ZDGRS

Uveljavljen Zakon o državnem geodetskem sistemu

Državni zbor RS je 2.4. sprejel novi geodetski Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu,  ki je začel veljati 26.4.2014 (Uradni list RS, št. 25/2014).

Državni geodetski referenčni sistem je sistemska državna infrastruktura za določanje in izražanje položaja objektov in pojavov v prostoru, ki ga sestavljajo: državni koordinatni sistem, podatki o topografskih značilnostih ozemlja RS in sistemske državne karte.

Več o vsebini zakona je objavljeno na spletni strani Geodetske uprave Republike Slovenije.


U/porabnike geodetskih podatkov in upravljavce drugih zbirk podatkov opozarjamo na  28. in 29. člen zakona. 28. člen določa roke za transformacijo podatkov iz uradnih evidenc, ki jih vodi geodetska uprava. Na transformacijo podatkov iz zbirk prostorskih podatkov drugih upravljvcev, to je tistih, katerih zbirke so vpisane na seznam zbirk skladno z Zakonom o infrastrukturi za prostorske informacije in objavljene na tem geoportalu, pa se nanaša 29. člen: "Upravljavci zbirk prostorskih podatkov morajo v skladu s predpisi, ki urejajo vzpostavitev in zagotavljanje infrastrukture za prostorske informacije v Republiki Sloveniji, na svoje stroške zagotoviti podatke v državnem prostorskem koordinatnem sistemu po tem zakonu najpozneje do 31. decembra 2018."