Izbrani uredniki skupin tem INSPIRE

Evropska komisija je izbrala urednike na podlagi javnega razpisa

Vse infrastrukture, pa tudi INSPIRE, potrebujejo vzdrževanje in nadaljnji razvoj, da ostanejo ustrezne za doseganje svojih ciljev in za vse sodelujoče. Izkušnje pri razvoju in pripravi tehničnih navodil (npr. za podatkovne specifikacije) kot tudi vse znanje, pridobljeno pri uvajanju infrastrukture (posebno glede tematskih področij) morajo biti posredovani vsem zainteresiranim z namenom optimiziranja zmogljivosti infrastrukture, njene ustreznosti ciljnim politikam in povečanju uporabnosti v okviru posameznih tematskih področij. S tem namenom bodo vzpostavljena »on-line« okolja za sodelovanje z namenom izmenjave izkušenj z različnih tematskih področij. Ti centri sodelovanja so pomembni za nadaljnji razvoj INSPIRE in za pomoč pri reševanju tehničnih vprašanj v različnih okoljih.

Ideja za vzpostavitev on-line okolij za sodelovanje, ločeno za določene skupine tem, se je pojavila zaradi dejstva, da se organizacije pri izvajanju direktive INSPIRE soočajo s problemi, ki so specifični za posamezne skupine tem. Okolja za sodelovanje naj bi postala enotne vstopne točke za izvajalce in uporabnike v državah članicah in bi služila izmenjavi izkušenj, zastavljanju vprašanj in iskanju rešitev. Deležniki naj bi v teh okoljih tudi izmenjevali načrte in izkušnje o nadgradnji INSPIRE glede ustreznosti potrebam posebnih skupin in raziskovanju, kako lahko aplikacije z dodano vrednostjo uporabljajo infrastrukturo za doseganje svojih ciljev.

Teme INSPIRE so bile oblikovane v skupine glede na podobnost vsebin in ponudnikov podatkov, glede  na povezave med zbirkami podatkov in glede na izkušnje pri pripravi podatkovnih specifikacij. Za vsako tako skupino tem je predviden 1 urednik, ki naj bi zagotovil dejaven prispevek INSPIRE strokovnjakov za posamezne teme in vzpodbujal ter moderiral razprave na forumu.

Izbira urednikov, prijavljenih na objavljen razpis, ni bila lahka, ne le zaradi števila prijavljenih kandidatov, ampak tudi zaradi njihovega strokovnega znanja glede INSPIRE, tematskega področja, ki ga pokrivajo ter sposobnosti komuniciranja in spodbujanja komunikacije.

Za posamezne skupine je tako Evropska komisija izbrala naslednje urednike:
1. Geologija, tla, območja nevarnosti naravnih nesreč, mineralne surovine, energetski viri: Tim Duffy (Eurogeosurveys)
2. Namenska raba tal, Pokritost: Lena Hallin-Pihlatie (Finnish Environment Institute (SYKE))
3. Modeli višin, ortofoto,geografske koordinatne mreže, referenčni sistemi: Jorge Escriu
4. Naprave in objekti za monitoring okolja: Alessandro Sarretta
5. Objekti in naprave za kmetijstvo in ribogojstvo, proizvodni in industrijski objekti in napreve, Komunalne in javne storitve: Angel Lopez Alos
6. Zemljepisna imena, administrativne enote, parcele, naslovi, stavbe, prometna omrežja: Anja Hopfstock
7. Hidrografija, oceanografski značilnosti, morske regije, ozračje,meteorološke značilnosti: Keiran Millard
8. Zavarovana območja, območja upravljanja / zaprta območja / regulirana območja in poročevalske enote, habitati in biotopi, porazdelitev vrst, biogeografske regije: Brian Mac Sharry
9. Statistične enote, porazdelitev prebivalstva, zdravje in varnost prebivalstva: Miroslaw Migacz.

Nadaljnja dejavnost glede vzpostavljanja on-line centrov sodelovanja se bo začela v okviru skupine INSPIRE MIG (INSPIRE Maintenance and Implementation Group) na uvodnem sestanku, ki bo na sedežu Skupnega raziskovalnega centra (JRC) v Ispri, Italija, 13. In 14. oktobra 2014.

Uredniki imajo mandat eno leto, njihove bistvene naloge pa so razvidne in spodnje preglednice:


Vir: Spletna stran INSPIRE