Dopolnilo uredbe o medopravilnosti

Uredba je dopolnjena s specifikacijami za teme podatkov iz prilog II in III direktive INSPIRE

Dne 10. decembrat je bila v uradnem listu EU sprejeta Uredba Komisije (EU) št. 1253/2013 z dne 21. omtobra 2013 o spremembi Uredbe (EU)  št. 1089/2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki. Uredba določa
  • Uredba Komisije (EU) št. 1089/2010 z dne 23. novembra 2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki določa tehnične ureditve za medopravilnost zbirk prostorskih podatkov v zvezi s temami prostorskih podatkov iz Priloge I k Direktivi 2007/2/ES.
  • Za zagotovitev polne medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov bi bilo treba določiti tehnične ureditve za medopravilnost zbirk prostorskih podatkov v zvezi s temami prostorskih podatkov iz prilog II in III k Direktivi 2007/2/ES.
  • Za zagotovitev splošne skladnosti tehničnih ureditev za medopravilnost zbirk prostorskih podatkov iz te uredbe bi bilo treba spremeniti obstoječe tehnične ureditve za medopravilnost zbirk prostorskih podatkov v zvezi s temami prostorskih podatkov iz Priloge I k Direktivi 2007/2/ES.
  • Prvič, spremeniti bi bilo treba zahteve o šifrantih, da se omogoči prilagodljiv pristop za opisovanje vrednosti šifrantov na različnih stopnjah podrobnosti in določi tehnična ureditev za souporabo dopolnjenih šifrantov.
  • Drugič, da bodo na voljo tudi dvoinpoldimenzionalni podatki, bi bilo treba zmanjšati omejitev prostorskih značilnosti na podatkovno shemo Simple Feature (enostavni pojav).
  • Tretjič, za označevanje tipa prostorskega prikaza (spatial representation type), ki se uporablja za zbirko podatkov, bi bilo treba uvesti dodaten metapodatkovni element.
  • Četrtič, za vključitev večločljivostne mreže, ki temelji na geografskih koordinatah, bi bilo treba razširiti temo prostorskih podatkov „Geografska koordinatna mreža“.
  • Petič, za opis pomorskih upravnih enot bi bilo treba razširiti temo prostorskih podatkov „Upravne enote“.
  • Šestič, da se prepreči prekrivanje s tipi prostorskih objektov, določenimi za teme prostorskih podatkov iz prilog II in III k Direktivi 2007/2/ES, bi bilo treba iz tem prostorskih podatkov „Upravne enote“ in „Hidrografija“ odstraniti nekatere kandidate za tipe.
Ustrezno so bile nadgrajene tudi podatkovne specifikacije za vseh 25 tem podatkov iz prilog II in III k direktivi INSPIRE, niso pa bile še z novo uredbo usklajene podatkovne specifikacije (guidelines) za teme podatkov iz priloge I.

Rok za uskladitev zbirk podatkov z novo uredbo je torej konec leta 2020. Veselo na delo!!!