Razprava o izvedbenem pravilu INSPIRE

IP določa INSPIRE prostorske podatkovne storitve in storitve, ki omogočajo njihov priklic

Evropska komisija je dala v javno razpravo dva dokumenta:Slika 1: Vrste prostorskih podatkovnih storitev v INSPIRE 


 Uredba INSPIRE o metapodatkih določa vrste prostorskih podatkov storitev za:
  1. iskanje podatkov in storitev,
  2. pregled podatkov,
  3. prenos podatkov,
  4. transformacijo podatkov,
  5. priklic drugih storitev
  6. ter druge storitve v zvezi s prostorskimi podatki.
Prvih 5 vrst storitev (alinee od 1 do 5) je urejenih v izvedbenih pravilih za omrežne storitve, izvedbeno pravilo (IP PPS), ki je v javni razpravi, pa določa tiste storitve, ki jih Uredba o metapodatkih določa kot druge prostorsko podatkovne storitve (točka 6). Uredba o metapodatkih skladno s standardom EN ISO 19119 Geografske informacije – Storitve razvršča druge prostorsko podatkovne storitve v natančno 70 različnih vrst storitev.
 
Druge prostorsko podatkovne storitve morajo ustrezati naslednjim zahtevam:
  • jih je moč poiskati (discoverable),
  • jih je moč priklicati (invocable),
  • so medopravilne (interoperable),
  • so usklajene (harmonised).

  
Slika 2: Zahteve za druge prostorsko podatkovne storitve

Predlog izvedbenih pravil IP PPS določa pogoje in zahteve za vse štiri zgornje kategorije. Del zahtev za priklic je razviden iz spodnje slike.

  
Slika 3: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati storitev, da jo lahko druga storitev ali aplikacija prikliče

Skupina, ki je pripravila osnutek tega izvedbenega pravila, poziva zainteresirano javnost, da poda svoje mnenje o obeh dokumentih. Pripombe, mnenja in pobude se lahko da na evropski INSPIRE spletni strani, kjer se je treba predhodno registrirati kot LMO ali SDIC. Lahko pa pripombe posredujete tudi Slovenski nacionalni točki za stike na naslov: inspire.gu@gov.si in jih bomo posredovali Komisiji. Rok za pripombe je 21. september 2012.