Sestanek upravljavcev zbirk INSPIRE

Sestanek je bil 29. januarja 2013 na Geodetski upravi RS

Prisotni:           Aleš Veršič, Anton Knific, Anton Švigelj, Bernarda Berden, Boštjan Grčar, Danijel Boldin, Darja Tibaut, Igor Kuzma, Irena Ažman, Janez Barobe, Jasna Šinigoj, Ljudmila Avbelj, Marija Brnot, Primož Kete, Primož Melanšek, Tomaž Petek, Uroš Mladenovič
 
Dnevni red:
  1. Informacija o zasedanju stalnega odbora INSPIRE v Bruslju (Petek)
  2. Postopek sprejema podatkovnih specifikacij za teme iz Prilog II in III, prevod teh specifikacij ter pregled prevoda s strani upravljavcev zbirk (Ažman)
  3. Metapodatki, skladni z INSPIRE (Ažman)
  4. Seznam zbirk podatkov po INSPIRE , priprava poročila o izvajanju direktive INSPIRE in kazalnikov za spremljanje uvajanja in uporabe nacionalne infrastrukturie za prostorske informacije (Ažman)
    5. Omrežne storitve  (Petek)
  5. Ocena prenosa določb direktive INSPIRE v slovenski pravni red (Petek)
  6. Razno.
 
Dogovori in ugotovitve:
-       Upravljavci zbirk naj pri načrtovanju sredstev za prihodnja leta načrtujejo tudi sredstva za izvajanje zahtev INSPIRE;
-       Upravljavci preverijo seznam zbirk z vidika možnosti izpolnjevanja obveznosti glede INSPIRE za posamezno zbirko ter zagotovijo metapodatke za prilogi I in II (rok: 5. marec 2013);
-       GU in posamezni upravljavci se po potrebi sestanejo glede omogočanja gostovanja »harvestinga« s strani upravljavcev na IMPS (INSPIRE metapodatkovni sistem);
-       Upravljavci pregledajo prevod Uredbe o medopravilnosti (seznam upravljavcev po temah je v prilogi I), kjer je več upravljavcev za 1 temo, ti upravljavci medsebojno uskladijo pripombe;
-       Izpolnjevanje zahtev INSPIRE je priložnost za vzpostavitev nacionalne IPI ;
-       IPI ta trenutek še nima dovolj visoke prioritete v državi, vendar obveznosti glede izpolnjevanja zahtev INSPIRE obstajajo;
-       Udeleženci sestanka so dali pobudo za formalno imenovanje delovne skupine za INSPIRE in NSDI;
-       Opozorjeno je bilo, da se v državi zbira veliko podatkov o istih temah na različne načine in v različnih zbirkah, ki med seboj niso povezane ter da je ena od možnosti tovrstnega usklajevanja prav v okviru IPI;
-       Potrebno bi bilo več aktivnosti pri usklajevanju zbirk, ki se navezujejo na isto temo INSPIRE;
-       INSPIRE je le eden od uporabnikov zbirk podatkov. Obstajajo razlike med nacionalnimi potrebami s strani uporabnikov in zahtevami INSPIRE. Potrebna bo odločitev upravljavcev in uporabnikov, ali bomo vzdrževali dva sistema.
 
Zapisala:
I. Ažman