Predlog uredbe o spremembi uredbe o medopravilnosti

Evropska komisija je pripravila predlog uredbe o dopolnitvi in spremembi Uredbe o medopravilnosti zbirk podatkov in z njimi povezanih storitev

Uredba Komisije (EU) št. 1089/2010 z dne 23. novembra 2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki (Uredba) se nanaša na teme podatkov iz priloge I k direktivi INSPIRE. Evropska komisija je pripravila dopolnitev določil o medopravilnosti z zahtevami za teme podatkov iz Prilog II in III k direktivi INSPIRE. Predlog uredbe istočasno spreminja tudi že sprejete zahteve za teme podatkov iz Priloge I k direktivi, kot je opisano v nadaljevanju.

Predlagana uredba spreminja:
 • besedilo veljavne Uredbe,
 • Prilogo 1 k Uredbi (ta ureja zahteve za skupne šifrante, tipe, standarde, metapodatke…)
 • Prilogo II k Uredbi (ureja zahteve in pogoje za medopravilnost, specifične za posamezne teme iz Priloge I k direktivi)
 
Predlagan uredba tudi dodaja dve novi prilogi k obstoječi Uredbi in sicer:
 • Priloga III k Uredbi (ureja zahteve, specifične za posamezne teme (4) iz Priloge II k Direktivi ) in
 • Priloga IV k Uredbi (ureja zahteve, specifične za posamezne teme (21) iz Priloge III k Direktivi )
 
Spremembe besedila obstoječe uredbe:
 • uvaja nove vrste šifrantov, ki so skupni za vse zbirke.
 • uvaja nov obvezen metapodatkovni element »Spatial Representation Type« (način prostorskega prikazovanja geografskih informacij).
 Spremembe Priloge I k Uredbi (nanaša se na tipe, skupne za vse zbirke):
 • uvaja nove standarde, ki jih je treba upoštevati (poleg ISO tudi OGC in standarde mednarodne geološke organizacije)
 • uvaja nove skupne podatkovne tipe (poleg identifikatorjev tudi navajanje stikov, navajanje dokumentov, navajanje zakonodaje, podatki o uradnem glasilu, povezana organizacija, tematski identifikator) za vse podatkovne zbirke,
 • spreminja nekatere šifrante, uvedene z obstoječo uredbo o medopravilnosti,
 • uvaja nove skupne šifrante (raven zakonodaje, vloga povezane organizacije),
 • uvaja nove modele (poleg sedanjega generičnega modela omrežja uvaja še t.i. »coverage« model, model opazovanj in model dejavnosti).
Spremembe Priloge II k Uredbi (nanaša se na zahteve za posamezne teme iz priloge I k direktivi):-
 • tema »koordinatni referenčni sistemi« je dopolnjena,
 • tema »grid« je napisana povsem na novo,
 • tema »prostorske enote« je dopolnjena z morskimi administrativnimi enotami,
 • tema »hidrografija« je spremenjena, ukinjeni so objekti tipa » tip kandidat« (candidate type) in sicer: hidroelektrarna, poplavljeno območje, oceansko območje, cev, črpalna postaja ter obala.
 

Slika: seznam tem podatkov po prilogah k direktivi INSPIRE


Prilogi III in IV k Uredbi na novo določata zahteve in pogoje za medopravilnost za 4 teme podatkov iz Priloge II k direktivi in za 21 tem podatkov iz priloge III k direktivi INSPIRE.
 
Glede na predlagane spremembe in dopolnitve lahko pričakujemo, da bodo pripravljene tudi nove različice podatkovnih specifikacij (INSPIRE data specification – Guidelines) za večino od 9-ih tem iz Priloge I k direktivi.
 
Predlog Uredbe obsega 323 strani in bo preveden v vse jezike skupnosti, tudi v slovenščino. Prevod predloga predpisa bo zahtevno delo, saj se nanaša na zelo različna področja in vsebuje temeljne definicije pojmov s teh področij. Predvidevamo lahko, da bo Uredba zaradi obsežnega prevajanja uveljavljena šele v prihodnjem letu.
 
Upravljavci podatkov bodo dolžni zagotoviti zbirke, povezane z INSPIRE temami podatkov, v obliki, ki jo bo zahtevala sprejeta Uredba, v roku 7 let od njene uveljavitve.

Besedilo predloga uredbe: