JAVNA RAZPRAVA O IZVAJANJU ZAHTEV INSPIRE

Posvetovanje o izvajanju direktive INSPIRE poteka od 2. decembra 2013 do 24. februarja 2014.

Direktiva INSPIRE je bila uveljavljena leta 2007. Do sedaj je bilo izvedenih mnogo dejavnosti za izvedbo in uresničitev zahtev, ki jih določajo direktiva in predpisi za njeno izvajanje. 23. člen direktiva določa, da »Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predstavi poročilo o izvajanju te direktive, ki med drugim temelji na poročilih držav članic v skladu s členom 21(2) in (3), do 15. maja 2014, nato pa na vsakih šest let. Poročilu se po potrebi priložijo predlogi za ukrepanje Skupnosti.«

V ta namen je Komisija sprožila široko zasnovano javno razpravo glede stanja izvajanja direktive INSPIRE. Razprava je odprta od 2. decembra 2013 do 24. februarja 2014 in je objavljena na spletni strani http://ec.europa.eu/yourvoice/ pod zavihkom http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm.Cilj javnega posvetovanja je pridobiti mnenje splošne javnosti in vseh zainteresiranih strani, s čimer bi lažje ocenili, ali se bodo z ukrepi, ki se že izvajajo za vzpostavitev infrastrukture za prostorske informacije v  Evropski skupnosti v skladu z Direktivo 2007/2/ES (direktiva INSPIRE), dosegli zastavljeni cilji.Rezultati tega javnega posvetovanja bodo prispevali k vmesni oceni politike INSPIRE, ki jo je v skladu z Direktivo treba izvesti 7 let po začetku njene veljavnosti. O rezultatu ocene politike bosta leta 2014 obveščena Evropski parlament in Svet, posledica pa bi lahko bil popravljalni ukrep politike, ki je potreben za prilagoditev sedanjih pristopov, tako da bodo – glede na spreminjajoče se okolje – bolj skladni z doseganjem prvotnih ciljev direktive INSPIRE.
 
Pri posvetovanju se uporablja vprašalnik za zbiranje informacij iz čim večjega števila virov, vključno z vladami, ponudniki in uporabniki podatkov iz javnega sektorja, komercialnimi in nekomercialnimi uporabniki ter drugimi zainteresiranimi stranmi, o njihovih stališčih glede direktive INSPIRE.
 
S pomočjo vprašalnika želi Komisija dobiti povratne informacije o izkušnjah UPORABNIKA in/ali PROIZVAJALCA prostorskih podatkov in storitev. Ker direktiva INSPIRE poziva javne organe, naj svoje prostorske podatke in storitve prek omrežja storitev (členi 11 do 14) izmenjujejo z drugimi javnimi organi (člen 17) in z javnostjo, Komisijo zlasti zanimajo izkušnje uporabnika infrastrukture. Zanima jo, kako uspešno lahko kot proizvajalec prostorskih podatkov in storitev izvajate ustrezne ukrepe INSPIRE. To lahko velja tudi za tretje osebe, torej proizvajalce v zasebnem sektorju, saj lahko v skladu s členom 12 direktive svoje zbirke povežejo z omrežjem. Komisija opozarja, da se opredelitvi „javni organ“ in „tretja oseba“ uporabljata v skladu z odstavkoma 9 in 10 iz člena 3 direktive INSPIRE.

Komisijo zanimajo tudi izkušnje z EU ter nacionalnimi in/ali regionalnimi geoportali, prek katerih lahko dostopate do prostorskih podatkov in storitev, ki jih potrebujete in proizvajate.

Poleg tega Komisijo zanima, kako ocenjujete prizadevanja EU in držav članic za usklajeno izvajanje direktive INSPIRE.

Nekaj vprašanj je namenjenih tudi oceni pomembnosti infrastrukture INSPIRE, uporabnosti ukrepov in njihove stroškovne učinkovitosti. Zanima nas, ali ste ugotovili pozitivne in/ali negativne učinke infrastrukture INSPIRE na področju okoljske politike in tudi v zvezi z drugimi politikami, denimo politiko e-uprave.

V odgovorih na vprašalnik lahko izrazite svoje mnenje o najpomembnejših izzivih, prednostih in/ali slabostih infrastrukture INSPIRE ter predlagate morebitne spremembe njenega delovanja.
Geodetska uprava v vlogi Nacionalne točke za stike INSPIRE poziva vse vpletene, da sodelujejo pri izpolnitvi vprašalnika ter na ta način posredujejo Evropski komisiji svoje izkušnje, mnenja in predloge v zvezi z izvajanjem ter delovanjem INSPIRE.

Več o projektu ocenjevanja izvajanja direktive INSPIRE si lahko preberete v priloženi predstavitvi.