REDNI SESTANEK STALNEGA ODBORA INSPIRE

Bruselj, 28. marec 2014

Dne 28. marca 2014 je v Bruslju v organizaciji Evropske komisije potekalo 11. redno zasedanje stalnega odbora za INSPIRE. Sestanka so se udeležili člani stalnega odbora iz vseh 28 držav članic in iz držav EFTA ter predstavniki Evropske komisije (DG ENV, DG JRC in DG EUROSTAT) in Evropske okoljske agencije.
 
Na dnevnem redu sestanka stalnega odbora je bilo glasovanje o spremembah dveh uredb, sprejetih na podlagi INSPIRE direktive. V obravnavi predlogov za spremembe in dopolnitve sta bili Uredba o spremembi uredbe o medopravilnosti storitev v zvezi s prostorskimi podatki (EU št. 1089/2010) in Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o definicijah metapodatkov (EU št. 976/2009). Obe uredbi sta bili podprti soglasno, zato lahko v kratkem pričakujemo njihov sprejem in uveljavitev.
.
Predstavnik JRC je v prvem delu sestanka predstavil rezultate testiranja razpoložljivosti storitev, ki so zbrani v dokumentu »Feasibility testing Report for the INSPIRE Spatial Data Services and Services allowing Spatial Data service to be invoked« in so objavljeni na spletni strani INSPIRE.
 
Pod točko razno je predstavnica pravne službe komisije pojsnila spremembe in novosti v INSPIRE proceduri  za soodločanje (comitology) in sicer se je Komisija odločila predlagati, da spreminjanje INSPIRE uredb sodi v tako imenovane postopke za delegirane predpise (»Delegated Acts«) in ne izvedbene predpise (»Implementing Acts«), kot je večina pričakovala. 
 
Po pojasnilu pravne službe sodijo predpisi na podlagi 4. člena Direktive INSPIRE, ki govori o prilogah I., II. in III. med tako menovane delegirane predpise, medtem, ko po njihovem mnenju sodijo podzakonski predpisi sprejeti na podlagi  21. člena direktive INSPIRE (področje spremljanja in poročanja) v tako imenovane izvedbene predpise. Po predlogu Komisije bi se zato moral INSPIRE stalni odbor iz povsem formalnega glasovalnega organa preoblikovati v posvetovalno telo (ekspertno skupino) Komisije, čigar stališča Komisija tudi ni obvezna upoštevati. Pri delu takšne ekspertne skupine lahko sodelujejo tudi drugi predstavniki in strokovnjaki, prav tako pa tudi evropski parlament. Večina držav je nasprotovala nameri, da se INSPIRE uvrsti v »delegated act« in da ima učinek Lisbonske ustave tudi na zakone sprejete pred letom 2007 (retroaktivno).
 
V zaključnem delu sestanka je bil predstavljen delovni načrt skupine za implementacijo in vzdrževanje INSPIRE predpisov (Maintenance and implementation group - MIG). Pripravljen je dokument »Terms of Reference« za MIG skupino. Dne 10. In 11. aprila bo v Ispri sestanek kupine MIG, dne 15. In 16. maja pa bo prav tako v Ispri delavnica glede validatorjev (potrjevalcev ustreznosti posameznih rešitev).
 
 
Zapisal: Tomaž PETEK