Sprememba Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije

Objavljena je bila v Uradnem listu RS, št. 84/2015 z dne 6.11.2015

Temeljni cilj sprememb Zakona on infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI) je zagotoviti skladen, popoln in celovit prenos Direktive INSPIRE v notranji pravni red Republike Slovenije. Spremembe ZIPI ne odstopajo od načel, na katerih temelji veljavni ZIPI, predvsem upoštevajo načelo dostopnosti prostorskih informacij in storitev na enem mestu, načelo enakosti, načelo sorazmernosti in načelo učinkovitost ter načelo varstva osebnih podatkov pri zagotavljanju omrežnih storitev. 


 
V slovenski pravni red je bila Direktiva INSPIRE prenesena leta 2010 z Zakonom o infrastrukturi za prostorske informacije (Uradni list RS, št. 8/10; v nadaljnjem besedilu: ZIPI), ki je uredil vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje infrastrukture za prostorske informacije v Republiki Sloveniji kot sestavnega člena evropske infrastrukture za prostorske informacije.
 
Evropska komisija je v poizvedovalnem postopku EU PILOT 4472/13/ ENVI, ki ga je 17. januarja 2013 odprla na lastno pobudo, opozorila Republiko Slovenijo na  morebiten neustrezen prenos – domnevno nepopolen ali nepravilen prenos nekaterih členov Direktive INSPIRE v  ZIPI. Republika Slovenija je svoja mnenja in stališča o odprtih vprašanjih pojasnila v svojih odgovorih. Na podlagi preučitve pomanjkljivosti in odstopanj, na katere je opozorila Evropska komisija, je Republika Slovenija nekaterim ugotovitvam Evropske komisije pritrdila - za zagotovitev pravilnega in popolnega prenosa Direktive INSPIRE v ZIPI so potrebne spremembe in dopolnitev naslednjih določb ZIPI:
 
-     določitev pogojev za zbirke prostorskih podatkov, ki jih zajema ZIPI (spremembe in dopolnitve 4. člena ZIPI); 
-     opredelitev omrežnih storitev (spremembe in dopolnitve prvega odstavka 13. člena ZIPI);
-     zagotavljanje povezave v državno komunikacijsko omrežje (sprememba14. člena ZIPI);
-     ureditev omejitev javnega dostopa do zbirk prostorskih podatkov in omrežnih storitev (sprememba 15. člena ZIPI);
-     ureditev souporabe podatkov in storitev (spremembe in dopolnitve 17. člena ZIPI);
-     dopolnitev spremljanjavzpostavitve in uporabe nacionalne infrastrukture za prostorske informacije (dopolnitev prvega odstavka 19. člena ZIPI).
 
Republika Slovenija se je zavezala, da bo očitane napake in pomanjkljivosti odpravila s sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije.
 
S Popravkom Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) (UL L št. 365 z dne 19. 12. 2014, str. 165) je bil spremenjen del besedila člena 17 (3) Direktive INSPIRE, ki vpliva na spremembe četrtega odstavka 17. člena ZIPI. Glede na pravno naravo direktiv, ki niso neposredno uporabne, ampak mora država članica sprejeti predpis, s katerim omogoči dejansko uporabo in učinkovanje njenih določb (kar velja tudi za popravek direktive), je zaradi popravka Direktive INSPIRE treba ustrezno dopolniti tudi 1. člen ZIPI.

S spremembami ZIPI so torej odpravljene pomanjkljivosti tistih določb ZIPI, na katere so se nanašali očitki Evropske komisije. Spremenjena ureditev zagotovlja pravilen, popoln in celovit prenos Direktive INSPIRE v slovenski pravni red.

ZIPI-A bo začel veljatu 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 21. novembra 2015.