >>
Geološki zavod Slovenije Geologija
ELF naslovi WMS
WMS storitev prikaza hišnih številk za ELF katastrsko karto, merilo prikaza < 1:2.000 ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Naslovi
Sloj kmetijskih rastlin iz zbirnih vlog (KMRS) - WMS storitev
WMS storitev nad podatki zbirke Sloj kmetijskih rastlin iz zbirnih vlog (KMRS) ...     Preberi več >>
Geotermične karte - spletne storitve
Karta predstavlja izračunane gostote (površinskega) toplotnega toka (GTT) v mW/m2 s topografsko korekcijo. Izdelana je s podatki iz 119 vrtin iz izmerjenih temperatur v dostopnih vrtinah in merjene toplotne prevodnosti kamnin na jedrovanih vzorcih iz istih vrtin. Na potek izolinij GTT vplivajo števi ...     Preberi več >>
Geološki zavod Slovenije Geologija
Identifikacijski sistem za zemljišča (Blok/GERK) - WMS storitev
WMS storitev nad podatki zbirke Identifikacijski sistem za zemljišča (Blok/GERK) ...     Preberi več >>
Občutljiva območja zaradi kopalnih voda - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
INSPIRE vodovodno omrežje WMS
WMS storitev za INSPIRE vodovodno omrežje / US.WaterNetwork ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Komunalne in javne storitve
Natura 2000 - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
Zavarovana območja
INSPIRE administrativne enote WMS
WMS storitev za INSPIRE administrativne enote / AU.AdministrativeUnit ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Upravne enote
Hidrogeološka karta 1:250.000 (IAH) - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
Zavarovana območja (poligoni) - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
INSPIRE elektroenergetsko omrežje WMS
WMS storitev za INSPIRE elektroenergetsko omrežje / US.ElectricityNetwork ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Komunalne in javne storitve
PanGeo stabilnost tal
Product by the Pangeo project: http://www.pangeoproject.eu/ PanGeo provides information about the stability of the ground on which we live, work and play. Ground instability, or "geohazards", affect us all. They can be dangerous and costly, yet information on these phenomena can be difficult if not imp ...     Preberi več >>
Geološki zavod Slovenije Geologija
Prispevne površine občutljivih območij zaradi evtrofikacije - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
Povprečna letna višina korigiranih padavin 1971 - 2000 - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
ELF Ortofoto WMS storitev
Spletna WMS storitev za prikaza ortofoto načrta iz izvorne resolucije 0,5m za celotno območe Slovenije. Izvedba za potrebe projekta ELF, dostop v okviru projekta je omejen. ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Ortofoto
INSPIRE letališča WMS
WMS storitev za INSPIRE letališča / TN.AirTransportNetwork.AerodromeArea, TN.AirTransportNetwork.ApronArea, TN.AirTransportNetwork.RunwayArea ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Prometna omrežja
INSPIRE površine pokrovnosti tal WMS
WMS storitev za INSPIRE površine pokrovnosti tal / LC.LandCoverSurfaces ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Pokrovnost tal
INSPIRE železnice WMS
WMS storitev za INSPIRE železnice / TN.RailTransportNetwork.RailwayLink ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Prometna omrežja
INSPIRE kanalizacijsko omrežje WMS
WMS storitev za INSPIRE kanalizacijsko omrežje / US.SewerNetwork ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Komunalne in javne storitve
Povprečna letna temperatura zraka 1971- 2000 - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
INSPIRE pristaniška območja WMS
WMS storitev za INSPIRE pristaniška območja / TN.WaterTransportNetwork.PortArea ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Prometna omrežja
Površine z ekološkim pomenom - WMS storitev
WMS storitev nad podatki zbirke Površine z ekološkim pomenom ...     Preberi več >>
INSPIRE cestni odseki WMS
WMS storitev za INSPIRE cestne odseke / TN.RoadTransportNetwork.RoadLink ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Prometna omrežja
INSPIRE geografska imena WMS
WMS storitev za INSPIRE geografska imena / GN.GeographicalNames ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Zemljepisna imena
GURS - javni spletni kartografski servisi (WMS) - vektorski podatki
Javni spletni servisi omogočajo dostop do prosto dostopnih podatkov iz zbirk podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije (http://www.gu.gov.si/). ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije
Karta potresne nevarnosti - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
INSPIRE naslovi WMS
WMS storitev za INSPIRE naslove / AD.Address ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Naslovi
MOP - javni spletni kartografski servisi Web Map Service (WMS)
Javni spletni servisi omogočajo dostop do prosto dostopnih podatkov iz zbirk podatkov prostorskega informacijskega sistema (http://www.pis.gov.si/) v upravljanju Ministrstva za okolje in prostor (http://www.mop.gov.si/). ...     Preberi več >>
Ministrstvo za okolje in prostor
1GE GeoZS 1M površinska geologija - WMS storitve
Vsebinsko usklajena geološka karta Slovenije je nastala s poenostavitvijo geološke karte Slovenije v merilu 1:250.000 (Buser, 2009†). S. Buser je karto izdelal na podlagi Osnovne geološke karte Slovenije v merilu 1:100.000 in terenske reambulacije. V svoji osnovi je karta litostratigrafska. Prelom ...     Preberi več >>
Geološki zavod Slovenije Geologija
INSPIRE katastrske parcele WMS
WMS storitev za INSPIRE katastrske parcele / CP.CadastralParcel ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Katastrske parcele
Merilna mesta na območjih kopalnih voda - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
INSPIRE toplotno omrežje WMS
WMS storitev za INSPIRE toplotno omrežje / US.ThermalNetwork ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Komunalne in javne storitve
INSPIRE stavbe WMS
WMS storitev za INSPIRE stavbe / BU.Building ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Stavbe
Register naravnih vrednot (območja) - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
GURS - javni spletni kartografski servisi (WMS) - rastrski podatki
Javni spletni servisi omogočajo dostop do prosto dostopnih podatkov iz zbirk podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije (http://www.gu.gov.si/). ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije
Hidrološki monitoring podzemnih voda (meritve gladine podzemne vode) - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
Merilna mesta za meritve kakovosti zunanjega zraka in padavin - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
Merilna mesta za kakovost površinskih voda - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
Državna mreža potresnih opazovalnic - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
INSPIRE telekomunikacijsko omrežje WMS
WMS storitev za INSPIRE telekomunikacijsko omrežje / US.TelecommunicationsNetwork ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Komunalne in javne storitve
Mineral deposits and resources WMS service
Mineral deposits and resources INSPIRE compliant WMS services for Minerals4EU ...     Preberi več >>
Pokrovnost tal v Sloveniji po CORINE 2012 - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
Hidrološke meritve na površinskih vodah - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
Ekološko pomembna območja - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
Merilna mesta za kakovost podzemnih voda - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>