Konferenca INSPIRE 2017

V začetku septembra v dveh sosednjih državah.

V času od 6. do 8. septembra 2017 je v Strasbourgu v Franciji potekala INSPIRE konferenca 2017. V dneh od 4. do 5. 9. pa je bila pred konferenco organizirana še vrsta delavnic v sosednjem mestu Kehl v Nemčiji. Konference se je udeležilo 650 obiskovalcev in predavateljev, ki so v 6 vzporednih sekcijah predstavili 240 referatov v 48 vsebinskih sekcijah. Zaradi velikosti šteje ta konferenca med vodilne dogodke na temo geoinformatike in zagotavljanja in uporabe prostorskih podatkov v skladu z zahtevami Evropske direktive INSPIRE.
 
Letošnja konferenca je potekala pod naslovom: »Thinking out of the box« in je  imela poudarke na posodobitvi procesov ePoročanja ter na prikazu obstoječih orodji za preverjanje skladnosti rešitev s specifikacijami INSPIRE. Predstavljeni so bili rezultati posameznih »Country Fichev« oziroma poročil v katerih je evropska komisija popisala stanje implementacije obveznosti iz direktive INSPIRE v državah članicah. Poročila so dostopna na spletni strani INSPIRE. Veliko prispevkov je obravnavalo tudi temo zagotavljanja trajnih enoličnih identifikatorjev,  zagotavljanje semantične medopravilnost ter povezave INSPIRE z nalogami eUprave. Ena od osrednjih tem je bilo tudi povezovanje prostorskih in neprostorskih podatkov ter horizontalno povezovanje programov, pobud in iniciativ na EU in mednarodni ravni. Precej prispevkov je obravnavalo tudi povezovanje prostorskega načrtovanja in nacionalnih infrastruktur za prostorske podatke.
 
V nadaljevanju poročila je povzetih nekaj posameznih prispevkov s konference:
 
Otvoritveno plenarno zasedanje konferenceje podalo pregled vseh ključnih programov in aktivnosti, ki jih izvaja Evropska komisija in njeni direktorati na področju okolja (DG ENV) in informacijske družbe (DG INFSO) ter upravljanja s prostorskimi podatki. Na plenarnem delu zasedanja so sodelovali generalni direktorji DG ENV Daniel Calleja in DG INFSO Roberto Viola ter Robert Herman predsednik Metropole Strasbourga ter drugi visoki predstavniki Evropske Komisije in držav gostiteljic Francije in Nemčije. Po desetletju izvajanja direktive INSPIRE danes številne institucije javne uprave vodijo in vzdržujejo veliko število prostorskih podatkov in storitev do katerih tudi omogočajo dostop. Več podatkov je dostopnih na spletni strani ISA2 programa (http://ec.europa.eu/isa/).
 


(Foto: Udeleženci med plenarnim zasedanjem)
 
Sledila je vrsta paralelnihsekciji razdeljenih na vsebinska področja. V bolj tehnično usmerjenih sekcijah so bila v ospredju vprašanja o razširitvah INSPIRE standardov, skupnih enoličnih identifikatorjih (URI), možnih rešitvah  vodenja registrov (Reg3stry, UKGovLD), avtomatičnem povezovanju podatkov (LinkedData), organizaciji in vodenju INSPIRE portalov itd.
 
Drugo plenarno zasedanje se je osredotočilo na regionalno raven, ki je odgovorna tudi za izvajanje INSPIRE in zato vir za drugačno, vendar pomembno perspektivo. Na primer, regije se ukvarjajo s specifičnimi izzivi, kot so omejeni viri, ki zahtevajo ustvarjalne rešitve. Regije predstavljajo neposredni vmesnik med državljani in administracijo in so raven za izvajanje projektov e-uprave, ki zahtevajo interakcijo med različnimi ravnmi uprave.
 

(Foto: Udeleženci INSPIRE konference iz Slovenije)
 
V sekciji z naslovom 'Alignment with National, EU and international policies', je Tomaž Petek predstavil referat z naslovom 'Merging INSPIRE obligations with eGov and Open Data initiative in Slovenia', . V isti sekciji so bile predstavljene še izkušnje Slovaške, Nemčije, Nizozemske in Španije v zvezi z povezovanjem INSPIRE in odprtih podatkov, posodobitve ter avtomatizacije ePoročanja. Predstavljeno je bilo orodje v okviru Hale, ki ga je razvil nizozemski Geonovum za preoblikovanje setov podatkov v GML in XML obliko kot jo zahteva okoljsko poročanje. Orodjeje brezplačno na voljo tudi drugim državam članicam.
 
Na drugem plenarnem delu zasedanjaso predstavniki Evropske komisije in posameznih držav in regij predstavljali primere prekomejnega in medregijskega sodelovanja pri uporabi in izmenjavi prostorskih podatkov in zagotavljanju omrežnih storitev.. Večkrat je bil izpostavljen program Copernicus in njegovi in situ podatki ter Sentinel podatki, ki so prosto dostopni uporabnikom preko CORDA portala. Več informaciji je na voljo na spletni strani programa Copernicus http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/copernicus_en). V nadaljevanju so povzeto podani še nekateri drugi poudarki iz posameznih predavan oz. smernic podanih na predavanjih, v celoti pa bodo uporabnikom predavanja na voljo na spletni strani konference.
 

(Foto: T.Petek med predstavitvijo slovenskega referata)
 
Na tehnološkem področju oz. razvoju storitev je veliko poizkusov, kako povezati infrastrukturo INSPIRE oz. na ISO/OGC standardih razvite storitve s usmeritvami in storitvami na osnovi W3C ter s storitvami, ki se razvijajo v okviru stebra e-uprave in ISA ter s strategijo digitalnega trga. V tem kontekstu so bile predstavljene različne rešitve oz. prototipi za vzpostavitev enoličnih, dolgoročno  ne-spreminjajočih se identifikatorjev dostopnih preko URI povezav (npr. predavanje 'Developing a national Persistent Identifier Management System'), primeri poizkusa prikaza enostavnejših URI povezav napram uporabnikom s uporabo NGINXreverse proxy ('GMLID-EU – data acces point for short URLs. Harmonized access to data using INSPIRE WFS download services'). Posebno pozornost smo posvetili predstavitvam povezanih s implementacijo Re3gistry sistema. V povezavi s tem smo imeli tako konzultacije s kolegi, ki so sistem že implementirali (npr. Avstrija - kjer imajo veliko pripomb na trenutno funkcionalnost sistema), kot tudi z razvijalci sistema, ki so na predavanju z naslovom 'Re3gistry version 2 – Manage and share reference codes in a simple way'predstavili trenutni razvoj sistema. Glede na predstavljeno pričakujemo, da bo verzija 2, katera bo predvidoma dostopna konec januarja 2018, vsebovalaniz funkcionalnosti in dopolnitev (npr. uporabniški vmesnik, avtenifikacijo in avtoritzacijo, skrbništvo, procesni modul, možnost dodajanja lastnih atributov, servise nad podatki v realnem času..).
Na področju razvoja programskih orodij je razvidno, da je odprtokodno okolje zelo dinamično. Poleg razvoja in dopolnitev posameznih orodij, so se pojavili tudi ponudniki, ki so integrirali posamezne produkte (npr. Geoserver, Geonetwork, Deegree ) v povezan skupek orodij – v produkte, ki omogočajo zajem, kontrolo, metapodatke, vizualizacijo in prenos prostorskih podatkov v kontroliranem procesu, podprtem z nadzorom delovnih postopkov in nadzorom kakovosti  metapodatkov, storitev in podatkov. Napredek je tudi pri orodjih za transformacijo (FME, HALE), ki omogočajo več integracije, boljše vmesnike in hitrejše delo, prikazani pa so bili tudi primeri poizkusov namestitev prostorske infrastrukture v računalniški oblak z uporaba Docker kontejnerjev, razširitev Geonetwork-a za publiciranje atom-feeda.
Na splošnem nivoju so bile prikazane različne implementacije INSPIRE na regionalnem in nacionalnem nivoju. Tako so npr. v Luxembourgu prešli na odprtokodna orodja (Geoserver, Geonetwork) in se implementacije lotili dokaj pragmatično – izvedli so le obvezne zadeve (npr. odločili so se, da bodo meta-podatkovni opisi le v angleškem jeziku, ker menijo, da je INSPIRE predvsem namenjen strokovno usposobljenim uporabnikom). Sedaj na enem mestu skrbniška organizacija skrbi za 253 podatkovnih nizov od 22 državnih organizacij.
 
Splošna ugotovitev je, da je INSPIRE kot infrastruktura za prostorske podatke na dobri poti, da je odlično opredeljena in zelo dobro in kakovostno dokumentirana platforma. Dejstvo pa je, da je zasnova stara deste let, razvoj na področju informacijskih tehnologij pa je dinamičen, zato je potrebno iskati načine prilagoditve novim tehnologijam in smernicam. Teh je kar nekaj, kot ene bolj aktualnih naj izpostavimo načine publiciranja, ki bi bili bolj primerni za semantični WEB (npr. RDF ter povezani podatki - linked data). Na tem področju še ne obstajajo ustrezne splošno sprejete metodologije in standardne rešitve za prostorske podatke, se pa izvajajo aktivnosti, tako poizkusi implementacij, kot tudi usklajevanja med različnimi ključnimi deležniki JRC/ISO/OGC/W3C. Konkretnih končnih dokumentov še ni veliko, so pa že nastala določena priporočila kot npr.: Usmeritev za preverbo prostorskih podatkov v RDFali dokument, ki sta ga skupaj pripravili delovni skupini iz OGC in W3C, Prostorski podatki in splet.
 
Tretje plenarno zasedanje je bilo namenjeno izmenjavi podatkov med javnim in zasebnim sektorjem s poudarkom na potrebnih spremembah in dopolnitvah INSPIRE specifikaciji, da bi ta izmenjava stekla v večji meri in postala del rednih procesov v gospodarstvu. Podatki, ki jih zbira zasebni sektor in državljani - s senzorji v internetu stvari in podatkovnem gospodarstvu na splošno, eksponentno rastejo. Komisija v okviru spremljanja vmesnega pregleda strategije za enotni trg za enotni trg trenutno preučuje, kako bi lahko organi javnega sektorja bistveno izboljšali svoje odločitve, če bi lahko uporabljali tudi komercialne informacije, zlasti za namene javne zdravstvene politike, prostorskega urbanističnega načrtovanja, upravljanju z naravnimi in tehnološkimi tveganji, upravljanju energetskih omrežij ali varovanju okolja. Na plenarnem zasedanju so udeleženci razpravljali o tem, kako se morajo infrastrukture podatkov, kot je INSPIRE, razvijati v smeri, da se zagotovi učinkovita izmenjava informacij med zasebnim in javnim sektorjem ter državljani.
 
Zapisal: Tomaž PETEK