Sestanek skupine MIG

V Bruslju je 15. septembra 2014 potekal prvi sestanek skupine MIG INSPIRE

V ponedeljek 15. septembra 2014 je bil v Bruslju sestanek skupine za izvedbo in vzdrževanje postopkov v okviru izvajanja obveznosti iz direktive INSPIRE. (Maintenance and Implementation Group – MIG). Po zaključku faze prenosa direktive v pravne rede držav članic je sedaj nastopilo obdobje izvedbe predpisov v praksi. Prav tako je čas za morebitne dopolnitve in popravke sprejetih predpisov, ki poleg direktive INSPIRE urejajo vzpostavitev evropske infrastrukture za prostorske informacije. Stalni odbor INSPIRE je na pobudo Evropske komisije oblikoval skupino MIG, ki se deli na tako imenovano tehnično (MIG-T) in politično (MIG-P) podskupino.

Na sestanku so bile na dnevnem redu teme, povezane s programom dela skupine MIG in poročilom Evropske Komisije o doslej opravljenih operativnih aktivnostih pri izvajanju obveznosti direktive INSPIRE. Delovni program skupine MIG z naslovom: Rolling work programme for INSPIRE maintenance and implementation je predstavil predstavnik JRC Alesandro Annonni. Michael Lutz, prav tako iz JRC, je pojasnil, zakaj je bila ustanovljena tehnična podskupina MIG-T. Ta je obravnavala in določila 140 obveznosti in odprtih vprašanj, povezanih z izvajanjem direktive INSPIRE. Izdelan je bil dokument »Maintenance and implementation Work program« (v nadaljevanju MIWP) in je bil kot osnutek 13. 6. 2014 predstavljen na konferenci INSPIRE, njegova končna oblika pa je bila 30.7. 2014 poslana v potrditev članom skupine MIG-P. MIWP vsebuje 21 aktivnosti, ki naj bi jih izvedli člani obeh podskupin. Na načrt delovnega programa se je odzvalo samo 13 držav članic, mnenja ostalih držav članic ni..

V razpravi se je pokazalo, da je večina držav članic izrazila interes za podrobnejšo obravnavo tem, povezanih z »validacijo«, registri, šifranti, enoličnimi identifikatorji, metapodatki, pilotnimi projekti in poenostavitvijo tehničnih navodil (TG). Michael je pojasnil potek procesa za pripravo delovnega programa (WP). Najprej so identificirali področja in odprta vprašanja, potem je sledila priprava delovnega programa, ki je bil posredovan državam članicam v obravnavo, temu so sledile študije in naloge (v okviru A3rena projekta) nato je bil izdelan ToR za podskupini MIG-T in MIG-P, nazadnje je bil delovni načrt posredovan MIG-P v potrditev. Na sestanku je bila opravljena razprava in potrditev delovnega programa za MIG v katerem je opisanih 21 nalog oziroma aktivnosti.

Razprava je bila tudi o bodoči organizaciji priprav in dopolnitev delovnega programa (tako imenovan life cycle upravljanja). Dogovorjeno je bilo, da bodo nove aktivnosti dodajane z najboljšim možnim konsenzom in sicer v skladu s pravili za ekspertne skupine. Veliko poudarkov je bilo danih tudi na temo izmenjave primerov dobrih praks in kar najboljšega medsebojnega informiranja glede implementacije in vzdrževanja obveznosti iz direktive INSPIRE.

Hugo de Groff je predstavil zahteve direktive, ki se v preambuli navaja, da se ne zahteva nobenih dodatnih zbiranj podatkov, medtem ko pa se v tehničnih specifikacijah za omrežne storitve za potrebe poročanja zahteva določene dodatne aktivnosti, storitve in podatke. Na delavnici v Nemčiji decembra 2013 so se odločili izdelati skupno platformo za poročanje na področju Marine Spatial Data Infrastructure v Nemčiji, zato je podal pobudo da podobno rešitev najdejo države članice tudi za INSPIRE. V obdobju 2014 – 2020 bodo države članice Komisiji posredovale kar 72 različnih poročil na temo vodenja okoljske politike na podlagi 37 direktiv, odločb in uredb, (smeti 2, voda 11, narava 3, tveganja 1, emisije 1 , zrak 1, hrup 1 in 7 drugih). Za izvedbo tega poročanja se je že vzpostavilo omrežje EEA report - net, ki pa ne upošteva oziroma ne vključuje obveznosti po direktivi INSPIRE. Poroča se o tarčah (eDamisspletna stran za smeti) enkrat ali dvakrat letno in o implementacijah (vprašalniki), ki jih pošilja EEA in DG ENV. Zato je nujno izboljšati upravljanje in medsebojno povezati sisteme poročanja. (governance, understandin, syncronised roads map, stabilnost in pestrost vsebin, legacy system).

Stefan Jensen iz Evropske agencije za okolje - EEA je predstavil nekaj primerov pilotnih projektov v okviru okoljskega Aquie-ja, (Kakovost zraka, kjer je bil projekt del izboljšave direktive) – Water framework directive – WISE, se bo uvedlo v novi obliki SIIF) – ali so države sposobne zagotoviti tovrstne servise skladne z INSPIRE, Common Database on Designated Areas (CDDA). Vanda de Lima iz JRC je prav tako govorila o pilotnih projektih, ki jih izvaja JRC in se neposredno nanašajo na izpolnjevanje obveznosti iz direktive INSPIRE. Omenila je povezavo do področja učinkovite rabe energije v zgradbah, ter Marine Pilot v okviru ISA programa (EULF action at JRC), prav tako je predstavila Minerals Intelegence Network for EUROPE (Mineral4EU) in Human Helth project. V bodoče pa je potrebno poiskati vsebinske povezave med INSPIRE in zahtevami Direktive o emisijah v industriji 2010/75/EU (IED) in SEVESO direktivo. Ob zaključku predstavitve je poudarila pomen, kako skrbi MIG-P za naloge povezovanja in koordinacije med novimi pilotnimi projekti. Predlagana je bila vključitev tega področja v program dela kot MIFWP-21. Namen je narediti mnoge pilotne projekte bolj vidne in uporabne za različne uporabnike, hkrati pa je bila sprejeta tudi odločitev, da si bodo države članice prizadevale za boljšo medsebojno informiranost in komuniciranje.

Predstavnik Nemčije Martin Lenk je pohvalil vsebino, obravnavano na delavnici, organizirani oktobra 2013 na temo reporting & monitoring. Izrazil je željo, da se tovrstne delavnice ponovno. Predstavnik EEA Stefan Jenssen je potrdil, da bi bilo to možno izvedljivo v začetku leta 2015. Predstavili naj bi primere uporabe in dobrih rešitev (tako imenovani use cases in show casses). Predstavljen je bil tudi  dokument z naslovom: “Midterm evaluation report on INSPIRE implementation”. Hugo de Grof je predstavil nekaj načrtovanih korakov, ki jih namerava narediti Evropska komisija v naslednjih mesecih na podlagi rezultatov izdelanega evaluacijskega projekta.

Komisija želi do januarja izdelati kratko poročilo na podlagi izvedenega poročila o implementaciji (Evaluation report). Osredotočiti se želijo na učinkovito implementacijo vsaj verzije 1.0 in ne prehitro odpirati morebitna nova vprašanja o viziji nadaljnjega razvoja.
 
Zapisal: Tomaž Petek