Delavnica EuroGeographics-ove skupine za kakovost

Potekala je v Zagrebu 28. in 29. 11 2012

Geodetska uprava Republike Slovenija (geodetska uprava) je članica združenja EuroGeographics in njegove delovne skupine za kakovost Q-KEN (Quality Knowledge Exchange Network). Skupina se redno srečuje dvakrat na leto. Jesensko srečanje je bilo tokrat v Zagrebu, potekalo je v prostorih hrvaške državne geodetske uprave od 28. do 29. novembra 2012.
 
V prvem delu so bile predstavljene novosti na področju kakovosti podatkov geodetskih uprav vseh držav, katerih predstavniki so člani skupine. Zbrala sem zanimive poudarke prestavitev:
-    V pripravi je aplikacija za kontrolo podatkov zemljiškega katastra na Madžarskem.
-    Češka geodetska uprava (GU) je pripravila tri sklope metodoloških navodil o kakovosti (»cookbooks«) glede metodologije za ocenjevanje kakovosti prostorskih podatkov, navodila čakajo na overovitev. Priprave navodil so se lotili tudi zato, ker standardov o kakovosti nimajo prevedenih v češčino.
-    Finci so začeli z izvajanjem projekta Upravljanje s kakovostjo osnovne topografske baze.
-    Finska je dala uporabnikom na voljo vse podatke brezplačno  Brezplačni podatki so dostopni na geoportalu, ki je tudi v angleškem jeziku (https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta?lang=en)
-    Finci so začeli uporabljati nadgrajeni model odličnosti EFQM (European Foundation for Quality Management).
-    Na Madžarski GU so ustanovili nov oddelek za kontrolo kakovosti.
-    Kakovost metapodatkov se je močno povečala, odkar so začeli uporabljati nov islandski metapodatkovni geoportal.
-    Islandija preučuje INSPIRE podatkovne specifikacije za hidrografijo in promet. Delo koordinira islandska GU, ustanovljene so bile delovne skupine, ki se ukvarjajo s podatkovnim temama hidrografija in promet.
-    Latvija testira kakovost storitev WMS, CSW (učinkovitost, zmogljivost, razpoložljivost) ter njihovo skladnost z INSPIRE zahtevami.
-    Latvija razvija orodja za avtomatsko izdelavo metapodatkov iz ortofoto načrtov.
-    Poljska izvaja javno naročanje kontrole kakovosti za topografsko bazo v merilu 1:10.000.
-    Vzpostavljene so INSPIRE omrežne storitve za naslove, prostorske enote, parcele, zemljepisna imena in prometna omrežja. Storitve so skladne z INSPIRE uredbami in tehničnimi navodili (Poljska).
-    Poljska je nadgradila nacionalni metapodatkovni profil.
-    Španija bo ob upoštevanju modela kakovosti ESDIN preučila in revidirala proces generiranja metapodatkov o kakovosti, vključeni bodo tudi rezultati testiranja kakovosti podatkov.
-    Rezultati španskega testiranja storitev: učinkovitost – 0.87 sek, razpoložljivost 98,81%, zmogljivost – OK.
-    Švedska GU je skupaj s še petimi organizacijami pripravila prvo različico metodoloških navodil (»cookbook«) za lažje dokumentiranje specifikacij izdelkov skladno z ISO 19131: Data Product Specifications.
-    Švedska namerava povečati kakovost prostorskih podatkov. Začeli bodo s šestimi temami iz priloge I. Preučili in določili bodo elemente kakovosti, mere kakovosti in metode ocenjevanja kakovosti.
-    Švedska GU nadaljuje z delom glede povečevanja kakovosti katastrskih podatkov, osredotočajo se na popolnost in položajno natančnost.
-    Švedska testira nov model za površinske vode. Zbirka bo skladna z novim švedskim standardom za površinske vode, ki je bil usklajen s podatkovnim modelom INSPIRE.
-    Švedska tudi pripravlja storitve in metapodatke skladno z zahtevami INSPIRE.
 
Slovenija je v polurni predstavitvi pregledno podala stanje na področju posamezni podatkovnih zbirk ter orisala dejavnosti, povezane s kakovostjo podatkov na geodetski upravi. Poudarjen je bil projekt izboljšave kakovosti nepremičninskih evidenc ter kontrole kakovosti podatkov topografskega sistema.
 
Na delavnici je bil dopolnjen terminološki glosar skupine z izrazi, povezanimi s kakovostjo podatkov (overovitev in akreditacija) . Dostopen je na spletni strani http://www.eurogeographics.org/content/public-reports-3. Izdelan je bil osnutek vprašalnika o kakovosti podatkov ter vprašalnik o upravljanju s kakovostjo podatkov. Z njima bo Eurogeographics spremljal dejavnosti držav članic na področju kakovosti podatkov. Izdelan je bil tudi načrt webinarjev (za en prispevek je zadolžena tudi Slovenija) in nadaljnjih dejavnosti skupine. Udeleženci smo bili seznanjeni, da je bil sprejet nov standard ISO 19158: »Quality assurance of data suply«. Ta standard omogoča naročnikom zajema podatkov, da ustrezno preverijo tako zunanje kot notranje dobavitelje podatkov glede njihove zmožnosti priprave prostorskih podatkov v zahtevani kakovosti. Razprava je tekla tudi o standardu ISO 19157: »Data Quality«, ki bo sprejet predvidoma marca 2013. Ta novi standard povzema in posodablja obstoječe standarde glede kakovosti: ISO 19113: Načela kakovosti, ISO 19114: Postopki za ocenjevanje kakovosti in ISO 19138: Mere kakovosti za prostorske podatke.


Slika: Udeleženci delavnice

Na delavnici se je znova pokazalo, da  pojem kakovost podatkov vse bolj pridobiva na pomenu in da na evropskih geodetskih upravah poteka ogromno tovrstnih dejavnosti. Vključevanje nacionalnih podatkov v evropske podatkovne zbirke in infrastrukture bo zahtevalo od Slovenije in upravljavcev podatkov vse več poglobljenih aktivnosti v povezavi s kakovostjo tako podatkov kot storitev. Potrebno se bo na usklajen in standardiziran način lotiti postavljanja zahtev o kakovosti podatkovnih zbirk v podatkovnih specifikacijah, ter izvajati standardizirane postopke v zvezi z ocenjevanjem kakovosti. Upoštevanje zahtev po upravljanju s kakovostjo bo zmanjšalo stroške vzdrževanja, pripomoglo k hitrejšemu odkrivanju napak v podatkih, zagotavljalo usklajene in delno avtomatizirane postopke za ocenjevanje podatkov, izboljšalo izdelke in storitve ter povečalo zadovoljstvo uporabnikov.
 
Nadaljnje sodelovanje v skupini za kakovost podatkov bo prispevalo k boljšemu in učinkovitejšemu uresničevanju zahtev glede kakovosti podatkov na geodetski upravi ter omogočalo izmenjavo izkušenj z drugimi evropskimi geodetskimi upravami na tem področju.

Zapisala: Irena Ažman