6. sestanek delovne skupine ISA2 za prostorske rešitve

Sestanek je bil sklican z namenom seznanitve članov skupine s tekočimi in načrtovanimi dejavnostmi ter sodelovanja pri pripravi programa ISA2 za leto 2020. Obravnavan je bil tudi prehod iz programa ISA2 na program DEP (Digital Europe Program) v  letu 2021, ki je ovojnica za možna finančna sredstva v prihodnosti, ter potrebne dejavnosti za umestitev prostorske tematike v prihajajoči program.

Okvirno so bile predstavljene potekajoče in prihodnje dejavnosti v okviru programa ELISE, nekatere podrobneje (blockchain – veriženje blokov v javni upravi, rezultati študije vloga IPI v transformaciji v digitalno javno upravo, GDPR in lokacijski podatki, EU gazeter, EU pilotni projekt za energijsko učinkovitost stavb…). Člani skupine smo podali pripombe, mnenja in sugestije glede predstavljenih dejavnosti in projektov.

1. Dejavnosti ELISE

Obsežna in zanimiva študija o možnostih uporabe tehnologije veriženja blokov je objavljena na spletni strani: https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-government/document/blockchain-digital-government. Študija ob analizi 7-ih izvedenih projektov ugotavlja, da lahko tehnologija veriženja blokov zmanjša birokracijo, poveča učinkovitost upravnih postopkov in poveča stopnjo zaupanja v javno vodenje evidenc. Čeprav se tehnologija še ni izkazala za ustrezno in dovolj zanesljivo, vsekakor predstavlja zanimiv potencial v prihodnjem razvoju javne uprave in zagotavljanju storitev za državljane.


Vloga IPI – Študija je bila izdelana na podlagi podatkov iz 29-ih držav članic, nekatere države so bile obravnavane podrobneje. Zajemala je različne vidike IPI (koordinacija, zakonodaja, povezava z e-upravo, semantična in tehnična medopravilnost, izpolnjevanje OECD priporočil, tehnični vidiki…). Študija je tik pred objavo. Zaradi pripomb članov skupine, da so bili premalo vključeni v pripravo študije in posredovanje podatkov, bo predlog poslan članom skupine z možnostjo, da podajo svoje pripombe in dopolnitve.

GDPR in lokacijski podatki - Podatki o lokaciji se vedno bolj uporabljajo v javnem in zasebnem življenju. Ti podatki so pogosto povezani z osebo, npr. naslov ali drugačna identifikacija lokacije posameznika. Velika rast mobilnih storitev in storitev na internetu (internet of things) je povečala tveganje za zagotavljanje in varovanje osebne zasebnosti. S krepitvijo zavedanja in novo zakonodajo so v evropski zakonodaji o varstvu podatkov prvič izrecno vključeni tudi podatki o lokaciji. Navodila za zagotavljanje zasebnosti pri delu s prostorskimi podatki je objavljena na povezavi:  
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/news/attachment/jrc103110_1-dc246-d3.2_eulf_guideline_on_location_privacy_v1.00_final_-_pubsy.pdf

EU gazetteer evaluation project -  Projekt je sestavljen iz dveh delov – prvi del zagotavlja usklajene in povezane podatke o naslovih in zemljepisnih imen za EUROSTAT, drugi del se ukvarja s testiranjem podatkov iz različnih imenikov zemljepisnih imen za potrebe ugotavljanja in raziskovanja evropske kulturne dediščine. Vsi, ki se želijo vključiti v dejavnosti projekta, lahkoto storijo prek orodja USER PANEL – za projekt zemljepisnih imen.

EU energijski pilotni projekt – Na podlagi podatkov o stavbah so bile dopolnjene metodologije za ocenjevanje porabe energije in energetske učinkovitosti od lokalne ravni vse do regionalne in ravni držav članic skladno z zahtevami evropske direktive na področju energetske učinkovitosti. Za potrebe ugotavljanja energetske učinkovitosti je bil razvit razširjen model INSPIRE za stavbe, ki je na voljo tudi vsem državam članicam in drugim uporabnikom.


2. Program dela

Obravnavani sta bili dve temi – prehod na DEP (Digital Europe Programme) in prioritete za ELISE 2020 program.

ELISE 2020 – okvirno je bil predstavljen delovni načrt za leto 2020 s poudarki na ustreznih in izdelanih rešitvah, inovacijah, krepitvi zavedanja, evropskih politikah, digitalni usposobljenosti javne uprave, lokacijski inteligenci… Nove dejavnosti programa bi morale omogočiti prehod na program Digitalne Evrope. Predlagani so bili naslednji sklopi:
  1. novi operativni modeli IPI, dostop do podatkov in ponovna uporaba;
  2. pretok podatkov G2B / B2G / G2C / C2G / G2G;
  3. umetna inteligenca in lokacijske informacije za politiko in storitve;
  4. medsektorska medopravilnost in sorodne rešitve,
  5. razvoj dokončnega dokumenta, ki je pomemben kot referenčni okvir za interoperabilnost lokacije (med specifičnimi področji);
  6. zaključek programa ELISE s konferenco.

S strani članov skupine so bile podane manjše pripombe, predvsem pogrešamo konkretnejše poudarke glede podatkov, njihovi kakovosti, uradnosti in ustrezni dokumentiranosti. Dogovorjeno je bilo, da člani skupine dobijo v pripombe in dopolnitve osnove programa.

Program Digitalna Evropa (DEP) - Glavni cilj programa je spodbujanje digitalne preobrazbe družbe in gospodarstva, tako da zagotovi koristi vsem državljanom in poslovnim subjektom. Cilj programa je tudi usklajevanje javnih naložb, povečanje strokovnega znanja, ohranjanje in krepitev interoperabilnosti - s skupnim proračunom v višini 9,2 milijarde EUR.

Program ima 5 posebnih ciljev: i) visoko zmogljivo računalništvo, ii) umetna inteligenca, iii) kibernetska varnost, iv) napredne digitalne spretnosti, v) digitalno preoblikovanje in interoperabilnost. Slednje je tisto, kjer bi se morale dejavnosti, podobne ISA2, delno odvijati, velike možnosti sodelovanja pa so tudi pri spodbujanju digitalne preobrazbe javnega sektorja. Proračun za ta posebni cilj je 1,3 milijarde EUR. Program bi moral prispevati k zmogljivosti držav članic za inovativne javne storitve.

Irena Ažman