Naziv zbirke / Povzetek Upravljavec Inspire tematika
Prispevne površine občutljivih območij zaradi evtrofikacije - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
Povprečna letna višina korigiranih padavin 1971 - 2000 - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
Povprečna letna temperatura zraka 1971- 2000 - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
Hidrološke meritve na površinskih vodah - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
Merilna mesta za kakovost podzemnih voda - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
Karta potresne nevarnosti - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
Hidrološki monitoring podzemnih voda (meritve gladine podzemne vode) - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
Občutljiva območja zaradi kopalnih voda - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
Merilna mesta za meritve kakovosti zunanjega zraka in padavin - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
INSPIRE - Register naravnih vrednot (območja) - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
Agencija Republike Slovenije za okolje Zavarovana območja
Merilna mesta za kakovost površinskih voda - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
Merilna mesta na območjih kopalnih voda - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
Državna mreža potresnih opazovalnic - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
INSPIRE pristaniška območja WMS
WMS storitev za INSPIRE pristaniška območja / TN.WaterTransportNetwork.PortArea ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Prometna omrežja
INSPIRE geografska imena WMS
WMS storitev za INSPIRE geografska imena / GN.GeographicalNames ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Zemljepisna imena
Hidrogeološka karta 1:250.000 (IAH) - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
INSPIRE katastrske parcele WFS
WFS storitev za INSPIRE katastrske parcele / CadastralParcel ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Katastrske parcele
INSPIRE - Vodna telesa podzemnih voda - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
Direkcija Republike Slovenije za vode Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote
INSPIRE - Pokrovnost tal v Sloveniji po CORINE 2012 - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
Agencija Republike Slovenije za okolje Pokrovnost tal
INSPIRE letališča WMS
WMS storitev za INSPIRE letališča / TN.AirTransportNetwork.AerodromeArea, TN.AirTransportNetwork.ApronArea, TN.AirTransportNetwork.RunwayArea ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Prometna omrežja
INSPIRE telekomunikacijsko omrežje WMS
WMS storitev za INSPIRE telekomunikacijsko omrežje / US.TelecommunicationsNetwork ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Komunalne in javne storitve
INSPIRE cestni odseki WMS
WMS storitev za INSPIRE cestne odseke / TN.RoadTransportNetwork.RoadLink ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Prometna omrežja
INSPIRE naslovi WMS
WMS storitev za INSPIRE naslove / AD.Address ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Naslovi
INSPIRE cestni odseki WFS
WFS storitev za INSPIRE cestne odseke / RoadLink ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Prometna omrežja
INSPIRE naslovi WFS
WFS storitev za INSPIRE naslove / Address, AddressAreaName, ThoroughfareName ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Naslovi
INSPIRE - Ekološko pomembna območja - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
Agencija Republike Slovenije za okolje Zavarovana območja
Natura 2000 - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
Zavarovana območja
INSPIRE železnice WMS
WMS storitev za INSPIRE železnice / TN.RailTransportNetwork.RailwayLink ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Prometna omrežja
INSPIRE elektroenergetsko omrežje WFS
WFS storitev za INSPIRE elektroenergetsko omrežje / ElectricityCable ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Komunalne in javne storitve
INSPIRE toplotno omrežje WFS
WFS storitev za INSPIRE toplotno omrežje / ThermalPipe ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Komunalne in javne storitve
INSPIRE pristaniška območja WFS
WFS storitev za INSPIRE pristaniška območja / PortArea ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Prometna omrežja
INSPIRE geografska imena WFS
WFS storitev za INSPIRE zemljepisna imena / GeographicalName ...     Preberi več >>
PanGeo stabilnost tal
Product by the Pangeo project: http://www.pangeoproject.eu/ PanGeo provides information about the stability of the ground on which we live, work and play. Ground instability, or "geohazards", affect us all. They can be dangerous and costly, yet information on these phenomena can be difficult if not imp ...     Preberi več >>
Geološki zavod Slovenije Geologija
Pokrovnost tal v Sloveniji po CORINE 2012 - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
Površine z ekološkim pomenom - WMS storitev
WMS storitev nad podatki zbirke Površine z ekološkim pomenom ...     Preberi več >>
INSPIRE vodovodno omrežje WMS
WMS storitev za INSPIRE vodovodno omrežje / US.WaterNetwork ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Komunalne in javne storitve
INSPIRE komunalne in javne storitve WFS
WFS storitev za INSPIRE komunalne in javne storitve / UtilityNetwork, UtilityLink ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Komunalne in javne storitve
INSPIRE toplotno omrežje WMS
WMS storitev za INSPIRE toplotno omrežje / US.ThermalNetwork ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Komunalne in javne storitve
Identifikacijski sistem za zemljišča (Blok/GERK) - WMS storitev
WMS storitev nad podatki zbirke Identifikacijski sistem za zemljišča (Blok/GERK) ...     Preberi več >>
INSPIRE - Natura 2000 - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
Agencija Republike Slovenije za okolje Zavarovana območja
INSPIRE elektroenergetsko omrežje WMS
WMS storitev za INSPIRE elektroenergetsko omrežje / US.ElectricityNetwork ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Komunalne in javne storitve
Register naravnih vrednot (območja) - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
INSPIRE kanalizacijsko omrežje WMS
WMS storitev za INSPIRE kanalizacijsko omrežje / US.SewerNetwork ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Komunalne in javne storitve
INSPIRE administrativne enote WMS
WMS storitev za INSPIRE administrativne enote / AU.AdministrativeUnit ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Upravne enote
INSPIRE železnice WFS
WFS storitev za INSPIRE železnice / RailwayLink ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Prometna omrežja
Zavarovana območja (poligoni) - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
INSPIRE - Varstveni režimi kulturne dediščine (eVrd) - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
Ministrstvo za kulturo Zavarovana območja
INSPIRE kanalizacijsko omrežje WFS
WFS storitev za INSPIRE kanalizacijsko omrežje / SewerPipe ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Komunalne in javne storitve
INSPIRE stavbe WMS
WMS storitev za INSPIRE stavbe / BU.Building ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Stavbe
1GE GeoZS 1M površinska geologija - WMS storitve
Vsebinsko usklajena geološka karta Slovenije je nastala s poenostavitvijo geološke karte Slovenije v merilu 1:250.000 (Buser, 2009†). S. Buser je karto izdelal na podlagi Osnovne geološke karte Slovenije v merilu 1:100.000 in terenske reambulacije. V svoji osnovi je karta litostratigrafska. Prelom ...     Preberi več >>
Geološki zavod Slovenije Geologija
EGIP geotermična karta (MapServer)
Podzemni geotermični pogoji se ne glede na lego vodonosnikov prikazujejo s primernimi geotermičnimi kartami. Te karte predstavljo linije pričakovanih temperatur v globinah in so izvedena iz kart prostorske porazdelitve pričakovaih temperatur v globinah (Geotermična karta), ki je izdelana s podatki ...     Preberi več >>
Geološki zavod Slovenije Geologija
Mineral deposits and resources WFS service
Mineral deposits and resources INSPIRE compliant WFS services for Minerals4EU ...     Preberi več >>
Geološki zavod Slovenije Energetski viri
INSPIRE površine pokrovnosti tal WMS
WMS storitev za INSPIRE površine pokrovnosti tal / LC.LandCoverSurfaces ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Pokrovnost tal
INSPIRE letališča WFS
WFS storitev za INSPIRE letališča / AerodromeArea, RunwayArea, ApronArea ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Prometna omrežja
eENVplus Geologija - omrežne storitve
Preberi več >>
Geological Survey of Slovenia
Ekološko pomembna območja - WMS spletna storitev
Storitev omogoča WMS prikaz podatkov. ...     Preberi več >>
1GE GeoZS 1M površinska geologija - WFS storitve
Vsebinsko usklajena geološka karta Slovenije je nastala s poenostavitvijo geološke karte Slovenije v merilu 1:250.000 (Buser, 2009†). S. Buser je karto izdelal na podlagi Osnovne geološke karte Slovenije v merilu 1:100.000 in terenske reambulacije. V svoji osnovi je karta litostratigrafska. Prelom ...     Preberi več >>
Mineral deposits and resources WMS service
Mineral deposits and resources INSPIRE compliant WMS services for Minerals4EU ...     Preberi več >>
INSPIRE - Namenska raba prostora - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
Ministrstvo za okolje in prostor Namenska raba tal
Sloj kmetijskih rastlin iz zbirnih vlog (KMRS) - WMS storitev
WMS storitev nad podatki zbirke Sloj kmetijskih rastlin iz zbirnih vlog (KMRS) ...     Preberi več >>
INSPIRE katastrske parcele WMS
WMS storitev za INSPIRE katastrske parcele / CP.CadastralParcel ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Katastrske parcele
INSPIRE ortofoto WMS
WMS storitev za INSPIRE ortofoto / OI.OrthoimageCoverage ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Ortofoto
INSPIRE stavbe WFS
WFS storitev za INSPIRE stavbe / Building ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Stavbe
Geotermične karte - spletne storitve
Karta predstavlja izračunane gostote (površinskega) toplotnega toka (GTT) v mW/m2 s topografsko korekcijo. Izdelana je s podatki iz 119 vrtin iz izmerjenih temperatur v dostopnih vrtinah in merjene toplotne prevodnosti kamnin na jedrovanih vzorcih iz istih vrtin. Na potek izolinij GTT vplivajo števi ...     Preberi več >>
Geološki zavod Slovenije Geologija
INSPIRE administrativne enote WFS
WFS storitev za INSPIRE administrativne enote / AdministrativeUnit ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Upravne enote
INSPIRE telekomunikacijsko omrežje WFS
WFS storitev za INSPIRE telekomunikacijsko omrežje / TelecommunicationsCable ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Komunalne in javne storitve
INSPIRE vodovodno omrežje WFS
WFS storitev za INSPIRE vodovodno omrežje / WaterPipe ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Komunalne in javne storitve
INSPIRE - Vodna telesa površinskih voda - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
Direkcija Republike Slovenije za vode Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote
INSPIRE - Vodna podobmočja - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
Direkcija Republike Slovenije za vode Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote
INSPIRE - Vodna območja - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
Direkcija Republike Slovenije za vode Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote
INSPIRE - Naslovi - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Naslovi
INSPIRE - Kataster gozdnih rezervatov - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
Zavarovana območja
INSPIRE - Požarno ogroženi gozdovi - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
Zavod za gozdove Slovenije Zavarovana območja
INSPIRE - Kataster varovalnih gozdov - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
Storitev omogoča prenos podatkov, skladnih z INSPIRE. ...     Preberi več >>
Zavod za gozdove Slovenije Zavarovana območja