SESTANEK STALNEGA ODBORA INSPIRE

Dne 14. novembra je bil v Bruslju 9. redni sestanek odbora za INSPIRE

POROČILO S SESTANKA STALNEGA ODBORA INSPIRE - (9th Meeting of the Committee Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE))
 

Dne 14. novembra je bil 9. redni sestanek odbora za INSPIRE, na katerem tokrat ni potekalo glasovanje o novih dokumentih, opravila pa se je obširna razprava o vsebini podatkovnih specifikaciji in dopolnitvi uredbe o zagotavljanju medopravilnosti na vsebinah in storitvah iz prilog II in III. V nadaljevanju so na kratko povzete posamezne točke dnevnega reda tokratnega zasedanja:

                 - dopolnitve podatkovnih opisov za teme iz prilog ii in III,
                 - dopolnitev izvedbenega pravila za omrežne storitve priklica in prostorske podatkovne storitve,
                 - dopolnitev izvedbenega pravila o metapodatkih,
                 - poročilo o implementaciji INSPIRE EU geo-portala,
                 - poročilo o delavnici glede stroškov in koristi,
                 - predstavitev rezultatov z delavnice o spremljanju in poročanju,
                 - vzdrževanje in dopolnjevanje INSPIRE dokumentov.
 

 
Doponitve podatkovnih opisov za teme iz prilog II in III. 

Trenutno izdelava podatkovnih specifikaciji poteka v skladu z začrtanim urnikom, kakor tudi pregled in sprejemanje pripomb na pripravljeno gradivo. V preteklem letu je bilo največ dela in razprav opravljenega na temo dopolnitev uredbe za zagotavljanje medopravilnosti za podatke in storitve iz prilog II in III. V tem trenutku se gradivo prevaja v uradne jezike držav članic in bo na voljo konec januarja 2013, ko se predvideva razprava na naslednjem sestanku INSPIRE odbora. 

Na spletni strani INSPIRE bo Evropska komisija objavila »Data specification - Technical guidelines« v3.0 ki ustrezajo izvedbenim pravilom. Prav tako bo objavljena UML in XML shema in »Featuer Catalogue«, kot tudi nekaj spremljevalnih dokumentov.
 
 
Dopolnitev izvedbenega pravila za omrežne storitve priklica in prostorske podatkovne storitve 

Glede omrežnih storitev so predstavniki JRC poročali o trenutnem stanju in načrtih za njihovo zagotavljanje. Edina sprememba je, da se je ekipa, ki pripravlja izvedbena pravila za omrežne storitve, odločila, da haromonizacijo gazetirja izvzame iz vsebine izvedbenih pravil. Na izvedbena pravila (IR) in tehnična navodila (TG) so prejeli več kot 400 pripomb v času javne razprave v preteklem letu. V oktobru je bila tudi delavnica na temo analize stroškov in koristi, katere zaključke nameravajo oblikovati kot predlog priporočil in dopolnitev obstoječih zakonskih okvirjev.

Oba dokumenta (NS DT IR in TG) sta trenutno v pripravi za razpravo v državah članicah. Predvidevajo, da bistvenih vsebinskih sprememb ne bo in bo verzija 3 izvedbenih pravil (IR V3) praktično postala podzakonski akt (uredba ali odločba komisije). Podroben urnik sprejema pripomb in oblikovanja končnih verziji dokumentov je na spletni strani EU INSPIRE. 

 
Dopolnitev izvedbenega pravila o metapodatkih 

Max Craglia iz JRC je predstavil predloge za dopolnitev izvedbenih pravil za metapodatke, ki so bili kot izvedbeno pravilo v obliki uredbe sprejeti prvi v vrsti podobnih dokumentov. V času po sprejemu omenjenih izvedbenih pravil za metapodatke se je pojavilo več predlogov za dopolnitev, predvsem zaradi zagotavljanja povezav glede na kasneje sprejeta izvedbena pravila za vsebine prilog I., II. in III. (IR), ter v navezavi na mednarodne standarde. 

Predvidevajo, da bo potrebno v izvedbeno pravilo za metapodatke dodati metapodatkovne elemente za prostorsko ločljivost podatkov in kakovost omrežne storitve, kakor tudi metapodatkovni element za »conformity« za izvedbena pravila za omrežne storitve in medopravilnost. V poglavju B, kjer so opredeljeni metapodatkovni elementi predlagajo da bi dodali poglavje B2 za evaluacijo podatkovnih zbirk in poglavje B3 za evaluacijo podatkov o storitvah. Predvidevajo, da bi opisane dopolnitve IR za metapodatke pripravili v prvi polovici leta 2013. Sodelujoči v razpravi smo opozorili na kratek časovni rok in na potreben razmislek, kako pogosto se bo spreminjala zakonodaja na tem področju, saj so IR v veljavi komaj 3 leta.

 
Poročilo o implementaciji INSPIRE EU geo-portala

Trenutno je na EU portalu opisanih 248.584 podatkovnih zbirk in 2150 omrežnih storitev s temi podatki (od tega je 1235 INSPIRE NS – Network Services). Na EU INSPIRE geoportalu so implementirali omrežno storitev prenosa v skladu s tehničnimi priporočili za prenos (TG) na podlagi platforme Atom za preddefinirane podatkovne sloje in storitev WFS za posamezne prostorske objekte. Načrtujejo prenovo portala v prvi polovici leta 2012, ki bo obsegal večjezično podporo iskanju, izboljšavo grafičnega vmesnika, uporabo ECAS kot avtentikacijskega mehanizma, izboljšavo »caching« mehanizma in modul za souporabo izdelane karte ter izvedbi testa za »scalability«. Pogrešajo katalog storitev (services) od držav članic in več omrežnih storitev vpogleda s strani držav članic. Želijo pa tudi, da bi se izboljšala kakovost metapodatkovnih opisov. 

 
Poročilo o delavnici glede stroškov in koristi 

V Ispri je JRC v mesecu oktobru 2012 organiziral delavnico na temo priprave analize stroškov in koristi pri uvedbi obveznosti iz INSPIRE direktive. Namen delavnice je bil izvedba razprave o poenotenju priprave analiz stroškov in koristi v okviru sistema spremljanja in poročanja. Po predstavitvah so imeli udeleženci iz 16 držav članic  obsežno razpravo o tem, kako izboljšati navodila državam članicam pri izpolnjevanju njihovih obveznosti glede poročanja o stroških in koristih uvajanja direktive INSPIRE. Kot rezultat razprave so bili identificirani številni elementi, ki bi lahko bili vključeni v posodobljena navodila za države članice. Ti elementi so opisani v dokumentu, ki je na voljo na INSPIRE slovenskem INSPIRE geo–portalu, kjer je tudi povezava do predstavitev na delavnici. 

 
Predstavitev rezultatov z delavnice o spremljanju in poročanju 

Beatrice Elise je povzela razpravo na delavnici, v kateri je večina udeležencev potrdila, da imajo težave z opredelitvijo vsebine zbirk in storitev, za katere morajo poročati oziroma pri tem, kako jih šteti. Komisija zagovarja praktičen in pragmatičen pristop glede na to, ali določeno zbirko podatkov kdo uporablja za potrebe izvajanja okoljskih politik, potem je to zbirka ki sodi na seznam. Dilema je tudi, kaj je zbirka podatkov, saj se pojavlja v poročilih tako celotna baza podatkov, kot tudi vsak posamezen sloj /layer/ oziroma posamezen vpis /feature type/. V nadaljevanju delavnice je Komisija predstavila rezultate prve analize tabel za spremljanje in predlagala dopolnitev v smislu neposredne povezave z metapodatkovnimi opisi. Poročanje bodo v bodoče vključili v EEA poročevalsko orodje imenovani »reportnet«. 
 
Vzdrževanje in dopolnjevanje INSPIRE dokumentov
 
Michael Luc iz JRC je v zaključku sestanka stalnega odbora predstavil ugotovitve o možnih oblikah in metodah dopolnjevanja in vzdrževanja dokumentov in predpisov, povezanih z INSPIRE, kot tudi druge INSPIRE aktivnosti. Ugotovili so da je še vedno mnogo neodgovorjenih vprašanj s področja načina implementacije direktive v praksi. Predlagajo ustanovitev moderiranega foruma, kje bi razpravljali tudi o prekomejnem usklajevanju. To nalogo naj bi imela skupina INSPIRE Implementation Task Force (IITF), ki jo želijo ustanoviti leta 2013 in bi dopolnila obstoječi INSPIRE pool of expert. Prav tako pa so bile podane pobude za pripravo INSPIRE komunikacijske strategije, ki bi pripomogla k informiranju in osveščanju vse večjega števila upravljavcev in uporabnikov zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi z njimi.
 
V zaključnem delu sestanka je Alesandro Annonni iz JRC predstavil program ISA. JRC v tem trenutku izvaja dva projekta oziroma aktivnosti iz programa ISA in sicer:
-       EULF – EUropean Location Platform, obravnava pravna, organizacijska in semantična vprašanja
-       RUIRP – Re Usable INSPIRE Reference Platform, obravnava organizacijska, semantična in tehnična vprašanja
 
Decembra 2012 bo predvidoma podpisana pogodba za razpis iz oktobra 2012 na temo EULF. Delo je razdeljeno v pet kategorij v katerih je zastopana tudi komponenta prostorske lokacije oziroma geografskih informaciji. Predvidevajo, da bo INSPIRE odbor skupaj z »e-government« odborom imel vidno vlogo v programu ISA kot svetovalna skupina (advisory group).
 
Zapisal: Tomaž Petek