Sestanek skupine MIG in odbora INSPIRE

26. in 27. november 2018, BruseljPoročilo s sestanka MIG skupine in INSPIRE odbora
 
Dne 26 in 27. novembra 2018 sta bila v Bruslju organizirana 9. redni sestanek skupine za implementacijo direktive INSPIRE (MIG) in 15. sestanek INSPIRE odbora. Na sestanku so bili prisotni predstavniki iz držav članic EU in predstavniki DG Environment, EEA, JRC in Eurostata iz Evropske komisije.
Na dnevnem redu zasedanja je bil pregled opravljenih aktivnosti iz delovnega programa MIG skupine (MIWP) in obravnava sprememb in dopolnitev izvedbenih pravil o poročanju in podatkovnih specifikacijah. Prav tako so bile obravnavane tudi teme povezane s prostorskimi podatki na spletu in uporabniškimi potrebami za prostorskimi podatki na ravni EU. Na sestanku INSPIRE odbora je bil z glasovanjem potrjena spremenjena Odločba komisije o spremljanju in poročanju.
 
V nadaljevanju so vsebine obravnavanih točk podrobneje predstavljene:
Predstavnik EEA je predstavil ugotovitve iz tako imenovanega postopka Fitness Check o poročevalskih obveznosti. Ugotovitve in nekaj načrtovanih bodočih aktivnosti je zbranih v dokumentu DOC3. Napovedali so aktivnosti in kontakte med NCP in predstavniki posameznih okoljskih direktiv v državah članicah glede e-reportinga. V razpravi je bil predstavljen tudi maja 2018 sprejet predlog predpisa o poenistavitvah okoljskega poročanja. V tem dokumentu so vključne vsebine kot so: Register industrijskih območji, zavarovana območja, poplavna direktiva, pomorska direktiva, tujerodne invazivne vrste, itd. Več informaciji je opisanih v dokumentu DOC3. Naslednja delavnica na temo izboljšave 'harvestiranja' okoljskih in prostorskih podatkov skladnih z INSPIRE, bo izvedena na JRC v Ispri 11. in 12. decembra 2018.
 
Komisija je opisala trenutne aktivnosti, ki jih izvajajo v okviru programa Copernicus. Za nadaljnji razvoj Copernicus storitev je ključnega pomena, da dobijo dostop do tako imenovanih in-situ podatkov. Po preverjanju dostopnosti do teh podatkov na INSPIRE geoportalu so še vedno zelo slabi rezultati o njihovi razpoložljivosti, zato poziva EK vse DČ da pospešijo objavljanje podatkov na INSPIRE geoportalu. V novem finančnem načrtu EU vesoljskega programa kjer je vključen tudi program Copernicus je namreč INSPIRE skladen princip neposredno naveden. Prav tako je INSPIRE omenjen kot osnova za naslednji kmetijski okvirni program CAP pri delovanju LPISa.
 
Na sestanku so bile obravnavane tudi ugotovitve o izvedbi konference INSPIRE v letu 2018 in analizirane prednosti in slabosti modela organizacije ki je bil uporabljen. Sprejet je bil načelni dogovor da je naslednja konferenca leta 2020, medtem ko je Finska ponudila možnost organizacije manjšega tehničnega srečanja jeseni 2019. Med predlogi sprememb izvedbenih pravil za podatkovne specifikacije je bilo na sestanku gradivo predlaganih sprememb zgolj predstavljeno, glasovanje o njegovi vsebini pa bo potekalo pozno jeseni, ko komisija prejme vse odzive Držav Članic.
 
Glavne spremembe v besedilu predloga sprememb se nanašajo neposredno sklicevanje na šifrante in vključevanje številčnih vrednosti v izvedbena pravila. Podrobneje so opredeljene določene izjeme glede elementov ki so označeni z voidable ter opredeljevanje koordinatnega referenčnega sistema (CRS). Vse predlagane spremembe so podrobno opisane tudi v dokumentu(DOC4) ki je dostopen na platformi WIKI. Pripombe držav članic na dokument DOC4 bo Komisija sprejemala do konca januarja 2019.
 
V razpravi so bila postavljena vprašanja o časovnih rokih za izvedbo spremljanja in poročanja po novem in tudi kakšna je relacija do poročanja, glede na to da se predvideva uveljavitev sprememb 14.3.2018. Dokončen sprejem je predviden konec februarja ali v začetku marca, najverjetneje šele po 15.3.2019 kar pomeni da bo treba poročati po novem šele v maju 2020. Do takrat bo na voljo tudi še obstoječi sistem in DČ se bodo lahko do takrat odločile ali bodo poročale v nov ali v obstoječ sistem. Obravnavana so bila tudi stališča DČ glede regionalnih in lokalnih zbirk prostorskih podatkov.
 
Predstavljeno je bilo poročilo o razpoložljivosti storitev za prioritetne zbirke prostorskih podatkov. Skupna ugotovitev Komisije je bila da še vedno ni na voljo dovolj podatkov in storitev za potrebe izvajanja poročevalskih obveznosti. Šest držav ne zagotavlja nobene storitve niti za obstoječe zbirke prostorskih podatkov, kar bo najverjetneje razlog za vložitev tožbe zoper teh šest držav. Problem pa je tudi skupina držav ki ima ta trenutek samo eno storitev prenosa podatkov, med njimi je tudi Slovenija. Zato je potrebno pospešiti potrjevanje dopolnjenih metapodatkov na ARSO in DRSC.
 
Izdelan je tudi dokument na temo možnega povezovanja podatkovnih zbirk in z njimi povezanih storitev. S tem namenom je predlagana uporaba tako imenovanega resource locatorja v izvedbenih pravilih za metapodatke.Vsebina je podrobni predstavljena v dokumentu za razpravo DOC7.
 
Komisija je predlagala da se poenostavi izvedba metapodatkovnih opisov za storitve in v dokumentu DOC7– anex. Predstavila je dvofazni postopek izvedbe te poenostavitve. Predlaga se izdelava tehničnih smernic za tako imenovane data service llinking, kjer za storitve ne bo potrebno ponovno opisovati nekaterih elementov ki so že opisani na ravni zbirke. Mnoge države so predlagale daljše časovno obdobje za izvedbo te poenostavitve (2 leti), ker so doslej investirali veliko sredstev v sedanji sistem metapodatkov in bo prilagajanje terjalo dodatna sredstva.
 
V dokumentu z naslovom DOC8je opisan predlog postopka za izvajanje nalog spremljanja in poročanja zgolj z izdelavo tako imenovanih County Fischev, ki bi jih objavljali na geoportalu namesto sedanjih triletnih poročil.
 
V točki o aktivnosti 2016.4 iz programa dela MIG skupine je bila izvedena razprava o prihodnosti tako imenovanih Tematskih Clustrov. Predlagana je vzpostavitev dveh novih clustrov in sicer MIWP actions and policy ter WS and tools. Predstavljen je bil predlog o vzpostavitvi urednikov posameznih področji za delovanje tematskih klustrov. Podrobneje je vsebina pojasnjena v dokumentu DOC10.
 
Dogovorjeno je bilo da se v začetku jeseni organizira poseben sestanek skupine MIG skupaj s člani podskupine MIG-T in ostalimi deležniki, na katerem bi opravili poglobljeno razpravo o prihodnosti INSPIRE.V zvezi s predlagano aktivnostjo v programu del - MIWP 2019.3: List of Core Spatial Data Setsje bilo dogovorjeno da ne bo opredeljena kot nova aktivnost ampak bo nekoliko razširjena aktivnost - MIWP 2019.2: Improving accessibility of data sets through network services, kjer bodo obravnavani tudi vidiki uporabniških potreb in pričakovanj ostalih DG. V ta namen bo organiziran tudi skupni sestanek z UN GGIM Europe in ostalimi deležniki. Predstavniki JRC so predstavili tudi zadnje ugotovitve skupine MIG-T glede Data-service linking, WFS 3.0, Discovery of spatial data through mainstream search engines itd. Vsebine so podrobneje predstavljene v dokumentu DOC11.
 
Ob zaključku sestanka je bila predstavljen še dokument o povezavi aktivnosti v okviru implementacije INPSIRE direktive in standardizacijskih organizaciji, kar je opisano v projektu DOC12.
 
Komisija je začela aktivnosti o uporabnosti INSPIRE skladnih podatkov držav članic za potrebe Evropske Komisije, kot izvajanje 17. člena Direktive INSPIRE. Kar pomeni da v prihodnje vse države članice lahko pričakujemo več formalnih pozivov s strani organov Komisije po posredovanju podatkov s strani držav članic.
 
Zapisal Tomaž Petek